Ana Sayfa Vergi Yurt Dışı İnşaat İşi İçin Başka Bir Yurt Dışı Firmadan Alınan Hizmet...

  Yurt Dışı İnşaat İşi İçin Başka Bir Yurt Dışı Firmadan Alınan Hizmet Bedellerinin Vergilendirmesi Nasıl Yapılır?

  1444
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: İsveç mukimi firmadan alınan fizibilite hizmeti karşılığında ödenen bedellerin vergilendirilmesi.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Ruanda Cumhuriyetinde yapılmakta olan elektrik santrali işi için İsveç mukimi …… firmasından fizibilite hizmeti aldığınız belirtilerek, alınan hizmet karşılığında yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanun’un 1’inci maddesinde yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasının (c) bendinde ise Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançlarının dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği, anılan maddenin dördüncü fıkrasında da, bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye’de elde edilmesi ve Türkiye’de daimî temsilci bulundurulması konularında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, 01.01.1991 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın Serbest Meslek Faaliyetlerine ilişkin 14’üncü maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları;

  “1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer faaliyetler diğer Devlette icra edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir.

  1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette icra ettiği serbest meslek veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelir, eğer:
  a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve
  b) Ödeme, bu diğer Devletin mukimi olmayan bir kişi tarafından veya böyle bir kişi adına yapılırsa ve
  c) Ödeme, bu ödemeyi yapan kişinin bu diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa,
  yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir.”
  hükümlerini öngörmektedir.

  Bu hüküm uyarınca, İsveç mukimi firmanın faaliyetlerini Türkiye’de icra etmediği sürece Türkiye’den elde ettiği serbest meslek gelirlerini vergilendirme hakkı İsveç’e ait olduğundan Türkiye’nin vergileme hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Ruanda’da üstlenilen iş için almış olduğunuz fizibilite hizmetinin Türkiye’de icra edilmemesi koşuluyla İsveç mukimi firmaya ödenen bedeller üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

  Öte yandan, Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu İsveç mukiminin İsveç’te tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin İsveç yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya İsveç’teki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi halinde ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  22 Nisan 2014 Tarih ve 62030549-125[30-2013/179]-1154 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikOrtaklardan olan alacak için adat hesaplama ve fatura
  Sonraki İçerikYurt Dışında Tesis Yapımı ve Yapılan Tesisin İşletim Hizmetinden Elde Edilen Gelirler Vergiden İstisna Kapsamında mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz