Ana Sayfa Vergi Şirket Tarafından T3-A Kapasite ve Tv Radyo Uplink Hizmeti Kiralama İşleri İçin...

  Şirket Tarafından T3-A Kapasite ve Tv Radyo Uplink Hizmeti Kiralama İşleri İçin Ödenen Bedeller Gider Kaydedilebilir mi?

  1340
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: T3A Kapasite ve TV Radyo Hizmeti için ödenen bedelin gider yazılması

  İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden; Şirketinizin… bünyesinde faaliyetini yürüttüğü, bu çerçevede aldığı T3-A kapasite ve TV Radyo uplink hizmeti için ödediği bedelin gider olarak mı, haklar olarak mı muhasebeleştirileceği hususunda tereddüt yaşandığı belirtilerek Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

  VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313’üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil edeceği hükme bağlanmıştır.

  Adı geçen Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişik 315’inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükmü bulunmaktadır.

  Mezkûr maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

  Gayri maddi hakların faydalı ömrü ve amortisman oranı anılan Tebliğ eki listenin “55.Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Knowhow), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri” ayrımında 15 yıl ve %6,66 olarak tespit edilmiştir.

  Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … tarafından verilen uplink hizmeti için aylık dönemler halinde bedel ödediğiniz anlaşılmış olup, verilen hizmet bir kiralama niteliği taşımaktadır. Bu nedenle süresi bir yıldan fazla olsa bile uplink hizmeti için yapılan ödemeler haklar hesabında izlenebilecek bir nitelik taşımadığından, bu ödemelerin amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün değildir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bilanço usulüne göre ticari kazancın tespiti ile ilgili 38’inci maddesinde ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

  Diğer taraftan, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin 1 numaralı bendine göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinde bentler halinde sayılan giderler kazancın tespitinde dikkate alınabilecektir.

  Ayrıca, ticari kazancın tespitinde geçerli olan iki temel ilke “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Ticari kazancın elde edilmesi, tahakkuk esasına bağlanmış bulunduğundan; bir gelir unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır.

  Buna göre, … A.Ş.’nden aldığınız T3-A kapasite ve TV Radyo uplink hizmeti kiralama niteliğinde bir hizmet olup bu kapsamda şirketinizce yapılan ödemelerin tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri çerçevesinde kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Kaynak: Siirt Valiliği
  30 Mayıs 2016 Tarih ve 85632212-010.01-1 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKurumlar Vergisi Mükellefi Olan Sigortacılık Şirketleri Beyannamelerini Elektronik Ortamda Nasıl Gönderebilirler?
  Sonraki İçerikMerkezi Yurt Dışında Bulunan TV Şirketinin Türkiye Şubesinin Faaliyetleri İçin Yapılan Harcamalar Nasıl Kaydedilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz