Ana Sayfa Vergi Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Sigortacılık Şirketleri Beyannamelerini Elektronik Ortamda Nasıl Gönderebilirler?

  Kurumlar Vergisi Mükellefi Olan Sigortacılık Şirketleri Beyannamelerini Elektronik Ortamda Nasıl Gönderebilirler?

  1379
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kurumlar vergisi mükelleflerine beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olarak sigortacılık faaliyetinde bulunduğunuz ve beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

  Anılan Kanunun mükerrer 257’nci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının (31.12.2015 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.741.000,00 TL veya net satışlar toplamı 13.478.000,00 TL) belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

  Öte yandan, 15 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

  Yukarıda belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde (Ek:1) yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda, kendilerine beyannamelerini elektronik ortamda göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmektedir.

  Yukarıda belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ile aralarında söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle meslek mensupları vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

  Buna göre, 2015 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannameniz ekinde yer alan bilançonun tetkikinden aktif toplamınızın 16.005,67 TL, gelir tablosunun tetkikinden ise net satışlar toplamınızın 2.295,41 TL olduğu anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen şartları taşımadığınızdan şirketinize ait beyannameleri, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ile söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumunuza uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle meslek mensupları vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeniz gerekmektedir.

  Kaynak: Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
  5 Ekim 2016 Tarih ve 27192137-105[Mük. 257/2016-365]-150 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVakıflar Tarafından Yapılan Yardımların Giderleri Vergi Matrahı Tespitinde Gider Olarak Yazılır mı?
  Sonraki İçerikŞirket Tarafından T3-A Kapasite ve Tv Radyo Uplink Hizmeti Kiralama İşleri İçin Ödenen Bedeller Gider Kaydedilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz