Ana Sayfa Vergi Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Satışı Halinde KDV Hesaplanır Mı?

  Şirket Aktifine Kayıtlı Taşınmazın Satışı Halinde KDV Hesaplanır Mı?

  1420
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Aktife kayıtlı taşınmazın satışında kurumlar vergisi ve KDV uygulaması.

  İlgide (a)’da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (c)’de kayıtlı dilekçede, finansal kiralama borcuna karşılık kiracıdan teminat olarak kabul edilen ipotekli taşınmazın, borcun ödenmemesi dolayısıyla İcra Müdürlüğü tarafından yapılan ihale neticesinde satın alınarak herhangi bir tasarrufta bulunmadan iki yıl aktifte tutulduktan sonra satılmasından elde edilen kazancın kurumlar vergisinden ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az 2 (iki) tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna olduğu, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması” başlıklı bölümünde;

  “Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

  İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

  Satışa konu edilen kıymetlerin 2 (iki) tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

  Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

  Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.’’
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
  Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (r) bendinde;
  “- Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerin mülkiyetinde, en az 2 (iki) tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin vergiden istisna olduğu,
  – İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu,
  – İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı,”
  hükmüne yer verilmiştir.

  Konuyla ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.1.) bölümünde, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmünün uygulanmayacağı ifade edilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından finansal kiralama borcuna karşılık teminat olarak kabul edilen, kiracının borcunu ödememesi nedeniyle İcra Müdürlüğünce yapılan ihale neticesinde satın alınarak herhangi bir tasarrufta bulunmadan 2 (iki) yıl bilançonuzun aktifinde bekletilen ve alıcısı olması durumunda satılması düşünülen, dolayısıyla kendi faaliyetlerinizde kullanmak amacıyla elde bulundurulmayan bahse konu taşınmazların satışından elde edeceğiniz kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnaya konu edilmesi mümkün olmamakla birlikte, bu satış işlemi ayrıca genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  25 Mayıs 2016 Tarih – 62030549-125[5-2013/450]-65987  Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2017 Mart Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesi Hakkında Duyuru!!!
  Sonraki İçerikTaşıma ve Otel İşletmelerinde Hangi Belgeler Düzenlenir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz