Ana Sayfa Vergi Şirket Adına Tahsis Edilen Arazi Üzerine Yapılan Binanın Maden Ruhsatı İle Birlikte...

  Şirket Adına Tahsis Edilen Arazi Üzerine Yapılan Binanın Maden Ruhsatı İle Birlikte Devrinden Elde Edilen Kazanç İstisna Edilebilir mi?

  2874
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Şirket adına tahsis edilen arazi üzerine yapılan binanın maden ruhsatı ile birlikte devrinden elde edilen kazancın KV ve KDV’den istisna olup olmadığı.
  İlgi: a) 20.02.2013 tarihli özelge talep formunuz.
          b) 21.02.2013 tarih ve 74255 sayı ile kayda alınan dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, … Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şirketinize mermer kesme ve işleme yapmak üzere tahsis edilen maden ruhsatlı arazi üzerine inşa edilerek 31.12.2010 tarihinde aktifleştirilen binanın satışının maden ruhsatının devri ile birlikte yapılacağı belirtilerek, iki yıldan fazla aktifinizde kayıtlı olan söz konusu binanın satışının Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r, satıştan doğacak kazancın da Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-/(e) maddeleri kapsamında istisna olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ GÖRE

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinde; “(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
  e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı.

  Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.” hükmü yer almıştır.

  Konuyla ilgili olarak, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde,

  5.6.2.2.1. Taşınmazlar
  “İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

  Bunlar Türk Medeni Kanununun 704’üncü maddesinde;

  Arazi,
  Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
  Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler
  olarak sayılmıştır.

  Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705’inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

  Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, şirketinize tahsis edilmiş arazi üzerine inşa edilip aktifleştirilen fakat şirketiniz adına tapu kaydı bulunmayan binanın devir işleminden doğacak kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-(e) maddesi kapsamında istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  KATMA DEĞER VERGİSİNE GÖRE

  3065 sayılı KDV Kanununun;
  – 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu;
  – 17/4-r maddesinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinin vergiden istisna olduğu; istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında yer almadığı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, şirketinize tahsisli arazi üzerinde inşa edilerek aktifleştirilen ancak tapu kaydı bulunmayan binanın taşınmaz olarak değerlendirilmesi ve söz konusu devir işleminin KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.”

  Kaynak: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  27 Mayıs 2014 Tarih ve 64597866-125[5/1-e-2014]-78 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDikkat!!! Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı!!!
  Sonraki İçerikSpor Kulübü Derneğinin Sözleşmeli Sporcularına Makbuz Karşılığı Yaptığı Ayni Ödemeler Kurumlar Vergisinden Muaf mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz