Ana Sayfa Vergi Okul Aile Birliği İktisadi İşletmesi Tarafından Okul Aile Birliğine Aktarılan Tutarlardan Gelir...

  Okul Aile Birliği İktisadi İşletmesi Tarafından Okul Aile Birliğine Aktarılan Tutarlardan Gelir Vergisi Tevkifat Yapılacak mı?

  3478
  0

  GİB – ÖZELGE

  Konu     Okul Aile Birliği İktisadi İşletmesi Tarafından Okul Aile Birliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aktarılan Tutarlar Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yönetmelik gereği okul aile birliği iktisadi işletmeleri arz bedeli ödemelerinde gayrisafi hasılat esas alınmış ise Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli, zorunlu işletme giderleri ve kanuni giderler düşüldükten sonra kalan net tutarın, %80’inin okul aile birliğinin, %10’unun ilçe milli eğitim müdürlüğünün, %10’unun ise il milli eğitim müdürlüğünün banka hesaplarına aktarılır denildiği belirtilerek; bu aktarım itibarıyla stopaj vergisi ödeme yükümlülüğünüzün olup olmadığı ile ödenen arz bedelinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

  OKUL AİLE BİRLİKLERİ KANTİN İŞLETMESİNDEKİ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DİKKAT !
  Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeterya, bahçe, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin yapılacak uygulamaların açıklandığı 05/08/2004 tarihli ve KVK-11/2004- 9/Okul Aile Birlikleri-1 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde, bulunduğu okul bünyesinde ve okul adına faaliyet gösteren okul aile birliklerinin söz konusu yerleri işletmeleri halinde, iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevleri yerine getirmesi gerektiği, vergisel yükümlüklerin yerine getirilmesinden okul aile birliği yönetiminde bulunanların sorumlu olduğu belirtilmiştir.

  09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin “Gelirlerin dağılımı” başlıklı 17 nci maddesinde;

  (1) Resmî okullarda kantin ve benzeri yerlerin;
   …
  b) Birliklerce işletilmesi hâlinde, 

  1) İşletilen yerin gayri safi hâsılatının %1’i birlikçe, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak defterdarlık/mal müdürlüğü hesabına ödenir.

  2) Arz bedelinin hesaplanmasında gayri safi hâsılat esas alınmış ise Hazineye ödenmesi gereken arz bedeli, zorunlu işletme giderleri ve kanuni giderler düşüldükten sonra kalan net tutarın %80’i birliğin, %10’u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, %10’u ise il millî eğitim müdürlüğünün banka hesaplarına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin %20’si il millî eğitim müdürlüğünün banka hesabına yatırılır.

  ” açıklamalarına yer verilmiştir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirim konusu yapılabilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirileceği belirtilmiştir.

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almakta olup anılan fıkranın (6/b-i) bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış ve söz konusu tevkifat oranı, 2009/14592 sayılı BKK ile %15 olarak belirlenmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, resmî okullardaki kantin ve benzeri yerlerin iktisadi işletmeniz tarafından işletilmesinden dolayı anılan Yönetmelik kapsamında Hazineye ödenen arz bedeli ile ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün banka hesaplarına aktarılan tutarların, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

  SONUÇ;
  Diğer taraftan,
  -bağlı olduğunuz okul aile birliğine aktarılan tutarlar kâr payı dağıtımı sayılacak olup aktarılan bu tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılması ve genel usul ve esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edilmesi,
  -ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün banka hesaplarına aktarılan tutarlar üzerinden ise tevkifat yapılmaması
  gerekmektedir.

  Kaynak: İstanbul V.D. Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
  04 Ocak 2017 Tarih ve 62030549-120[94-2016/364]-2753 sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTeknopark, AR-GE, Tasarım Merkezi Harcamalarınızı Aktifleştirin!
  Sonraki İçerik2017 Mart Ayında Kurulan Limited Şirket Sermayesi Tutarı 694 Milyon TL!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz