Ana Sayfa Çalışma Hayatı OHAL bölgesinde işe gelemeyen işçiler ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

  OHAL bölgesinde işe gelemeyen işçiler ücretsiz izne çıkarılabilir mi?

  302
  0

  Ohal bölgesinde ise gelemeyen işçiler ücretsiz izne çıkarılabilir mi? ilgili kanun gereği ücretsiz izin döneminde işçiye ücret ödenir mi?

  Konuya iişkin 22.02.2023 tarihli 125 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ve açıklamaları İSMMMO Web sayfamızda bulunmaktadır.

  https://www.ismmmo.org.tr/dosya/3919/Mevzuat-Dosya/125-sayili-kararname.pdf


  1. Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Tedbirler

  Uygulamaya ilişkin genelge henüz yayınlanmamakla birlikte 4447 sayılı kanunda mevcut uygulama esasları açıklanmıştır.

  Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”; İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

  Kısa Çalışma Kapsamında;

  – İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
  – Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

  Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

  Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

  Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi “18- Kısa Çalışma Ödeneği” veya “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler” olarak bildirilir.

  Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Ancak bu süre Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle uzatılabilir.

  Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

  2. İstihdamın Korunmasına ilişkin tedbirler

  Bu tedbir olağanüstü hâl bulunan iller kapsamında fesih yasağının uygulanmasını düzenlemektedir.

  Olağanüstü hâl ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (22.02.2023) itibaren olağanüstü hâl süresince;

  1. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,
  2. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  3. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
  4. İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona

   ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

  Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için filin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

  3. Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına İlişkin Tedbirler

  Nakdi ücret desteği,

  Olağanüstü hâl ilan edilen illerde, 6/2/2023 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunan işçilerden, işvereni tarafından;

  1. 4447 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile
  2. 6/2/2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara,

   Ancak,

   1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla
   2. Varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre

    kadar olağanüstü hâl süresini geçmemek üzere

    İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir.

   Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

   Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakta yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

   İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.

   4. Sürelere İlişkin Tedbirler

   18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hâl ilan edilen illerde 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hâl süresince uzatılmıştır.

   Olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki işyerleri bakımından, 4857 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ücret kesme cezasına ilişkin bildirime ait olan bir aylık süre, olağanüstü hâl süresince uzatılmıştır.

   5. Sosyal Güvenlik Alanında Alınan Tedbirler

   Olağanüstü hâl süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesinden karşılanır.

   Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucularının avans ödemeleri, 6/2/2023 ve sonrasını kapsaması durumunda olağanüstü hâl süresince 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesinden muaftır.

   Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilir.

   Olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları Sosyal Güvenlik Kurumunca olağanüstü hâl süresince ertelenebilir.

   Konuya ilişkin 125 sayılı Kararname ekte bulunmaktadır.

   Bilgilerinize sunar,

   Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

   Saygılarımla,

   Erol DEMİREL Başkan


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikYabancı işçi çalıştırmak için kaç Türk vatandaşını istihdam etmek gerekir?
  Sonraki İçerikYemek parasının SGK primine tabi olan kısmını vermek zorunda mıyız?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz