Ana Sayfa Vergi Muhbir İkramiyesi Oranları nedir?

Muhbir İkramiyesi Oranları nedir?

1959
0

Muhbir İkramiyesi Oranları nedir?


 

MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN

Madde 1

Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine mevdu olması lazımgeldiği halde Hükümetin kayda müstenit ıttılaı haricinde kalmış olan bilümum menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli ve ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanet ile esham ve tahvilatı ve sigorta matluplarını ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden aşağıdaki nispetlere göre ikramiye verilir:

Menkullerde

Gayrimenkullerde

     5 000  liraya kadar

yüzde   30

yüzde 20

   25 000  liraya kadar, 5000 liradan yukarı olan kısım için

”       25

”     15

   50 000  liraya kadar, 25000 liradan yukarı olan kısım için

”       15

”     12

100 000  liraya kadar, 50000 liradan yukarı olan kısım için

”       10

”     10

100 000  liradan yukarı olan kısım için

”      7,5

”    7,5

Mühim ihbarlarda İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu nispetler icaba göre tezyit edilebilir.


Madde 2

İhbar, Devlet memurları tarafından vakı olduğu takdirde ihbar edenlere birinci maddenin şeraiti dahilinde ve bu maddedeki nispetlerin yarısı miktarında ikramiye verilir.

Ancak birinci maddedeki emvalin ve intifa haklarının tahrir ve tahakkuku ile vazifedar olan memurlarla bu memurları sevk ve idare eden amirlere ihbar mukabili olarak ikramiye verilir.


Madde 3

Bu kanunun neşri tarihinden evvel vakı olupta taallük eylediği menkul ve gayrimenkul emval ile intifa haklarının Hazineye aidiyetinin tahakkuk muamelesi henüz hitam bulmamış olan ihbarların muhbirlerine dahi bu kanunun hükümlerine göre ikramiye verilir.


Madde 4

Verilecek ikramiyelerin hesabında menkullerin ve intifa haklarının o tarihteki miktar ve rayiç kıymetleri, gayrimenkullerin arazi ve bina vergileri kanunlarına göre tayin olunacak kıymetleri, esastır.


Madde 5

Asariatika ve defineler hakkındaki hususi hükümler mer’idir.


Madde 6

Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:

                       500 liraya kadar

yüzde   15

                     5 000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için

”     30

                   15 000 liraya kadar, 5 000 liradan yukarı olan kısım için

”     20

                   15 000 liradan yukarı olan kısım için

”      10

Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati surette tahakkukunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir.

Muhbirleri mevcut olupta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabil mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verilir.

Bilümum malmemurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamelesinde vazifedar olanlara ikramiye verilmez.


Madde 7

Bu kanunun birinci ve altıncı maddelerinde yazılı mektumları zahire çıkarmakta emsali meyanında fevkalade hizmeti görülen varidat tahakkuk ve tetkik memurları bulundukları mahallin en büyük malmemurunun talebi ve Maliye Vekaletinin takdir ve tensibi ile misil zamları fazlalarından iki maaş baliğine kadar nakten taltif olunabilirler.


Madde 8

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.


Madde 9

Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.

 


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Vergide Arama Nedir?

 

2016 Yılı Vergi İade İncelemelerinde Tarh Edilen Vergi Kaç TL Biliyor musunuz?

 

Bölünmede İnceleme Hakkı Kimler Tarafından Kullanılır?

 

Vergi İnceleme raporu ile KDV iadesi nasıl alınır?

 

Ortalama Döviz Kuru Programı

 

 

Önceki İçerik2016 Yılında Mercedes (DAIMLER) mi BMW mi Daha Yüksek Kara Sahip?
Sonraki İçerikSınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz