Ana Sayfa Vergi Kısmi Bölünmeye Konu Edilen İştirak Hisselerinin, Yeni Bir Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi...

  Kısmi Bölünmeye Konu Edilen İştirak Hisselerinin, Yeni Bir Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Mümkün müdür?

  2130
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kısmi bölünmeye konu edilen iştirak hisselerinin yeni bir kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.
  İlgi: …/…/… tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 09/02/1970 tarihinde kurulduğu, hissedarlarınızın gerçek kişilerden oluştuğu ve ortakların hisse edinim tarihlerinin 2010 ve öncesine ait olduğu, 2005 ve 2006 yıllarında iktisap etmiş olduğunuz bir kısım gayrimenkulleri 20/03/2013 tarihinde Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında kısmi bölünme yoluyla ………………………… devrettiğiniz ve karşılığında bu şirketin iştirak hisselerinin iktisap edildiği belirtilerek söz konusu kısmi bölünme işlemi sonucunda Şirketinizce iktisap edilen iştirak hisselerinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında yeni bir kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği ile kısmi bölünmeye konu edilmesi halinde bu iştirak hisselerinin elde tutulmasına ilişkin olarak iki yıllık sürenin hesabında hangi tarihin dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, “Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında ise bu Kanunun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlemlerden doğan karların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19.3.3. Devir ve bölünmelerde elde edilen hisselerin iktisap tarihi” başlıklı bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devir olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

  Kısmi bölünme müessesesinin temel amacı, şirketlerin yeniden yapılanma yoluyla verimlilik ve kârlılıklarını artırmalarına imkan sağlamak olduğundan kısmi bölünmenin bir şirkete ait iştirak hisselerinin parça parça elden çıkarılması sonucunu doğurmaması bir bütün olarak kısmi bölünme işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizce Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak yapılacak kısmi bölünme işlemi nedeniyle, …………….. tarafından bu şirkete ait hisselerin ortaklarınıza verilmesi halinde söz konusu hisselerin iktisap tarihi olarak ortaklarınızın şirketinizin hisselerini iktisap ettikleri tarihin esas alınması gerekmektedir. Ancak, söz konusu kısmi bölünme işlemi sonucunda …………………… ait hisselerin ortaklarınız yerine doğrudan şirketinize verilmesi halinde iktisap tarihi kısmi bölünme işleminin gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacaktır.

  Şirketinizin ortağı olduğu ………………… ile ………………… tarafından gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda …………………. ile ………………………….nin hisselerinin “ortak” olmanız hasebiyle şirketinize verilmiş olması halinde ………………………… ile ………………….nin hisselerinin şirketinizce iktisap edildiği tarihin ……………………. ile …………………… hisselerinin iktisap edildiği tarih olarak kabul edileceği tabidir.

  Öte yandan, söz konusu kısmi bölünme işlemleri neticesinde doğrudan veya ortak olmanız nedeniyle şirketinize devredilen hisseler, Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartların taşınması halinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilecektir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  27 Mayıs 2014 Tarih ve 62030549-125[19-2013/370]-1456 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikHastalık Nedeni İle İşveren Tarafından İşten Çıkarılan Gazeteci, Kaç Sene İçinde İyileşmesi Halinde Eski İşine Tercihen Alınabilir?
  Sonraki İçerikAyrılan Üyelere Ait ve Yeni Üyelere Devredilmek Amacı İle Kooperatif Tarafından Devralınan Üyelik Haklarının Satışı Ortak Dışı İşlem Sayılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz