Ana Sayfa Vergi Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Kurumlar Vergisine Mahsup Edilmesinden Sonra Kalan Kısım Şirketin...

  Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Kurumlar Vergisine Mahsup Edilmesinden Sonra Kalan Kısım Şirketin Farklı Borcuna Mahsup Edilebilir mi?

  2448
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: İş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığını oluşturan şirketin farklı bir işine ait vergi borçlarına mahsuben iadesi.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, iş ortaklığınızın … Belediyesinden üstlenmiş olduğu “… Yolu Ayrımı – … Alt Geçit Yapım İşi” nin 18.07.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile onaylanarak bittiği, söz konusu işle ilgili kurum tarafından yapılan kesintiler nedeniyle iade alacağınızın doğduğu, 2014 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde oluşacak iade alacağınızı ortakların da muvafakati alınmak şartıyla, yine aynı ortakların kurmuş olduğu ….A.Ş. – … Ltd. Şti. İş Ortaklığının üstlendiği “… Rekreasyon Alanı Çevre Düzenleme İşi” ne ait doğmuş ya da doğacak vergi borçlarına mahsup edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

  Konuya ilişkin olarak yayımlanan 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “1.3.1 Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde, “Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

  Mükellefler dilerlerse ortağı bulundukları adi ortaklık veya Kollektif şirketlerin müteselsilden sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin yerine getirilebilmesi için, iade alacaklısı mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve mahsup dilekçesinde adi ortaklık veya Kollektif şirketin hangi dönem borçları için mahsup talep edildiğinin belirtilmesi gerekir…” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Öte yandan, aynı Tebliğin “1.3.2. Nakden iade” başlıklı bölümünde ise, 10 bin liraya kadar olan nakden iade taleplerinin inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirileceği, 10 bin lirayı aşan kısmının ise Vergi Usul Kanununa göre vergi incelemesi yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edileceği, teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirileceği belirtilmiştir.

  Ayrıca, nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubunun talep edilebileceği, bu mahsup işlemine ilişkin verilecek dilekçede, lehine mahsup talebinde bulunulan kişinin adı-soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ile borcun türü, miktarı ve döneminin bildirileceği ve bu şekilde yapılan mahsup taleplerinin düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibariyle yerine getirileceği açıklanmıştır.

  Bu itibarla, iş ortaklığınızın … Belediyesinden üstlenmiş olduğu “… Yolu Ayrımı – … Alt Geçit Yapım İşi” nedeniyle kesinti yoluyla ödediği vergilerin kurumlar vergisinden mahsubu sonucu kalan kısmının, öncelikle iş ortaklığınızın muaccel hale gelmiş vergi borçlarına mahsubu, muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, vergi borcuna mahsubu istenen ortağın ve diğer ortakların muvafakatinin alınması şartıyla, ortaklığınızı oluşturan tarafların vergi borçlarına mahsuben iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, ortakların hisse oranlarını aşan tutarlarda yapılan mahsuben iadelerde transfer fiyatlandırması ile ilgili hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, söz konusu iade alacağının iş ortaklığınızın ortaklarının oluşturduğu diğer bir iş ortaklığının vergi borçlarına mahsup edilmesi 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen şartlar çerçevesinde nakden iade edilebilir aşamaya gelmiş olması şartıyla mümkün bulunmaktadır.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Haziran 2015 Tarih ve 38418978-125[34-15/1]-645 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikÖrtülü Sermaye Üzerinden Ödenen Faizler, Zarar Edilmesi Durumunda Kar Payı Olarak Değerlendirilebilir mi?
  Sonraki İçerikÖzkaynaklar Kullanılarak Yapılacak Sermaye Artırımında İmtiyaz Sahibi Ortaklara Verilecek Bedelsiz Hisse Senetlerinden Vergi Kesintisi Yapılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz