Ana Sayfa SGK İş Kazası Halinde Asgari Ücret Desteği Uygulaması…

  İş Kazası Halinde Asgari Ücret Desteği Uygulaması…

  1861
  0

  İŞ KAZASINA UĞRAYAN SİGORTALILAR İÇİN DÜZENLENEN EK APHB’DE (AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ) FAYDALANILAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

  1- İŞ KAZASI RAPORLARINDA, SİGORTASIZ ÇALIŞAN VE İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİ İÇİN İŞVERENLERDEN EK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İSTENİLMEKTEDİR.
  İş kazası raporlarında, iş kazasının geçirildiği gün sigortalısını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemiş olan işverenlerden, günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesinin önerilmesi üzerine işverenlerden ek aylık prim ve hizmet belgesi istenilmektedir.

  2- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BELGELERİNİN SÜRESİNDE YAPILMAMASI HALİNDE SGK TARAFINDAN RE’SEN BU BİLGİ VE BELGELER DÜZENLENİR VE TAHSİL EDİLİR.
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86’ıncı maddesinin beşinci fıkrasında “Sigortalıların 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, 30 günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik Kurumunca Re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur” hükmü yer almaktadır.

  3- 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN VEYA EKSİK ÜCRET ÖDENEN SİGORTALILAR İÇİN AŞAĞIDA YAZILI EVRAKLAR DÜZENLENİP EKSİK GÜN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN FORM EKİNDE (EK-10) SGK’YA GÖNDERİLECEKTİR. 
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102’inci maddesinin on üçüncü fıkrasında;
  Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;
  3.1- Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda alınabilenler hariç, SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu,
  3.2- Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
  3.3- Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeleri,
  3.4- Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
  3.5- Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
  3.6- Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği, Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin formunun (EK-10) ekinde SGK’ya verileceği veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü olarak gönderileceği,
  öngörülmektedir.

  4- 2016/4 SAYILI GENELGEDE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN EKSİK BİLDİRİLMESİ DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMUR TARAFINDAN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE YARARLANILAN ASGARİ ÜCRETLERİN TUTARLARI GECİKME ZAM VE CEZASIYLA GERİ ALINIR.
  2016/4 sayılı Genelge’nin 2.3.3 “2016 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç Bildirilmemiş Olması” 2017/9 Sayılı Genelgenin 1.3.3 “2017 Yılı İçin Sigorta Primine Esas Kazancın Eksik Bildirilmiş veya Hiç bildirilmemiş Olması” başlıklı bölümlerinde, sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmesinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarından alınan yazılardan anlaşılması halinde, asgari ücret desteğinden yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde yararlandırılan tutarların gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacağı açıklanmıştır.

  5- KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR, İŞ KAZASI RAPORLARI VE DİĞER SAĞLIK KURUMU RAPORLAR İLE TESPİT EDİLEBİLİR.
  Genelgelerde belirtilen kayıt dışılık çalıştırılan sigortalıların gün veya kazançlarının eksik veya hiç bildirilmemiş olmasıdır. İş kazasına uğranılması sonucunda kazaya uğranılan gün için istirahatli olunmasına ve çalışılmadığına ilişkin eksik gün nedeni resmi belgelerle kanıtlanmasına rağmen iş kazasından dolayı raporlu olunan sigortalının, iş kazası geçirildiği gün çalıştığına karar verilmesi neticesinde, raporlu olunan gün, eksik gün olarak ortaya çıkmaktadır.

  Dolayısıyla kayıt dışılık, sigortalı adına yapılan bildirimin, raporlu olunan gün hariç tam yapılmış olmasına ve eksikliğin nedeninin de resmi belge ile kanıtlanmasına rağmen müfettiş tarafından raporlu olunan güne ilişkin ek belge istenilmesinin önerilmesinden kaynaklanmaktadır.

  Bu itibarla, iş kazasına uğranılan andan/tarihten/günden önce işverenlerce sosyal sigorta yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olması koşuluyla, iş kazasına uğranılan gün için bilahare verilen günlü ve kazançlı aylık prim ve hizmet belgelerine istinaden işverenlerin kayıt dışı sigortalı çalıştırdıklarının kabul edilmemesi, dolayısıyla işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteğinin durdurulmaması ve yararlanılmış oldukları asgari ücret destek tutarının geri alınmaması gerekmektedir.

  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (14.07.2017 – 87838906/309-8.925.159)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikKimlere “Sigortalı” Diyoruz?
  Sonraki İçerikBağ-Kur Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz