Ana Sayfa Vergi Hem basit usul hem de gerçek usule göre vergi mükellefi olabilir miyim?

Hem basit usul hem de gerçek usule göre vergi mükellefi olabilir miyim?

2576
0

Hem basit usul hem de gerçek usule göre vergi mükellefi olabilir miyim?

SORU

Konu: Hem Gerçek usul hem de basit usule tabi vergi mükellefi olabilir miyim?

…Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, sahibi olduğunuz bir adet biçerdöver ile  başka çiftçilerin işlerini yaptığınızı, söz konusu biçerdöveri kendi işinizde kullanmadığınızı belirterek, anılan faaliyetle ilgili kazancın  genellikle yaz aylarında olması, diğer aylarda ise kazanç olmaması nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş istediğiniz anlaşılmıştır. 

CEVAP

Aynı  Kanunun 53 üncü maddesinde ise; “…Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.”  hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacağı açıklaması yapılmıştır.

Konu ile ilgili açıklamalar, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18.12.2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Ayrıca, özelge talebinizle ilgili olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınan yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;  21.02.2013 tarihli yoklama fişi ile 29.11.2012 tarihinde başkalarının işinde kullanmak amacıyla biçerdöver işletmeciliği faaliyetine başladığınız ve başka bir ticari faaliyetinizin olmadığı tespit edilmiş olup, işe başlanılan  kıst dönemde (29.11.2012-31.12.2012) ve takip eden dönemde basit usule tabi olmaya ilişkin diğer şartları da topluca taşımanız kaydıyla 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmadığınız anlaşılmış olduğundan 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilmeniz  mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyor olmanız ve 2015 yılının Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairenize müracaat etmeniz halinde 2015 yılından itibaren basit usule dönmeniz mümkün bulunmaktadır.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 47285862-120.01.01[54-2014/07-15]-16 03/09/2014
Konu : Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, sahibi olduğunuz bir adet biçerdöver ile  başka çiftçilerin işlerini yaptığınızı, söz konusu biçerdöveri kendi işinizde kullanmadığınızı belirterek, anılan faaliyetle ilgili kazancın  genellikle yaz aylarında olması, diğer aylarda ise kazanç olmaması nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımızdan görüş istediğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; “47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

            (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

            (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

…” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun “Basit Usul hududu” başlıklı 51 inci maddesinde ve bu maddede yer alan yetkiye istinaden çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararlarında yazılı faaliyetlerde bulunan mükelleflerin basit usulde vergilendirmeye dönmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Aynı  Kanunun 53 üncü maddesinde ise; “…Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.”  hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacağı açıklaması yapılmıştır.

Konu ile ilgili açıklamalar, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18.12.2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

Ayrıca, özelge talebinizle ilgili olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınan yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;  21.02.2013 tarihli yoklama fişi ile 29.11.2012 tarihinde başkalarının işinde kullanmak amacıyla biçerdöver işletmeciliği faaliyetine başladığınız ve başka bir ticari faaliyetinizin olmadığı tespit edilmiş olup, işe başlanılan  kıst dönemde (29.11.2012-31.12.2012) ve takip eden dönemde basit usule tabi olmaya ilişkin diğer şartları da topluca taşımanız kaydıyla 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirmeden yararlanmanız mümkün bulunmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmadığınız anlaşılmış olduğundan 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilmeniz  mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyor olmanız ve 2015 yılının Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairenize müracaat etmeniz halinde 2015 yılından itibaren basit usule dönmeniz mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Çiftçi dışındaki şahıslardan alınan zirai ürünlerde gelir stopajı var mıdır?

E-ARŞİV-Biz çiftçi ve bayilerimize tarım makinesi satan bir firmayız. e-arşiv fatura kesmek için çiftçilerimize mail mi göndereceğiz?

Çiftçiler Kopernik programıyla tarlalarda daha fazla verim alıyor

Özel Defter Nedir? Çiftçi İşletme Defteri Nedir?

Çiftçilerde Amortisman Kaydı!

Basit Usul Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Defter – Beyan Sistemi Basit Usul Gün Sonu Hasılatı Ekleme Nasıl Yapılır?

Tarım Devrimi (Dünya Tarihi) (Hızlandırılmış Kurs – Crash Course)

Tarım sigortası nedir? (SGK)

Tarım ve hayvancılığı teşvik eden kamu kurumları Kurumlar vergisi öder mi?

Türkiye’nin Toplam Tarım Alanını Biliyor musunuz?

Türkiye’de Tarım 2017-Ülkemizde işlenen tarım alanı 20 milyon hektar

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2018 Türkiye’de Tarım Raporu

Türkiye tarım alanlarını kayıp mı ediyor? İstatistikler ne söylüyor?

Önceki İçerikDar Mükellef Kurumlara İşçi Temin Edilmesi Halinde Vergi Hesaplanır mı?
Sonraki İçerikEnflasyon Nedir? (Finans ve Sermaye Piyasaları)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz