Ana Sayfa Vergi Firmamız penye tekstil ürünleri satıyor tedarikçi firmadan deri pantolon aldı tedarikçi firma...

  Firmamız penye tekstil ürünleri satıyor tedarikçi firmadan deri pantolon aldı tedarikçi firma %20 den fatura kesti oranda takıldık sizden görüş almak istiyoruz %10 olarak kesilmesi gerekmiyor mu?

  70
  0

  Firmamız penye tekstil ürünleri satıyor tedarikçi firmadan deri pantolon aldı . Tedarikçi firma %20 KDV oranıyla fatura kesti. Tekstil ürünlerinde KDV’nin %10 olarak hesaplanması gerekmiyor mu?

  Tüm tekstil ürünleri kumaş ayrımı olmaksızın teslimlerinde % 10 Oranında KDV uygulanır.


   

  GÜNCEL KDV ORANLARI

  MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

  ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (*)

  KDV Oranı %10 olarak uygulanacak tekstil ve konfeksiyon ürünleri;

  (II) SAYILI LİSTE

  1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

  2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri,

  3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.),

  4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,

  5- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil) (66), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri, (46)

  6- a) (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 20/07/2008)  İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),

  b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “4302.19.95.00.19 Diğerleri” pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri, (6) (52)

  7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,

  8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,

  9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,

  10- (2016/9542 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 25/11/2016) Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri, (47)


  GÜNCEL KDV ORANLARI

  MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

  ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (*)

  Resmî Gazete Tarihi

  Resmî Gazete Sayısı

  Karar Tarihi

  Karar Sayısı

  30 Aralık 2007 PAZAR

  26742

  24/12/2007

  2007/13033

   

   

  Katma değer vergisi oranları

  MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
  a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, (7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare. Yürürlük: 10/07/2023) % 20 (102)

  b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

  c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,(7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare. Yürürlük: 10/07/2023) % 10 (103)

  olarak tespit edilmiştir.

  (2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.  (20) (83)

  (3) (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. (84)

  (4)  (5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırılan bent; Yürürlük: 14/02/2022 )  (85)

  (5) (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder. (86)

  (6) (29/03/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1.maddesi ile kaldırılan fıkra ;  Yürürlük: 01/04/2022; Bu Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 1 inci ve 4 üncü maddelerde kaldırılan veya değiştirilen hükümlerin uygulanmasına devam olunur. ) (92)

  Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi

  MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 4 – (1) Bu Kararın; finansal kiralama işlemlerine ilişkin hükümleri Kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen sözleşmeler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ”  bölümünün 13/b, 14 ve 18/b sıraları ile “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü ve 25 inci sıraları 1/1/2008 tarihinde, diğer hükümleri yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  GEÇİCİ MADDE 1– (1) 15/7/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere; okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir. (21)

  GEÇİCİ MADDE 2-  (1)  Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların,  30/9/2017 (49) tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (45)

  GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) (57) 31/12/2019  (59) (62) (63)  tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (56)

  GEÇİCİ MADDE 4- (1) Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10/9/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde, bu Kararın 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (58)

  GEÇİCİ MADDE 5- (2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 1.04.2020) Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değer vergisi oranı uygulanır.

  GEÇİCİ MADDE 6- (2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 31.07.2020) (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare; Yürürlük: 01.08.2021 ) (1) 30/9/2021(77) tarihine kadar (bu tarih dahil);

  a) İşyeri kiralama hizmeti,

  b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

  c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

  ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

  d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

  e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

  f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

  g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

  ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

  n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

  o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

  ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

  p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

  r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

  s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

  için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

  (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen ibare;Yürürlük: 01.08.2021  )   (2) 30/9/2021(77) tarihine kadar (bu tarih dahil);

  a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

  b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

  c) (4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırılan bent;Yürürlük: 01.06.2021)(75)

  için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

  GEÇİCİ MADDE 7-(1) Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (71)

  GEÇİCİ MADDE 8- (3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 23.12.2020) (1) Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (81)

  GEÇİCİ MADDE 9- (1)(3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 01.06.2021)  (4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen ibare; Yürürlük: 01.08.2021)30/9/2021(78) tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

  GEÇİCİ MADDE 10- (6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişen geçici madde; Yürürlük: 23.02.2023)  (1) Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır. (101)

   


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikŞirketler enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karının sermayeye ilave edebilir. Bu işlem kar dağıtımı sayılmaz.
  Sonraki İçerikÖğrencilere kesilen servis faturalarında KDV tevkifatı yapılır mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz