Ana Sayfa Vergi E-Tebligat (Elektronik Tebligat)

  E-Tebligat (Elektronik Tebligat)

  2439
  0

  27.08.2015 Tarih 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununa (VUK) ait 456 sıra no’lu Tebliğde mükelleflere yapılacak tebligatların elektronik ortamda yapılabilmesi ile ilgili düzenleme metni; “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

  Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılır.
  Tebliğ ile ilgili Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  1- ZORUNLU OLARAK ELEKTRONİK TEBLİGAT YAPILACAKLAR KİMLERDİR?
  Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.
  Kurumlar vergisi mükellefleri
  – Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
  İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

  2- KİMLER ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANMAK ZORUNDADIRLAR?
  Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

  Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.

  3- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNMESİ NE ŞEKİLDE OLMALIDIR?
  Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar vergisi mükelleflerinin,

  3.1- 01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

  3.2- Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.

  4- YENİ MÜKELLEFİYET AÇAN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAR?
  Bu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra yeni mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

  5- YAPILAN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINMAKTADIR?
  Gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

  6- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNMESİ NE ŞEKİLDE OLMALIDIR?
  Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin,
  01.01.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimini (Gerçek Kişiler İçin) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları zorunluluğu getirilmiştir.
  E-tebligat için süresinde başvurmayanlar için Özel usulsüzlük cezaları uygulanmıştır.

  7- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN BİLDİRİMİ VE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNMESİ NE ŞEKİLDE OLMALIDIR?
  Söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür. Vekaletnamelerde e-tebligat başvurusu ve şifre alımları ibarelerinin bulunması zorunludur.

  8- İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE NASIL TEBLİGAT SİSTEMİNİ KULLANABİLİRLER?
  İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

  9- YAPILAN BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUCU ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ NASIL ALINMAKTADIR?
  Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

  10- İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ NASIL ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNEBİLİRLER?
  İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

  11- ZORUNLULUĞUN BAŞLADIKTAN SONRA GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN NE YAPMALARI GEREKİYOR?
  Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği Tebliğin ekinde yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

  12- İSTEĞE BAĞLI OLARAK E-TEBLİGAT TALEP EDENLER NE YAPACAK?
  Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller Tebliğin bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.
  Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların,
  Tebliğin bölümünde açıklandığı şekilde internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak
  İkametgâhlarının bulunduğu yer vergi dairesine
  bizzat veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.

  13- KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİ NASIL ALINACAKTIR?
  E-tebligat sistemini kullanmak üzere, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.

  14- ŞİFRE ZARFI TESLİM EDİLİRKEN DÜZENLENEN TESLİM TUTANAĞINI NE ŞEKİLDE DÜZENLENİR?
  Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “… Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün… vergi kimlik numaralı mükellefi …………………’ya Elektronik Tebligat Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecektir.

  15- ŞİFRE ZARFI TESLİM EDİLİRKEN DÜZENLENEN TESLİM TUTANAĞI KİMLER TARAFINDAN İMZALANIR?
  Teslim tutanağı,
  – Mükellef,
  – Noterde verilmiş vekâletnameyle yetki verdiği kişi,
  – Müdür/vergi dairesi müdürü,
  – Müdür yardımcısı tarafından,
  tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır.

  Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir.

  16- E-TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ NE ŞEKİLDE OLMAKTADIR?
  213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

  17- E-TEBLİGAT ADRESİNE ERİŞİM NASIL OLUR?
  Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir.

  18- İNTERNET VERGİ DAİRESİ KULLANICILARI E-TEBLİGAT ADRESLERİNE NASIL ULAŞACAKTIR?
  İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.

  19- VUK’ NA GÖRE E-İMZALI TEBLİGATIN MUHATABINA GÖNDERİLMİŞ SAYILACAĞI TARİH NEDİR?
  Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’ inci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

  20- KAYITLARIN SAKLANMA VE İBRAZINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ?
  Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır. 

  21- E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN ÇIKILABİLİR Mİ?
  – Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.
  – Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır.
  – Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır.

  22- MUHATABIN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
  Muhatap;
  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle,
  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
  Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
  -Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle,
  yükümlüdür.

  *** Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.

  23- YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAYANLARA UYGULANACAK CEZA HÜKÜMLERİ NELERDİR?
  Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun maddelerine cezai müeyyide uygulanır. (148 Md, 149 Md, 257 Md. ve Mükerrer 355 Md. )

  *** Ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.

  24- TEBLİĞİ GEREKEN EVRAK MUHATAPLARA BAŞKA NE ŞEKİLDE TESLİM EDİLEBİLİR?
  Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

  *** Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.
  *** Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.
  *** Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilir.

  Not: (213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93’ üncü maddesine göre “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzelkişilere posta vasıtasıyla ilmühaberle taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.” hükmü yer almaktadır.)

  Kaynak: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  27.08.2015 Resmi gazete 456 nolu Tebliğ

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDerhal Fesih!!!
  Sonraki İçerik2017-Ekim Ayında (1 Ayda) Kaç Kişiye Yatırım Teşvik Belgesi Verildi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz