Ana Sayfa Vergi Derneklere Yapılan Bağış ve Yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Konusu Yapılabilir...

  Derneklere Yapılan Bağış ve Yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Konusu Yapılabilir mi?

  2121
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, derneğinizin 30.05.2012 tarihi itibarıyla dernek siciline kaydolduğu, 20.11.2013 tarihi itibarıyla da kamuya yararlı dernek statüsü almak üzere başvuruda bulunulduğu ve başvurunuzun yetkili makamlarca incelendiği, okul ve yurt (Milli Eğitim Bakanlığı), yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, huzur evi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), sağlık tesisi, çocuk izlem merkezi, istismara uğrayan çocukların takip ve rehabilitasyon merkezi (Sağlık Bakanlığı), spor tesisleri, sporcu kamp merkezleri (Gençlik ve spor bakanlığı) gibi bahsi geçen binaların veya tesislerin inşası için derneğinize başvuran hayırseverler tarafından bahse konu kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokoller kapsamında teslim edilecek bina ve tesisler ile bu tesis ve binaların inşaatının yapımı ile ilgili açılacak hesaplara yatırılması suretiyle ve açılacak hesapların söz konusu inşaatta kullanılması şartı ile derneğinize yapılan bağış ve yardımların, kurumlar vergisi ile gelir vergisi mükelleflerince beyan edilecek kazançlardan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmektedir.

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

  Konu ile ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2. Bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

  Öte yandan, 5253 sayılı Dernekler Kanununun “Kamu yararına çalışan dernekler” başlıklı 27’nci maddesinde, “Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere giriştiği faaliyetlerin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olması şarttır. Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.” hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre; kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunmayan derneğinize yapılan bağışların, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan tesislerin inşasına ilişkin yapılan bağışların ve bu tesislerin faaliyetine devam edebilmesi için yapılacak bakım, onarım ve tamir-tadilata ilişkin bağışların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, derneğiniz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşu arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde inşa edilecek bu kapsamdaki tesislerin, inşaatının tamamlanmasından sonra ilgili kurum ve kuruluşa devredilmesi ve söz konusu inşaatın yapımında toplanan yardımların, derneğiniz gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin, yapılması planlanan tesisler adına bankada açılacak bir hesapta toplanması ve banka tarafından verilecek makbuz veya dekontta “… tesisi inşasında; mevcut tesisin bakım, onarım tamir-tadilat ve yeniden yapımında kullanılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi halinde, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bağışların,  gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek üzere, matrahın tespitinde beyan edilen gelir veya kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkündür.

  Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince bu kapsamda yapılacak bağış ve yardımların şartlı bağış olması, doğrudan derneğinizce tasarruf edilmeyip ilgili protokol uyarınca bağış yapılacak kamu idaresinin gözetim ve denetimi altında harcanmasının gerekeceği tabiidir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  8 Aralık 2016 Tarih ve 62030549-125[10-2016/445]-241387 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikAlınan web sitesi alanının kullanıcının erişimine açılması sonucu elde edilen gelir üzerinden fatura kesilir mi?
  Sonraki İçerikİşveren İşçiyi İhbar Süresine Uymaksızın İşten Çıkardığında İşçinin Talep Edebileceği Bir Hak Var mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz