Ana Sayfa Çalışma Hayatı Daha Önce Yurt Dışında da Çalışmış Emekli İşçinin Yurt Dışı Çalışmalarına Ait...

  Daha Önce Yurt Dışında da Çalışmış Emekli İşçinin Yurt Dışı Çalışmalarına Ait Ücretleri Talep Etme Hakkı Var mıdır?

  1430
  0

  KONU: Fazla Çalışma Ücreti
  Kabule Göre İse, Ücret Bordrolarında Fazla Çalışma Tahakkuku Bulunan Dönemlerde Bordrolarda Gösterilen Miktarların Davacıya Ödendiği Tespit Edildiğinden Hesaplamada Bu Dönemlerin Dışlanması Yerine Ödenen Miktarların Mahsubu Hatalıdır.

  İLGİLİ KANUN MADDELERİ:
  4857/md.41

  Davacı, yurtdışı gündelik alacağı farkı, fazla mesai ücreti, melbusat alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ:
  Davacı, davalı Belediyede otobüs şoförü olarak çalışırken iş sözleşmesinin emeklilik nedeni ile sona erdiğini, görevi süresince 11 kez yurt dışına gittiğini ancak harcırahının eksik ödendiğini, ayrıca hak ettiği fazla mesai ve melbusat bedellerinin de ödenmediğini ileri sürerek, fazla çalışma, yurt dışı gündelik alacağı ve melbusat bedeli alacaklarının tahsilini, istemiştir.

  B) DAVALI CEVABININ ÖZETİ:
  Davalı, davacıya yurt dışı görev yolluğu ve fazla mesai ücretlerinin ödendiğini, ayrıca 2008/- 2010 dönemi için 281,00 TL melbusat alacağının da ödendiğini, talep olunan alacaklara ilişkin zamanaşımı sürelerinin de dolduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

  C) YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının bilirkişi raporunda belirtilen yurt dışı geçici görev yolluğu, melbusat yardımı alacağını ve fazla çalışma alacağına hak kazandığı, gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
  Karar davalı tarafça temyizi üzerine Dairemizin 2012/28438 E. 2014/27546 K. Ve 22/09/2014 sayılı ilamı ile “davalı ait 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Sayıştay incelemesinde olan belgeler temin edildikten sonra; resmi kurum olan işverenin yapılan tüm fazla çalışmaları kayda aldığı izlenmekle, işyeri kayıtları üzerinde inceleme yapılarak bu kayıtlara itibarla hüküm kurulması gerektiği ve fazla çalışma tahakkuku olan aylarda daha çok fazla çalışma yapıldığı iddiasının yazılı delille kanıtlanabileceği gözetilerek sonuca gidilmelidir.” gerekçesi ile bozulmuştur.
  Bozma kararı sonrası Mahkemece bozma kararına uyularak yapılan araştırma sonucu 2008 yılına davalı kayıtları temin edilip bilirkişiden ek rapor alınmış ve bozma öncesi gibi yurtdışı görev yolluğu ile fazla çalışma ücreti hüküm altına alınmıştır.

  D) TEMYİZ:
  Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.

  E) GEREKÇE:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Mahkemece davacının fazla çalışma alacağı olduğu kabul edilmiş ise de bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.
  Alacağın varlığını ispatlama yükü davacıda olup, yukarıda açıklanan Dairemiz bozma kararında da belirtildiği üzere, davalı tarafından sunulan bordroların bir kısmında fazla çalışma tahakkuku vardır. Davacı bu aylarda kayıtlar ötesinde fazla çalışma yaptığını yazılı delille ispatlayamamıştır. Kayıt olmayan dönemlerle ilgili ise tanık beyanları alacağın ispatı için yeterli olmadığı gibi hesaplamaya elverişli de değildir. Bu durumda ispatlanamayan alacağın reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  Kabule göre ise, ücret bordrolarında fazla çalışma tahakkuku bulunan dönemlerde bordrolarda gösterilen miktarların davacıya ödendiği tespit edildiğinden hesaplamada bu dönemlerin dışlanması yerine ödenen miktarların mahsubu hatalıdır.
  3- Bozma sonrası alınan ek raporda, temin edilen yeni kayıtlara göre yurt dışı görev yolluğu yeniden hesaplanmış olup Mahkemece herhangi bir gerekçe de belirtilmeden, bu rapor yerine eksik belgelere göre hazırlanan önceki rapora itibar edilmesi bozmayı gerektirmiştir.

  F) SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Kaynak: Yargıtay-9. Hukuk Dairesi-E. 2016/8775-K. 2016/6619-T. 21.03.2016

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikE-Defter Başvurusunda Bulunan Mükellefler E-Fatura Portalının Açılmamasını Talep Edebilirler mi?
  Sonraki İçerikSermaye Tespit Raporlarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz