Ana Sayfa Muhasebe Bayramlarda çalışanlara verilen gıda gibi ihtiyaç maddeleri ücret bordrosuna dahil edilecek mi?

  Bayramlarda çalışanlara verilen gıda gibi ihtiyaç maddeleri ücret bordrosuna dahil edilecek mi?

  1
  0

  Bir işveren kurban bayramında çalışanına kurban yardımında bulunmak istiyor bunu gider yazabilir miyiz?

  Yapılan yardım ayni ücret ödemesidir. Sağlanan destek net ücret olarak dikkate alınır ve brütleştirilir. Ücrete eklenerek G.V. ve D.V. kesintisi yapılır. G.V. ve D.V. kesintisi yapılırken asgari ücrete isabet eden kısmı istisna kapsamında değerlendirilir. Ayni ödeme kapsamında SGK kesintisi yapılmayacak. Yapılan yardım ücret bordrosuna dahil edilmek suretiyle giderleştirilmiş olur.


  AYNİ YARDIMLARA İLİŞKİN ÖRNEK ÖZELGE

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

   

  Sayı

  :

  93767041-KDV-2012/4-113

  20/06/2013

  Konu

  :

  Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere dağıtılan giyim eşyası (gömlek, pantolon,ayakkabı) ve gıda paketlerine ilişkin ödenen bedellere ait KDV?nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı  

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerinize dağıtılan giyim eşyası (pantolon, gömlek, ayakkabı vs) ile Ramazan ayı ve dini bayramlarda verilen gıda gibi ihtiyaç maddeleri bedellerine ilişkin olarak ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile yapılan bu ayni ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN

              Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir…”, 62 nci maddesinde ise “İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir….” hükümleri yer almış, aynı Kanunun 63 üncü maddesinde de ücretin gerçek safi tutarının tespitinde nelerin indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir.

              Aynı Kanunun 27 nci maddesinin 2 numaralı bendine göre, resmi veya özel müesseseler tarafından hizmet erbabına demirbaş olarak verilen giyim eşyası gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenler tarafından hizmet erbabına verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

              -Hizmet erbabına verilen giyim eşyasının işin icabı olarak verilmiş olması,

              -İşte giyilen bir giyim eşyası olması,

              -Demirbaş niteliğinde bulunan bir giyim eşyası olması

              -Hizmet erbabının işten ayrılması halinde giyim eşyasının geri alınması gerekmektedir.

               Öte yandan, Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1)numaralı bendinde de “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

              Buna göre, hizmet erbabına yukarıda yer alan şartlar dahilinde verilmeyen giyim eşyalarının gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, personele verilen demirbaş niteliğinde olmayan ayakkabı ve elbise gibi giyim eşyaları ile yapılan gıda yardımlarının ücret olarak kabul edilmesi ve hizmet erbabının brüt ücretine dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümleri doğrultusunda vergiye tabi tutulması gerekmekte olup, ayrıca genel giderler kapsamında indirim konusu yapılabilecektir.

               KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

              3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

              -1/1 inci maddesinde Türkiye’de, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

              -3/a maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılan hallerden sayıldığı,

              -20/1 inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

              -29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

              -30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı

              hüküm altına alınmıştır.

              Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 9 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 8 numaralı başlığı altında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

              KDV uygulamasında personele sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar vergiye tabi tutulmayacaktır.

              -Personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi,

              -Personele yatacak yer veya konut tahsisi,

              -Personelin toplu olarak işyerine gidip gelmesini sağlamak amacıyla yapılan taşıma hizmetleri,

              -Demirbaş olarak verilen giyim eşyası.

              İşletmenin iktisadi faaliyetini yürütebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru olan bu masraflar maliyetin bir parçası olduğundan, personele tahsisi sırasında vergiye tabi tutulmayacak, bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir.

              Buna göre, firmanızca toplu iş sözleşmesi kapsamında demirbaş niteliğinde olmayan giyim eşyaları ile Ramazan ayı ve dini bayramlarda verilen gıda gibi ihtiyaç malzemelerinin hizmet erbabına bedelsiz olarak dağıtımı Kanununun 1/1 ve 3/a maddeleri uyarınca KDV ye tabidir.

              Öte yandan, firmanız personeline dağıtılmak üzere satın aldığınız söz konusu mallara ilişkin yüklendiğiniz KDV nin, KDV Kanununun 29/1 inci maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

   

   


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikİlgili yılda yararlanılamayan nakdi sermaye faiz indirimi sonraki yılın geçici vergi beyannamesinde kullanılabilir mi?
  Sonraki İçerikÇalışanı kalmayan şirketin SGK dosya kapanışı/ara verme işlemi sistem üzerinden veya SGK’ya bizzat başvuru şeklinde yapılabilir

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz