Ana Sayfa Duyurular 7020 Sayılı Yeni Vergi Borç Yapılandırması Özeti

7020 Sayılı Yeni Vergi Borç Yapılandırması Özeti

3530
0

1- 7020 SAYILI KANUN’UN TAM ADI NEDİR?
 “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

2- KANUNUN HANGİ TARİH İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR?
27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

3- YENİDEN YAPILANDIRILAN BORÇLAR NELERDİR?
Öncelikle borçların yapılandırılabilmesi için KESİNLEŞMİŞ olması şartı vardır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren
Vergiler (Ör: Gelir-Kurum-Geçici-KDV-Stopaj-Damga vb.)
Vergi cezaları
ile bunlara bağlı
gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

4- DAVASI DEVAM EDEN BORÇLAR KAPSAMA GİRİYOR MU?
Hayır. Tahakkuk ettiği hâlde yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar Kanun kapsamına girmemektedir.

5- HANGİ DÖNEME AİT BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK?
31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır.

6- VERGİLENDİRME DÖNEMİ 15 GÜN OLANLARDA UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?
Örneğin,
1 Mart – 15 Mart 2017 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Mart/2017 ayına rastladığından kapsama girmekte,
16 Mart – 31 Mart 2017 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Mart/2017 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Nisan/2017 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir!

Aynı şekilde, 1 Mart -15 Mart 2017 tarihleri arasında noterler tarafından tahsil edilen ve dönemi izleyen 7’nci iş günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine yatırılması gereken noter harçları kapsama girmekte, buna karşılık 16-31 Mart 2017 dönemine ilişkin olanlar kapsama girmemektedir.

7- VERGİLENDİRME DÖNEMİ AYLIK OLANLARDA UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?
Şubat/2017 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmektedir.
(Kapsama giren örnek: 2017-Şubat Dönemine ait KDV, Aylık Muhtasar, Damga vb.)

Mart/2017 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir!
(Kapsama girmeyen örnek: 2017-Mart Dönemine ait KDV, Aylık Muhtasar, Damga vb.)

8- VERGİLENDİRME DÖNEMİ 3 AYLIK OLANLARDA UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?
Örneğin,
10-11-12/2016 dönemi (3 aylık) gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte,

2017-OCAK-ŞUBAT-MART dönemine (3 aylık) ilişkin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisinin dönemi Mart/2017 itibarıyla sonlanmakla birlikte beyanname verme süreleri Nisan/2017 ayına rastladığından kapsama girmemektedir.

2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi de Kanun kapsamında değildir.

9- VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK OLANLARDA UYGULAMA NASIL OLACAKTIR?
Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde,
2016 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte,

2017 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

2016 takvim yılına ilişkin olarak 2017 yılının Şubat ve Mart aylarında beyan edilen gelir vergisi birinci taksitleri Kanun kapsamına girmekle birlikte,

2017 yılının Haziran ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken gelir vergisinin ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmemektedir.

Ayrıca, 2016 takvim yılına ilişkin olarak Nisan/2017 ayında beyan edilmesi gereken kurumlar vergisi kapsama girmemektedir.

10- VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MIDIR?
Örneğin;
Şubat/2017 dönemine ait olup 31/3/2017 tarihi saat 00:00’a kadar elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formunun (Form Bs) bu tarihte verilmemesine ilişkin tespitler en erken bu tarihin bittiği 00:00 saatinden sonra dolayısıyla 1/4/2017 tarihinde yapılabileceğinden, bu tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamına girmemektedir.

Şubat/2017 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilmesi gereken cezalar ise Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olması şartıyla Kanun kapsamına girmektedir

11- VERGİ ASLINA BAĞLI OLAN VERGİ CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MIDIR?
Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında ise verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

12- HANGİ İDARİ PARA CEZALARI YAPILANDIRMA KAPSAMINDADIR?
1111 sayılı Askerlik Kanunu,
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,
3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,
6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
Ecrimisiller,
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,
2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri,

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları girmektedir.

Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları 7020 sayılı Kanun kapsamındadır.

13- BELEDİYE EMLAK VERGİSİ BORÇLARI DA KAPSAMDA MIDIR?
Örneğin,
Şubat/2017 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girmekte,

Mart/2017 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Nisan/2017 ayında verilmesi gerektiğinden kapsama girmemektedir.

Aynı şekilde, Şubat/2017 dönemine ait haberleşme vergisi kapsama girmekte,

Mart/2017 dönemine ait haberleşme vergisi ise kapsama girmemektedir.

2017 yılına ilişkin emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi Kanun kapsamına girmemektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin, su abonelerinden;
vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olup, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunmakla birlikte, ödenmemiş olan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) Kanun kapsamındadır.

14- BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?
Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunması şartı getirilmiştir.

Buna göre,
Maliye Bakanlığına,
İl özel idarelerine,
Belediyelere,
Büyükşehir belediyelerine,
Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

15- BAŞVURU HANGİ KANALLAR İLE YAPILABİLİR?
1- Dilekçe ile bizzat başvuru
2- Posta yoluyla (İadeli taahhütlü posta ile olursa gönderildiği gün esas olacaktır.)
3-
www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

16- HER KURUMA AYRI AYRI MI BAŞVURU YAPILACAKTIR?
Evet. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

17- BORCUNU SADECE HİSSESİ ORANINDA YAPILANDIRACAK OLANLAR DİKKAT!
213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
Dolayısıyla bu kişilerin Kanundan yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır

18- AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLMEZSE YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAZSINIZ!
Kanun hükümlerinden yararlanmanın şartlarından birisi de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, bu Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış oldukları davalar dâhil) vazgeçmeleri gerekmektedir.

Öte yandan, elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır.

19- VERGİ ASLINDA İNDİRİM OLACAK MIDIR?
Hayır. Beyana dayanan vergilerin aslı aynen tahsil edilecektir.

20- GECİKME ZAMMININ NE KADARI SİLİNECEKTİR?
Örnek:
26/1/2014 vadeli 13.400,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir.
Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 7.504,00 TL gecikme zammı hesaplanmıştır.
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 20.904,00 TL’dir.  (13.400 + 7.504)

Yapılandırma Sonrası:
Ödenecek Tutar Gelir (Stopaj) Vergisi     : 13.400,00 TL
Yeni Gecikme Zammı                            :   2.485,70 TL
TOPLAM                                             : 15.885,70 TL
(Silinen Gecikme Zammı: 7.504,00 TL)

21- VERGİ ZİYAI CEZASININ NE KADARI SİLİNECEKTİR?
Vergi Zıyaı Cezasının tamamı silinecektir.

Örnek:
2012 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25/3/2013 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir.

Yapılan inceleme sonucunda,
2012 dönemi için 42.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.170,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Vergi/ceza ihbarnamesi 17/4/2014 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.
İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 17/5/2014 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.

1-Yapılandırma ÖNCESİ BORÇ;
Gelir Vergisi                               :   42.000,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası                                       :   42.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası                                :     1.170,00 TL
Gecikme Faizi                                             :     6.468,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı        :   20.599,61 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Z.   :   20.599,61 TL
TOPLAM                                                   : 132.837,22 TL

2-Yapılandırma Sonrası ÖDENECEK;
Ödenecek Tutar Gelir Vergisi                         : 42.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası (1.170,00 x %50=)    :       585,00 TL
ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)                  :    4.683,00 TL
Yeni Gecikme Zammı                                   :    5.731,03 TL
TOPLAM                                                    :  52.999,03 TL

3- Silinen Borçlar
Vergi Ziyaı Cezası                                          :  42.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası (1.070,00 x %50=)       :      585,00 TL
Gecikme Faizi                                                :   6.468,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı           : 20.736,91 TL
Vergi Zıyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı: 20.736,91 TL
TOPLAM                                                      : 90.526,82 TL

22- VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZANIN NE KADARI SİLİNECEKTİR?
31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması hâlinde, anılan bent kapsamında yapılandırılabilecektir.

Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50’sinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımı tarihinden önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması hâlinde ödenmemiş kısım için bu Kanundan yararlanılacaktır.

Örnek :
Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 210,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 10/2/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Kesilen ceza itirazsız kesinleşmiştir.

Mükellefin, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması hâlinde 210,00 TL özel usulsüzlük cezasının %50’sine isabet eden (210,00 x %50=)105,00 TL’yi ödemesi gerekecektir.

Söz konusu tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan 105,00 TL özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.

23- İHTİRAZİ KAYITLA VERİLEN VERGİLER KAPSAMA GİRİYOR MU?
İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler de yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihtirazı kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.

Ayrıca, alacağa ilişkin açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerektiği tabiidir.

24- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) YAPILANDIRILABİLECEK MİDİR?
Evet. Motorlu Taşıtlar vergisi borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.
Her bir Plaka bazında ayrı yarı başvuru yapılmalıdır.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerin ilişkin olduğu motorlu taşıtların satış ve devrine izin verilebilecektir.

25- TRAFİK PARA CEZALARI KAPSAMA ALINDI MI?
Evet
Örnek :
13/4/2016 vadeli 844,00 TL tutarlı trafik idari para cezasının, Kanundan yararlanılmak suretiyle ödenmesi durumunda ödenmesi gereken alacak tutarı ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı şu şekilde olacaktır.

Ödenecek Tutar İdari Para Cezası             : 844,00 TL
Yeni Faiz                                               :   53,00 TL
TOPLAM                                              : 897,00 TL
(Silinen Faiz : 590,80 TL)

26- KKDF BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINDI MI?
Örnek:
Yurtdışından 7 ay vadeli ihracatın finansmanı için 13/3/2013 tarihinde kredi kullanan mükelleften teşvik mevzuatı gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamıştır.

İhracat taahhüdünü süresi içinde kapatan mükellefin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması üzerine ilgili banka tarafından 12.000,00 TL kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi takip ve tahsil edilmek üzere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 17/7/2014 tarihinde bildirilmiştir.

Vergi dairesince yapılan tebliğ üzerine vadesi 24/9/2014 tarihi olan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Ödenecek Tutar Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi : 12.000,00 TL
Yeni Cezai Faiz                                        :   1.634,69 TL
Yeni Gecikme Zammı                               :   1.482,41 TL
TOPLAM                                                : 15.117,10 TL

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Cezai Faiz                                               : 3.313,97 TL
Gecikme Zammı                                      : 5.381,60 TL
TOPLAM                                                : 8.695,57 TL

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 15.117,10 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, toplam 8.695,57 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

27- DAHA ÖNCE VERGİ DAİRESİ YETKİSİNDE (6183’E GÖRE) TECİL EDİLEN BORÇLAR YENİ YAPILANDIRMAYA DAHİL EDİLEBİLECEK Mİ?
Evet.
Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması hâlinde borçlular, Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Ancak, tecil kapsamında ödenmiş olan taksit tutarı ile birlikte Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilen tecil faizi red ve iade edilmeyecektir.

28- DAHA ÖNCEKİ YAPILANDIRMALAR BOZULUP BU KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
Hayır.
1- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
2- 6552 sayılı Kanun, Vergi aslına isabet eden tutar
3- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre yapılandırılan ve 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile,
4- 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacakların (matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesinden kaynaklanan vergiler),
7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır

29- TAKSİT ÖDEME TARİHLERİ NE OLACAKTIR?
Başvuru son tarihi           : 30 Haziran 2017
Birinci Taksit Ödeme Tarihleri
1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

2- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,

30- TAKSİT SEÇENEKLERİ NEDİR?
PEŞİN – 6 – 9 – 12 – 18 TAKSİT (Taksitler 2 ayda bir ödenecektir.)

31- TAKSİTLERE UYGULANACAK FAİZ NEDİR?
1- 6 eşit taksit için                           : 1,045
2) 9 eşit taksit için                           : 1,083
3) 12 eşit taksit için                         : 1,105
4) 18 eşit taksit için                         : 1,15 

Örnek : Hesaplanan Yeni borcun 10.000 TL olduğu varsayılırsa;
1- 6 eşit taksit için                           : 10.450 TL  – (Her bir taksit 1.741,67 TL)
2) 9 eşit taksit için                           : 10.830 TL  – (Her bir taksit 1.203,34 TL)
3) 12 eşit taksit için                         : 11.050 TL  – (Her bir taksit    920,84 TL)
4) 18 eşit taksit için                         : 11.500 TL  – (Her bir taksit    638,88 TL)

32- PEŞİN ÖDENİRSE AYRICA BİR İNDİRİM VAR MI?
Evet.
Kanuna göre, yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.
Yani yeni hesaplanan gecikme zammının ayrıca yarısı daha silinecektir.

33- TAKSİTLERİN VADELERİNDEN DAHA ERKEN ÖDENMESİ HALİNDE TAKSİT FAİZİ SİLİNECEK Mİ?
Evet.
Örneğin; borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının 18 eşit taksitte ödenmesi yönünde tercih kullanıldığı hâlde borcun 9 eşit taksit için öngörülen sürede tamamen ödenmesi hâlinde, (1,15) katsayısı esas alınarak hesaplanan tutar, 9 eşit taksit için öngörülen (1,083) katsayısına göre düzeltilecektir.

34- KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK MİDİR?
Evet.
Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir.

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

35- YAPILANDIRMA HANGİ HALLERDE İPTAL OLACAKTIR!
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen;
Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,
Gelir (stopaj) vergisi,
Kurumlar (stopaj) vergisi,
Katma değer vergisi,
Özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, ***taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri,
***çok zor durum olmaksızın
***her bir vergi türü itibarıyla!
***bir takvim yılında
***ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde
bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Kanundan yararlanmak üzere yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin Kanunda öngörülen diğer şartların yanı sıra; belirtilen vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme hâlinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır.

Örneğin,
Gelir vergisi mükellefi olan borçlunun,
Kanundan bu vergi türü için 12 eşit taksitte ödeme seçeneği ile yararlanması durumunda,
ilk taksit ödeme süresinin başladığı 1/7/2017 tarihinden 12 eşit taksitin sona erdiği 31/5/2019 tarihine kadar beyanı üzerine tahakkuk eden, gelir vergisini, katma değer vergisini, gelir (stopaj) vergisini ve mükellefiyeti bulunması hâlinde özel tüketim vergisini ödemesi gerekmektedir.

Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin vadesinde ödenmemesi hâlinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır

Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı,
bir takvim yılında
her bir vergi türü için (Örneğin : 2 KDV, 2 Stopaj, 2 Gelir V. Gibi)
en fazla iki defa ihlal edilebilecektir.

Böyle bir durumda borçlular Kanun hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir.

36- “ÇOK ZOR DURUM” HALİ VARSA YAPILANDIRMA İPTAL OLMAYACAKTIR!
Diğer taraftan, mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali Kanunun ihlal nedeni sayılmamıştır.

Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanuna göre vadesinde ya da vadesinden önce yapılan müracaatlara istinaden borçları tecil edilen mükelleflerin çok zor durumda bulundukları kabul edilecektir.

Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle (Örneğin, özel tüketim vergisi gibi taksitlendirilmesi uygun görülmeyen vergiler veya diğer nedenler) uygun görülmeyen mükellefler için tecil yapılmamakla birlikte, çok zor durum halinin varlığı tespit edilmişse Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

37- AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
7020 sayılı Kanunun 3üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında,
Bu Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

38- İLK İKİ TAKSİT MUTLAKA ÖDENMELİDİR!
Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmek koşuluyla,
kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;
İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

39- YAPILANDIRMA SONRASI “BORÇ YOKTUR” YAZISI ALINABİLECEKTİR.
7020 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından, borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi hâlinde Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikMenkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratları Kaydı Nasıl Yapılmalıdır?
Sonraki İçerik%5 Vergi İndirimi 01 Ocak 2018 Tarihinde Başlıyor!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz