Ana sayfa Vergi %5 Vergi İndirimi 01 Ocak 2018 Tarihinde Başlıyor!

  %5 Vergi İndirimi 01 Ocak 2018 Tarihinde Başlıyor!

  1732
  0

  1- Kanun ne zaman kabul edildi ve ne zaman yayınlandı?
  %5 Vergi indirimine ilişkin kanun Meclis genel kurulunda 23.02.2017 tarihinde kabul edildi ve 08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

  Kanunun tam adı: “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”
  Kanun numarası ise 6824 

  Torba yasa yasa olarak anılan ve birçok kanunda değişiklikler yapan kanunun 4’ncü maddesi olarak yayınlandı.

  2- %5 Vergi İndirimi Hangi Vergiler İçin Uygulanacak?
  %5 Vergi indirimi Gelir ve Kurumlar vergileri için uygulanacaktır.

  Bunun dışında kalan KDV, Muhtasar, Damga ve diğer vergi türleri kapsam dışındadır.

  3- Torba Kanun ile Gelir vergisinin Hangi maddesi değiştirildi?
  Gelir Vergisi Kanunu’na Mükerrer 121’nci madde eklenmesi yoluyla uygulama vergi mevzuatına girmiş oldu.
  Adı geçen mükerrer maddenin başlığı “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi”

  4- İndirim maddesi yayınlandığında yürürlüğe girdi mi?
  Hayır. Torba yasanın bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen %5’lik vergi indirimi maddesi 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  5- İlk olarak hangi yıl gelirlerine uygulanacak?
  Kanun, ilk olarak 2017 Yılında elde edilen ve 2017-Mart ve Nisan aylarında beyan edilen Gelir ve Kurumlar vergileri için uygulanacak.

  6- Hangi Mükellefler indirimden faydalanabilecek?
  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükellefler indirimden faydalanabilecek.

  7- Hangi Mükellefler indirimden yararlanamayacak?
  Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları indirimden faydalanamayacak.

  8- İndirim Nasıl uygulanacak
  Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

  Başka bir ifade ile %5’lik indirim Vergi matrahı üzerinden değil. Hesaplanan vergi üzerinden yapılacaktır.

  Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

  9- İndirimin TL olarak bir üst sınırı olacak mı?
  Evet. Hesaplanan %5’lik indirim 1 Milyon TL’yi geçemeyecek. Geçen tutarlar dikkate alınmayacak. Bu tutar izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılacak.

  10- Hesaplanan ancak o yıl indirilemeyen tutarlar sonraki yıla devir edecek mi?
  Evet. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

  11- İndirimden yararlanma şartları nedir?
  1.
  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),
  2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),
  3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
  Şarttır.

  12- İndirimden, vergi kaçakçılığı yapanlar yararlanamayacak!
  İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

  13- İndirimden haksız yere faydalananlar vergi ziyaı ödeyecek mi?
  Hayır. Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.
  Bu hüküm, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

  14- Örnek hesaplama 

  Örnek:
  ABC Ltd.Şti.’nin
  2017 kurumlar vergisi matrahı                                                        : 100.000 TL
  Hesaplanan kurumlar vergisi (100.000 TL x %20)                             :  20.000 TL
  Hesaplanan indirim tutarı (20.000 TL x %5)                                     :    1.000 TL
  İndirim sonrası ödenecek kurumlar vergisi (20.000 TL – 1.000 TL)     :   19.000 TL

  Kaynak: Resmi Gazete, Gelir ve Vergi Usul Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here