Ana Sayfa Duyurular 7020 Sayılı Kanun – SGK Taksitlendirme İşlemleri…

7020 Sayılı Kanun – SGK Taksitlendirme İşlemleri…

1928
0

7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

1- SOSYAL GÜVENLİK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI SİGORTALI VE İŞVERENLERE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAMAKTADIR?
Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden,
ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Yapılandırma kanunları; kamuya birikmiş alacaklarını tahsil etme imkânı verirken, vatandaşlarımıza ise daha esnek ve kolay ödeme imkânı sunmaktadır. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.

2- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇ TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ NELERDİR?
2.1-
 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendinde belirtilen sigortaları çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, ‘b’ bendi kapsamında sigortalı olan ( Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar..) ve ‘c’ bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin bu kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
2.2- Bu kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,
2.3- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında (esnaflık yapılması durumunda) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,
2.4- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
2.5- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.08.2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,
2.6- İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
2.7- Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer ’ileri,
2.8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
2.9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
2.10- İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,
yapılandırma kapsamındadır.

3- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR İÇİN NASIL VE NEREYE BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTE VE BAŞVURU SÜRESİ HANGİ TARİHTE SONA ERMEKTEDİR?
4a Sigortalıları için: İşverenlerimiz tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması
gerekmektedir.
4b Sigortalıları için: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.
4c Sigortalıları için: 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Zamanı: Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30.06.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30.06.2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

4- KAPSAMA GİREN BORÇLAR İÇİN FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİNİN TERCİH EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

5- BAŞVURU FORMUNDA BORCUN NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİNİN BELİRTİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE PEŞİN VEYA TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEKLERİNDEN HANGİSİ KABUL OLUNACAKTIR?
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresinin seçilmiş olduğu kabul edilecektir.

6- BAŞVURU FORMUNDA TAKSİTLE ÖDEME SEÇENEĞİ SEÇİLDİĞİ HALDE BORCUN KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEĞİNİN BEYAN EDİLMEMESİ HALİNDE BORÇ KAÇ TAKSİT ÜZERİNDEN YAPILANDIRILACAKTIR?
Bu durumda, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak azami taksit süresi üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır

7- AYNI VEYA FARKLI İLLERDE BİRDEN FAZLA İŞYERİ BULUNAN İŞVERENLERİN HER BİR İŞYERİ İÇİN AYRI AYRI BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTE MİDİR?
Evet. Bununla birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler
sonuçlandırılacaktır.

8- SÜRESİ İÇERİSİNDE BAŞVURUDA BULUNULAN İŞYERİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMUNDAKİ BEYAN BAŞVURUDA BULUNULMAYAN İŞYERLERİ İÇİN ESAS ALINACAK MIDIR?
Aynı veya farklı illerde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin başvuruda bulunulan işyerine ilişkin başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer işyeri için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.

9- AYNI VEYA FARKLI İLLERDE BİRDEN FAZLA İŞYERİ BULUNAN İŞVERENLERİN BAŞVURUDA BULUNULMAYAN İŞYERLERİ İÇİN HANGİ TARİHE KADAR PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ TERCİH EDİLEBİLİR?
Bu nitelikteki başvurular sırasında ilk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemez.

10- 6736 SAYILI YASADAN YARARLANIP BORÇLARINI TAKSİTLENDİRENLER İLK TAKSİTLERİNİ 31.05.2017 TARİHİNE KADAR ÖDEMEMİŞLERSE 7020 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA İMKÂNINDAN YARARLANABİLİR Mİ?
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebi olanlardan ilk taksit veya peşin ödemelerini 31.05.2017 tarihine kadar yapmayanlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.

11- E-SİGORTA KANALIYLA BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR?
E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.

12- E-SİGORTA KANALIYLA BAŞVURU YAPAMAYACAK İŞVERENLER KİMLERDİR?
5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacaktır.

13- YAPILANDIRMA BAŞVURULARININ POSTA YOLUYLA YAPILMASI DURUMUNDA BAŞVURU HANGİ TARİH İTİBARİYLE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR?
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma
verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

14- YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR NELERDİR?
14.1- İşverenler Açısından:
14.1.1- Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.
14.1.2- Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talepleri başvuru süresi içinde kabul edilecektir.
14.1.3- Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunması durumunda, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep kabul edilecektir. (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)
14.1.4- Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi geçerli sayılacaktır.
14.1.5- Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31.08.2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.
14.1.6- Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunarak herhangi bir alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde, talep geçerli kabul edilecektir. Ancak alt işverenlerden birinin süresinde yaptığı yapılandırma talebi, yapılandırmaya süresinde başvurmayan diğer alt işverenler için geçerli kabul edilmeyecektir.

14.2- 4b sigortalılar açısından:
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin;
14.2.1- Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekir
14.2.2- Altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları gerekmektedir.
14.2.3- Yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri gerekmektedir.

14.3- Ortak Hükümler
14.3.1- 4/a, b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için de talep geçerli kabul edilecektir.

15- YAPILANDIRMA İLE BORÇ ASILLARINDA HERHANGİ BİR İNDİRİM SAĞLANMAKTA MIDIR?
Hayır.

16- YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN HESAPLANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?
Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanması sırasında Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar borç aslına ilave edilmek suretiyle, yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
01.01.2005 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
01.01.2014 tarihinden 31.10.2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
01.11.2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık % 0,35 oranı basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı ay da dâhil olmak üzere 01.11.2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve 2017/ Mayıs ayı için %.0.35 oranı günlük olarak hesaplanacaktır.

17- YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN HESAPLANMASINDA ESAS ALINAN Yİ-ÜFE-TEFE-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI BİLEŞİK BAZDA MI UYGULANMAKTADIR?
Hayır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmaktadır.

18- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA DÂHİL OLMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31.03.2017 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31.08.2017 tarihi dâhil) tebliğ edilmiş olan, idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.

19- YAPILANDIRMA KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZALARI BORÇLARINDA SAĞLANAN İNDİRİM MİKTARI NE KADARDIR?
31.03.2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir. Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

20- 6736 SK İLE İDARİ PARA CEZASI BORCUNU YAPILANDIRAN ANCAK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN 7020 SK KAPSAMINDA YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ?
Daha önce yapılandırma talebinde bulunup yapılandırması devam eden kişi 7020 sayılı Kanun kapsamından yapılandırma talebinde bulunamaz. Herhangi bir yapılandırma anlaşması bozulan şahıs 7020 sayılı Kanuna başvurabilir.

21- YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLMAYAN BORÇ TÜRLERİ NELERDİR?
21.1-
5510 sayılı Kanunun geçici 72’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları,
21.2- 5393 sayılı Kanunun geçici 5’inci maddesi, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3’ncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar,
21.3- 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
21.4- 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun,
03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,
21.5- 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17.04.2008) ve Geçici 63 (04.04.2015)’üncü maddeleri gereğince 5510 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar,
21.6- Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
21.7- Kira alacakları,
bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.

22- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇ ASILLARI ÖDENMİŞ, ANCAK FERİLERİNİN ÖDENMEMİŞ OLMASI HALİNDE; BORÇ FERİLERİNİN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMEKTE MİDİR?
22.1-
İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’i alacakların tamamının,
22.2- Aslı ödenmiş Fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan %60’ının,
22.3- İlk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50’si ile tamamına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’i alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilmektedir

23- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLARI İÇİN PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇEN İŞVERENLERDEN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN HERHANGİ BİR FAİZ ALINACAK MIDIR?
Hayır.

24- BAŞVURU FORMUNDA TAKSİTLİ ÖDEMEYİ SEÇEN İŞVERENLERİN, BORCUN TAMAMININ İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE ÖDEMELERİ HALİNDE TAKSİTLENDİRME FARKI ALINACAK MIDIR?
Hayır.

25- YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR İÇİN PEŞİN ÖDEMENİN SEÇİLMESİ HALİNDE ÖDEMENİN EN GEÇ HANGİ TARİHE KADAR YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 31.08.2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

26- BORCUN TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEĞİNİN BEYAN EDİLMESİNE RAĞMEN PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ TERCİH EDİLEBİLMEKTE MİDİR?
Evet. Başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31.08.2017 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

27- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR İÇİN SEÇİLEBİLECEK TAKSİT SAYILARI NELERDİR?
Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüpleri
bakımdan ise yirmi dört, otuz, otuz altı taksite kadar, diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Belediye ve bağlı müstakil kuruluşlara 144 aylık eşit taksitte ödeme imkânı tanınmaktadır.

28- BORCUN TAKSİTLER HALİNDE ÖDENECEĞİNİN BEYAN EDİLMESİNE RAĞMEN, BORCUN TAMAMININ TERCİH EDİLEN TAKSİT SAYISINDAN DAHA KISA SÜRE İÇİNDE ÖDENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Evet. Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye
taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.

29- BORCUN BELİRTİLEN TAKSİT SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDENMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM NEDİR?
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.

30- PEŞİN ÖDEME YOLUNU SEÇENLER YÖNÜNDEN BORÇLARIN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA ÖDENME HAKKI HANGİ DURUMDA SONA ERER?
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.08.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.
Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.

31- TAKSİTLE ÖDEME YOLUNU SEÇENLER YÖNÜNDEN YAPILANDIRMADAN YARARLANMA HAKKI HANGİ DURUMDA SONA ERER?
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;
31.1- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
31.2- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
31.3- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlu işverene ait yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
31.4- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

32- TAKSİTLE ÖDEME YOLUNU SEÇEN İŞVERENİN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ TAKSİTLERİ ÖDEMESİNE KARŞIN CARİ AY PRİM BORÇLARINI ÖDEMEMESİ HALİNDE YAPILANDIRMADAN YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Kanunun 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

33- YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ TAKSİTLERLE İLGİLİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE RAĞMEN BİR TAKVİM YILI İÇİNDE İKİDEN FAZLA CARİ AYA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİN, ÇOK ZOR DURUM HALİ OLMAKSIZIN ÖDENMEMESİ VEYA YASAL SÜRESİ DIŞINDA ÖDENMESİ YA DA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE YAPILANDIRMA HAKKI HANGİ TARİH İTİBARİYLE KAYBEDİLECEKTİR?
Bu durumda yapılandırmadan yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

34- ÇOK ZOR DURUM HALİNİN VARLIĞI HALİNDE CARİ AY PRİMLERİNİN ÖDENMEMESİ YAPILANDIRMANIN BOZULMASINA NEDEN OLUR MU?
Cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

35- TAKSİT TUTARLARININ EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE YAPILANDIRMA İPTAL EDİLECEK MİDİR?
Taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte (%4) tahsil edilecektir. Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

36- ÖDEME SÜRESİ MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE ERTELENMİŞ OLAN BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MIDIR?
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31.03.2017 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.

37- ADİ ORTAKLIKLAR VE APARTMAN YÖNETİCİLİKLERİ AÇISINDAN YAPILANDIRMA HAKKINA KİMLER SAHİPTİR?
Adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.

Kat malikleri kurulunca, borçlarını 7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.

38- 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNULDUĞUNDA, İŞVERENLERİN KURUMUMUZA OLAN BORÇLARINDAN DOLAYI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARINA 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNE GÖRE KONULMUŞ HACİZLER KALDIRILIR MI?
Borçlular tarafından yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;
38.1- Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,
38.2- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin ardından
kaldırılacaktır.

39- 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNULDUĞUNDA TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDEKİ HACİZLER KALDIRILIR MI?
Kanunun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu
tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
39.1- Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından tümüyle,
39.2- Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,
kaldırılacaktır.

40- 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI, HACİZ VE SATIŞ İŞLEMLERİNİ DURDURUR MU?
Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren borçları yapılandırıldığında bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

41- YAPILANDIRMA ÖNCESİ HACZEDİLMİŞ VE TRAFİKTEN MEN EDİLEREK OTOPARKA ÇEKİLMİŞ ARAÇLAR ÜZERİNDEKİ YAKALAMALAR HANGİ HALLERDE KALDIRILIR?
Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparka çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması şarttır.

42- 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ DEVAM EDENLER YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRLER Mİ?
Talepte bulunmaları halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi devam edenler (bozma koşuluna girmemiş olan) bu kapsamda bozma işlemi yapılmadan durdurma işlemi yapılarak, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırmaya göre hesaplanarak
yapılandırılabilirler.

43- 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜSTAKİL BÜTÇELİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARIN BORÇLARI EN FAZLA KAÇ TAKSİT YAPILABİLİR?
Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçları azami yüz kırk dört eşit taksitte yapılandırılabilir.

44- BORÇLULAR, 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ KONULMUŞ MALLARININ SATIŞINI İSTEYEBİLİR Mİ?
Borçlunun talebi halinde, kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu mallar muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilecektir.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikAsılları Kısmen Ödenmiş Olan Vergiler, 7020 Sayılı Kanun Kapsamında mıdır?
Sonraki İçerikÖğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Stratejisi Açıklandı!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz