Ana Sayfa Vergi Yıllara sari inşaat işi ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

Yıllara sari inşaat işi ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması

1265
0

SORU :
İndirimli Kurumlar Vergisi

… yıllara sari inşaat işleriyle iştigal eden şirketinizin sahibi olduğu … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bir yurt inşa etmekte olduğu belirtilerek yıllara sari inşaat işlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü


CEVAP:

Buna göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu yıllara sari inşaat ve onarma işinizin, 2012/3305 sayılı BKK kapsamında aldığınız … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesine konu komple yeni yatırımınızın yatırım döneminde tamamlanması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla, bu yıllara sari inşaat ve onarma işinden elde edilen kazancın ilgili dönemde anılan yatırım teşvik belgesi kapsamında “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak değerlendirilerek indirimli kurumlar vergisi tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.https://www.muhasebenews.com/yatirim-tesvik-belgesi-kapsaminda-yaptirilan-insaatin-sozlesmesinde-damga-vergisi-olur-mu/T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

30094508-125[2018/1.2]-E.8068

04.04.2018

Konu

:

İndirimli Kurumlar Vergisi

İlgi

:

25.01.2018 tarihli özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yıllara sari inşaat işleriyle iştigal eden şirketinizin sahibi olduğu … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bir yurt inşa etmekte olduğu belirtilerek yıllara sari inşaat işlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak indirimli kurumlar vergisine konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde;

(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50 sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya,

yetkilidir.

hükümlerine yer verilmiştir.
19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı BKK’nın “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinde indirimli kurumlar vergisine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup bu maddenin beşinci fıkrasında toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve yatırımların gerçekleştirildiği bölgelere göre farklı oranlarda olmak üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara da indirimli kurumlar vergisi uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “32.2. İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı bölümünde indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Tebliğin “32.2.6. Diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın kapsamı ve indirimli vergi oranı uygulamasında öncelik sırası” başlıklı alt bölümünde de; “İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı ve gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı ve fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihin, geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu yıllara sari inşaat ve onarma işinizin, 2012/3305 sayılı BKK kapsamında aldığınız … tarihli ve … sayılı yatırım teşvik belgesine konu komple yeni yatırımınızın yatırım döneminde tamamlanması ve diğer şartların da sağlanması kaydıyla, bu yıllara sari inşaat ve onarma işinden elde edilen kazancın ilgili dönemde anılan yatırım teşvik belgesi kapsamında “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak değerlendirilerek indirimli kurumlar vergisi tabi tutulması mümkün bulunmaktadır.


BENZER İÇERİKLER


Yatırım teşvik belgesi kapsamında yaptırılan inşaatın sözleşmesinde damga vergisi olur mu?

 

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımların finansmanı amacıyla sermayeye nakden yatırılan tutarın nakdi sermaye indiriminden yararlanabilir mi?

 

Yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm müracaatların elektronik ortama alınmasına ilişkin tebliğ yayınlandı – 31 Mayıs 2018

 

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesi

 

Birden Fazla Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımdan Kazanç Elde Edilmesi Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Uygulanır?

 

Yatırım Teşvik Belgesi Döneminde Yararlanılmayan Diğer Faaliyet Kazançlarından Düzeltme Beyannamesiyle Yararlanılır mı?

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlemler Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlar Damga Vergisine Tabi midir?

İki Ayrı Yatırım Teşvik Belgesi İle Yapılan Yatırımlarda, İndirimli Kurumlar Vergisi Öncelikli Olarak Hangi Teşvik Belgesine Uygulanır?

 

Yatırım Teşvik Belgeli Yatırıma Geç Başlanılması Halinde Vergi İndirim Oranı Değişir mi?

 

Liman İnşaatı Yatırım İşi İçin Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisinden Faydalanılabilir mi?

Rödovans Sözleşmesine Bağlı ve Yatırım Teşvik Belgesine Konu Olan Yatırım İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Faydalanılır mı?

Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilen Yatırım Teşvik Belgeli İktisadi Kıymetler Kurumlar Vergi Beyannamesi Düzenlenirken Hangi Değer Üzerinden Dikkate Alınmalıdır?

 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İşlemler Nedeniyle Düzenlenen Kâğıtlarla İlgili İşlemler Harca Tabi midir?

Önceki İçerikEnflasyon: Temel Bilgiler (Finans ve Sermaye Piyasaları)
Sonraki İçerikAndrew Wyeth’ın “Christina’nın Dünyası” Eserinin Çerçevelenişi (Sanat Tarihi)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz