Ana Sayfa Vergi Yurt Dışı Şube Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi Halinde Zarar Kurum Kazancından İndirim Yapılır...

Yurt Dışı Şube Faaliyetlerinden Zarar Edilmesi Halinde Zarar Kurum Kazancından İndirim Yapılır mı?

1956
0

(GİB – ÖZELGE)

Konu: Yurt dışı şube faaliyetinden zarar söz konusu olması halinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin, 2013 yılında yurt dışında inşaat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Bulgaristan’da şube tescili yaptırıp yönetici atadığı, adı geçen ülkede ofis kiralayıp eleman temin ederek ihalelere katılmak için faaliyetlerde bulunduğu, birkaç ihaleye teklif verilmesine rağmen anılan ülkenin koşullarının zor olması ve ihaleye katılım şartlarındaki küçük evrak eksikliklerinden dolayı elemenin kolay yapılması nedeniyle, şubenizin kapanış işlemlerinin 2014 yılında yapıldığı, bu sürede şirket olarak şube masraflarınız için şirketinizin İş Bankası Sofya Şubesine 322.947,40 TL karşılığı 110.600 Euro gönderildiği, ayrıca şubenizin muhasebesinin Bulgaristan yasalarına göre tutulduğu belirtilerek, şubenizle ilgili yapmış olduğunuz masrafların ilgili makamlara onaylatılması kaydı ile kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinde; “Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, yurt dışında inşaat faaliyetlerinde bulunmak üzere şube açtığınız, ancak ihalelere katılamamanız nedeniyle inşaat faaliyetine fiilen başlayamadığınız anlaşılmaktadır. Bu sebeple, Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.

Öte yandan, mezkûr Kanunun 9’uncu maddesinde; “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:

b) Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,
2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı,
halinde indirim konusu yapılır.

Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilânço ve gelir tablosunun, o ülkedeki yetkili malî makamlarca onaylanması zorunludur. Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesinin, o ülke yetkili makamlarından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir.

Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır.”
ifadeleri yer almaktadır

Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğin “9.3. Yurt dışı zararların mahsubu” başlıklı bölümünde konu ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Bulgaristan’daki şubenizin işle ilgili faaliyetlerinden doğan yurt dışı zararlarının, yurt dışında gerçekleştirdiğiniz inşaat işlerinden kaynaklanmaması, ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması şartıyla ve Kurumlar Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartlar çerçevesinde, kurum kazancınızın tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
28 Aralık 2016 Tarih ve 38418978-125[5- 14/23]-444662 Sayılı Özelge

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikTapusu anneme ait gayrimenkulden elde ettiğim kira gelirini ben beyan edebilir miyim?
Sonraki İçerikTahsil edemediğimiz müşteri çekini kayıtlarımızdan çıkartmak için yönetim kurulu kararı almamıza gerek var mı? Bu çeki değersiz alacak olarak dikkate alabilir miyiz?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz