Ana Sayfa Vergi Vergi Muafiyeti Nedir?

  Vergi Muafiyeti Nedir?

  5806
  0

  Vergi Muafiyeti:
  Bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayıdır.
  Muafiyet Kısmen veya tamamen olabilir.

  Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır;

  1- Kamu idare ve kuruluşları tarafından
      1.1- Tarım ve hayvancılığı,
      1.2- Bilimi, fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen
              1.2.1- Okullar,
              1.2.2- Okul atölyeleri,
              1.2.3- Konservatuvarlar,
              1.2.4- Kütüphaneler,
              1.2.5- Tiyatrolar,
              1.2.6- Müzeler,
              1.2.7- Sergiler,
              1.2.8- Numune fidanlıkları,
              1.2.9- Tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları,
              1.2.10- Yarış yerleri,
              1.2.11- Kitap,
              1.2.12- Gazete,
              1.2.13- Dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar.

  2- Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen;
  (Bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı GV. Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri bu muafiyeti ortadan kaldırmaz.)
      2.1- Hastane,
      2.2- Klinik,
      2.3- Dispanser,
      2.4- Sanatoryum,
      2.5- Huzurevi,
      2.6- Çocuk bakımevi,
      2.7- Hayvan hastanesi ve dispanseri,
      2.8- Hayvan bakımevi,
      2.9- Veteriner bakteriyoloji,
      2.10- Seroloji,
      2.11- Distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar.

  3- Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen
      3.1- Şefkat, rehin ve yardım sandıkları,
      3.2- Sosyal yardım kurumları,
      3.3- Yoksul aşevleri,
      3.4- Ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine ait iş yurtları,
      3.5- Darülaceze atölyeleri,
      3.6- Öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri kuruluşlar.

  4- Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki
      4.1- Sergiler,
      4.2- Fuarlar,
      4.3- Panayırlar.

  5- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan
      5.1- Kreş,
      5.2- Konukevleri,
      5.3- Askerî kışlalardaki kantinler.

  6- Kanunla kurulan,
      6.1- Emekli ve yardım sandıkları,
      6.2- Sosyal güvenlik kurumları.

  7- Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları.

  8- Hasılatın belli oranında hesaplanan pay karşılığında verilmesi halinde bu hakkı devralan kurumlar hariç olmak üzere,
      8.1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu,
      8.2- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve
      8.3- Şans oyunları lisans veya işletim hakkının
      8.4- 14.3.2007-5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar.

  9- Kuruluşlarındaki amaca uygun işlerle sınırlı olmak şartıyla,
      9.1- Darphane,
      9.2- Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
      9.3- Askerî fabrika,
      9.4- Atölyeler.

  10- İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
      10.1- Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
      10.2- Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
      10.3- Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar.

  11- Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen
      11.1- Hamam,
      11.2- Çamaşırhane,
      11.3- Değirmen,
      11.4- Soğuk hava deposu,
      11.5- Bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla
              11.5.1- Yolcu taşıma işletmeleri,
              11.5.2- Köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri.

  12- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin
      12.1- İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri,
      12.2- Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler.

  13- Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere,
  Ana sözleşmelerinde;
  -Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,
  -Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
  -Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.)
  ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.

  14- Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar.

  15- Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar (Bunların vergi muafiyetinden yararlanmasına ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).

  16- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların;
      16.1- Arsa,
      16.2- Elektrik,
      16.3- Gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.

  17- 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri. 

  18- Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez.).

  Kaynak: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (Md.4)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDüşük Kaliteli Mallar İle İlgili Netleştirme (Mikroekonomi / Arz, Talep ve Piyasa Dengesi)
  Sonraki İçerikArzı Etkileyen Faktörler (Mikroekonomi / Arz, Talep ve Piyasa Dengesi)

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz