Ana Sayfa Vergi Tür Değiştiren Münfesih Kurumun Beyanname Ekinde Verilecek Taahhütname Noter Onaylı Olmak Zorunda...

  Tür Değiştiren Münfesih Kurumun Beyanname Ekinde Verilecek Taahhütname Noter Onaylı Olmak Zorunda mıdır?

  1635
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Münfesih kurumun beyannamesi ekinde verilecek taahhütnamenin noter onaylı olup olmayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, limited şirket iken tür değiştirerek anonim şirkete dönüşen şirketiniz tarafından münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilecek münfesih kuruma ait tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinize ve diğer ödevleri yerine getireceğinize ilişkin taahhütnamenin, noter onaylı olarak ibraz edilip edilmeyeceği ve bu taahhütnamenin damga vergisinden istisna olup olmadığı ve harca tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinde kurumların, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’ de bulunması, münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi şartları dahilinde tür değiştirmelerinin de devir hükmünde olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Aynı Kanunun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20’nci maddesinde de;

  “(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:

  a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
  1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
  2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

  b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.
  …” hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19” ve “20” numaralı bölümlerinde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

  Bu çerçevede, ………. Tic. San. Ltd. Şti.’nin devir tarihindeki bilânço değerlerinin, tür değişikliği suretiyle kurulan şirketiniz tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi kaydıyla söz konusu tür değişikliği işlemi, 5520 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen bir devir işlemi olarak kabul edilecek olup bu tür değişikliğinde ayrıca bu Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen şartlara uyulduğu takdirde devir nedeniyle doğan kârlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

  Öte yandan, münfesih kurum ile şirketiniz tarafından devir tarihi itibarıyla hazırlanan ve müştereken imzalanan münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin tür değişikliğinin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, tür değişikliği sonucu kurulan şirketiniz, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini beyanname ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt edecek ve söz konusu taahhütname ile birlikte devre ilişkin bilanço ve gelir tablosunu da verecektir.

  Bu itibarla, şirketinizin tür değişikliği dolayısıyla münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vereceği taahhütnamenin noter onaylı olacağına dair mevzuatımızda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 9 uncu maddesinde ise bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup mezkûr Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (17) numaralı fıkrasında, “Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

  492 sayılı Harçlar Kanununun “Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123’üncü maddesinde; “Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile …… Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dâhil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler(yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

  Madde hükmünün tetkikinden de görüleceği gibi, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerinin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123’üncü maddesi hükmüne göre harçlardan istisna edilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartlar dâhilinde limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirketinizin tür değişikliği işlemi nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler harçtan müstesnadır.

  Kaynak: Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
  19 Mart 2015 Tarih ve 93767041-125[19-20-2014/7]-28 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyon

  Önceki İçerikŞirket Tarafından Ortaklara Yapılacak Garantörlük Komisyonu Ödemeleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?
  Sonraki İçerikYurt Dışı Firmaya Yapılan Komisyon Ödemeleri KDV’den İstisna Edilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz