Ana Sayfa Şirketler Ticaret ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksitinin Son Ödeme...

Ticaret ve Sanayi Odası İle Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksitinin Son Ödeme Günü: 30 Haziran 2017

1922
0

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 Tarih ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, oda ve borsa aidatlarının ilk taksitinin 30 Haziran 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca, ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmak zorunda olan tacirler her yıl kaydoldukları odaya kaydı sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu Kanununun 9’ncu maddesinde, sanayi odası kurulan illerde sanayicilerin, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olacakları, sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmayacağı, ancak, bunların isterlerse ticaret odasına da kaydolabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 5174 sayılı Yasanın 23’üncü maddesinde, kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılacak yönetmelikle gösterilecek usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yetkiye istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince çıkarılarak 8 Ocak 2005 tarihli ve 25694 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile oda ve borsa aidatları düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe istinaden, ticaret odasına, sanayi odasına ve ticaret borsasına kayıt yaptıran tacirlerin her yıl;
1- Yıllık aidat
2- Munzam aidat
olmak üzere iki aidatı da bağlı oldukları odalara ve borsalara ödemeleri gerekmektedir.

1- YILLIK AİDAT:
Bu Yönetmelikte, oda ve borsalara kayıtlı üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının dereceler üzerinden tarifelere göre tespiti ile kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidatın ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

***5174 sayılı Yasanın 24’üncü maddesine göre kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %10’dan (yüzde onundan) az, yarısından fazla (2017 yılı için 177,50-TL’den az ile 889,00-TL’den fazla) olamamaktadır.
***Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre ilgili oda ve borsalarca belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 11’nci maddesi uyarınca da oda ve borsalar ile bunlara bağlı şubelerde uygulanacak tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe girer. Bunların uygulanmasından yönetim kurulu sorumludur.
***Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat ödenmemektedir.
***Diğer taraftan, kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
***Öte yandan, birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerin, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaları gerekmektedir.
***Şubelere kayıtlı olan üyeler de Yönetmeliğin 5’nci maddesine göre belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmak zorundadırlar.

2- MUNZAM AİDAT:
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde odalarca her yıl için;
2.1- Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı;
2.2- Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden
binde beş oranında munzam aidat ödenmesi gerekmektedir. Ancak, zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedirler[1].

***Diğer taraftan, çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanmak zorundadır.

***Öte yandan bütün bu hallerde bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçememektedir.

***Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı ise üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmak zorundadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu da belgelemek zorundadır.

Şubelere kayıtlı üyeler de bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

3-  AİDATLAR NE ZAMAN ÖDENİR?
Yönetmeliğin 8’inci maddesine göre yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Bu tarihler 2017 yılı için aşağıda belirtilmiştir.
3.1- 1.Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran 2017 Cuma
3.2- 2.Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 Salı

4- AİDATLARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?
Söz konusu yönetmeliğin 9’ncu maddesinde de belirtildiği üzere süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Dolayısıyla vadesinde ödenmeyen aidat için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51’nci maddesine göre belirlenen oran dikkate alınarak gecikme zammı günlük olarak hesaplanmaktadır.

[1] Ankara Ticaret Odasına göre ayrıca aşağıdaki kurallar geçerlidir.
1. Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı’nın binde 5’i kadardır.
2. Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı’nın binde 5’i kadardır.
3. Munzam Aidatın Tavanı 2016 yılı için 16.470,00 TL’dir.

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerik2017 Yılı Nisan Ayında Toplanan İnek Sütü %5,6 Azaldı!!!
Sonraki İçerik2017 Yılı Nisan Ayında 1,5 Milyar Adet Tavuk Yumurtası Üretildi!!!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz