Ana Sayfa Çalışma Hayatı Taşeron Firma Çalışanlarının İş Akdine Son Verilmesi Durumunda Tazminat ve Ücret Ödemelerinde...

  Taşeron Firma Çalışanlarının İş Akdine Son Verilmesi Durumunda Tazminat ve Ücret Ödemelerinde Sorumluluk Kime Aittir?

  1319
  0

  KONU: İşçilik Alacağının Tahsili
  Mahkemece Öncelikle Sigorta Kayıtlarında Geçen İşyerlerinin Davalılara Ait Olup Olmadığı Farklı İşyerleri İseler Aralarındaki İlişkinin Niteliği Belirlenmeli, O… Firmasına Ait Taşıma İrsaliyeleri Ve Tanık Beyanları İle Birlikte Bir Değerlendirmeye Tabi Tutularak Sonuca Gidilmelidir.

  İLGİLİ KANUN MADDELERİ:
  4857/md.32

  Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.11.2011 gün ve 2009/201 E., 2011/774 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan … P… San. ve Tic. A.Ş. vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 25.09.2014 gün ve 2014/20085 E., 2014/28086 K. sayılı ilamı ile;

  (…A) DAVACI İSTEMİNİN ÖZETİ:
  Davacı, O… şirketinin alt işveren, … AŞ’nin asıl işveren sıfatıyla davacının tüm alacaklarından sorumlu olduğunu, son 4 aylık ücretinin ödenmemesi nedeniyle iş akdine son verildiğini ileri sürerek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

  B) DAVALI CEVABININ ÖZETİ:
  Davalı … vekili, müvekkili şirket ile O… şirketi arasında herhangi bir taşeron ilişkisi sözleşme ya da grup firma ilişkisi bulunmadığını firmalarının aydınlatma direği imalatı, diğer firmanın ise taşımacılık faaliyetiyle ilgilendiğini, davacının müvekkili şirket işçisi olmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile belirlenebileceğini, O… şirketinin başka şirketlerin işlerini de yaptığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Diğer davalı cevap vermemiş, yargılamaya katılmamıştır.

  C) YEREL MAHKEME KARARININ ÖZETİ:
  Mahkemece, … AŞ nin teknolojik nedenlerle nakliye işini O… limited şirketine yaptırdığını, O… şirketinin ise işçilerini sadece bu işte çalıştırdığı davalıların arasında yasanın belirttiği anlamda asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

  D) TEMYİZ:
  Kararı davalılardan … P… San.Tic.A.Ş. Vekili temyiz etmiştir.

  E) GEREKÇE:
  1-
  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı … San.Tic.A.Ş. ‘nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Dosya içeriğinde davacıya ait sigorta kayıtları mevcut olduğu halde herhangi bir araştırma yoluna gidilmeden davacının iddia ettiği hizmet süresi esas alınarak hesaplama yoluna gidilmiştir.
  Sigorta sicil kayıtları resmi kayıtlar olup davacının iddia ettiği hizmet süresi yönünden herhangi bir araştırma ve tespit yoluna gidilmeden dava dilekçesinde belirtilen çalışma süresinin esas alınması hatalıdır.
  Mahkemece öncelikle sigorta kayıtlarında geçen işyerlerinin davalılara ait olup olmadığı farklı işyerleri iseler aralarındaki ilişkinin niteliği belirlenmeli, O… firmasına ait taşıma irsaliyeleri ve tanık beyanları ile birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır… gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
  Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.
  Yerel mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalılardan … P… San. Tic. A. Ş. vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçeyle bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Direnme kararını, davalılardan … P… San.Tic.A.Ş. vekili temyize getirmiştir.
  İşin esasına girilmeden önce, direnme kararının başlığında dava tarihinin 16.12.2014 tarihi yazılmış olmasının mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olup olmadığı ön sorun olarak tartışılmış olup, yapılan incelemede:
  Dava tarihi 25.02.2009 olduğu halde direnme kararlarının başlığında 16.12.2014 tarihi yazılması mahkemesince düzeltilebilir bir maddi hata niteliğinde bulunmakla esasa müessir görülmeyen bu husus ayrıca bozmaya konu edilmemiş, hataya işaret olunmakla yetinilmiştir (Aynı husus …nun 24.12.2008 gün ve 2008/21-787 E-2008/786 K. ve 04.04.2012 gün ve 2012/21-73 E-2012/285 K.sayılı ilamlarında da benimsenmiştir.).
  Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının davalılara ait işyerinde geçen hizmet süresinin belirlenmesi hususunda mahkemece yeterli araştırmanın yapılıp yapılmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
  Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

  SONUÇ:
  Davalılardan … P… San. Tic.A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 08.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Kaynak: Yargıtay-Hukuk Genel Kurulu-E. 2015/3400-K. 2016/779-T. 08.06.2016

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2017 Yılı Haziran Ayında Tüketici Güven Endeksi %3,8 Azaldı!
  Sonraki İçerik2017 Yılı Mayıs Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %0,52 Arttı!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz