9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 22:31
Ana Sayfa Etiketler Oluşan

Etiket: oluşan

Yeniden değerleme sonucu oluşan tutar sermayeye eklenebilir mi?

0
213 Sayılı kanuna göre 2022 yılında binalar hesabına yeniden değerleme yaptık ve %2 vergisini ödedik.2022 yılında satışları gerçekleşen binaların 2023 yılında 522 hesapta kalan maddi duran varlık yeniden değerleme tutarlarını sermaye hesabına ilave edebilir miyiz?

Aktife kayıtlı binek otonun satışında oluşan kazancı gelir vergisi beyannamesinde ayrıca...

0
Demirbaşa kayıtlı binek otonun satışında oluşan kar yıllık gelir vergisinde gösterilmesi yeterli mi yoksa satışın tamamı mı yıllık gelir vergisinde gösterilecek?

Geçmiş yıl zararları izleyen kaç yıl boyunca oluşacak karlardan mahsup edilebilir?

0
Geçmiş yıl kurumlar vergisinde faaliyet zararı çıkan bir firmada oluşan zarar geçici vergide kullanılabilir mi?

Şirketler enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karının sermayeye ilave edebilir....

0
Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları; düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

Şirketi aktifine kayıtlı aracın kaza yapması halinde oluşan tamir bakım KKEG...

0
Şirketi aktifine kayıtlı aracın kaza yapması halinde oluşan tamir bakım KKEG midir?

Enflasyon düzeltmesine ilişkin oluşan farklar hangi hesaplarda takip edilecektir?

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesinde, parasal olmayan kalemlerin düzeltilmesinden ortaya çıkan düzeltme farkları ve sıfırlanması gereken özkaynak kalemleri "Enflasyon Düzeltme Hesabı"na aktarılır. "Enflasyon Düzeltme Hesabı"nın kalanı gelir ya da gider unsuru olarak dikkate alınmayıp "Geçmiş Yıllar Karları Hesabı”na veya "Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı”na aktarılarak kapatılır.

Enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan pozitif değer geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir...

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farklar sermayeye ilave edilebilir mi?

0
öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

Yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kar üzerinden kurumlar vergisi ödenecek mi?

0
31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

7440 – Stok Affı Kapsamında Oluşan 525 Fon Hesabı Ortaklara Dağıtılabilir...

0
7440 sayılı stok artırımdan gelen 525 nolu hesabı 331 nolu hesap yerine 100 kasa hesabını kullanabilir miyiz?