Ana Sayfa Makale Sponsorluk

  Sponsorluk

  1873
  0

  1-Sponsorluğun Tanımı

  Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

  Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler, federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine veya sporculara, spor tesisleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir.

  Söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 numaralı maddesinde sponsorluk, “Bu yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulmasını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

  2-Gelir Vergisi Avantajı

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin (8) numaralı bendinde; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan

  *SPONSORLUK HARCAMALARININ;

  • Amatör spor dalları için tamamının
  • Profesyonel spor dalları için % 50’sinin

  gelir Vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  3-Kurumlar Vergisi Avantajı

  5520 SAYILI Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-b maddesi hükmü gereği ; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan

  Sponsorluk Harcamalarının;

  Sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen

  • Amatör Spor Dalları İçin Tamamının
  • Profesyonel spor dalları için % 50’sinin

  KURUMLAR Vergisi matrahının tespitinde, Kurumlar vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  4-Sponsorluk Harcamalarının Belgelendirilmesi

  Sponsorluk harcamalarının belgelendirilmesi ile ilgili detaylı açıklamalar  03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.3 alt maddesinde açıklanmıştır .

  5-Sponsorluk Harcamaları İle Bağış Ve Yardımlar

  Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

  Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardım konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır.

  Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, bu bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir.

  Özetle; sponsorluk harcamaları, Muhasebe Kayıtlarında

  • Önce gider yazılacak
  • Beyannamede KKEG olarak dikkate alınacak
  • Geçici ve Kurumlar ve Gelir Vergisi beyannamesinin Sponsorluk harcamalarının gösterildiği bölümde beyan edilecek matrahtan indirilecektir.

  6-Sponsorluk Harcaması Olarak Değerlendirilecek  Harcamalar

  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir diye belirtmiştik.

  7- Sponsorluk Harcamaları İle Reklam Harcamaları Farklılık Arzetmektedir!!!

  • Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalardır.
  • Reklam harcamaları ise Ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan harcamalardır.

  **Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

  • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
  • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
  • Spor malzemesi bedeli,
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
  • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
  • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

  gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir!!!

  Reklam Harcaması Olarak Değerlendirilecek Harcamalar

  Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

  • Ayrıca, sponsorluk faaliyetinin yanında reklam ve tanıtım amacını da içeren işlemler nedeniyle yapılan harcamaların, sözleşmede belirtilmek ve emsaline uygun olmak şartıyla, reklam ve sponsorluk harcamaları olarak ayrıştırılabilmesi mümkündür.
   • Örneğin, bir kurumun, bir kulübe bonservis bedelini karşılayarak transfer ettiği bir sporcuyu aynı zamanda şirketin veya ürünlerinin tanıtımına yönelik reklamlarda kullanması halinde, reklam faaliyetine ilişkin harcamalar, bonservis bedelinden sözleşmede belirtilmek ve emsallerine uygun olmak şartıyla ayrıştırılabilecek ve reklam gideri olarak dikkate alınacaktır.

  Sponsorluk İçin Sözleşme Yapmak Zorunludur!

  16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir.

  Sponsorlar ile sözleşme yapmaya, sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir.

  Yapılacak sözleşmede yer alması gereken bilgiler anılan maddede belirtilmiştir

  Yönetmeliğin 4 ve 13 üncü maddelerinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ya da nakdi olarak verilen desteklerin, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belgelere bağlanmasının zorunlu olduğu hususunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

  *Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde;

  BELGE                   : Sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belge;
  NAKDİ DESTEK     : Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödeme;
  AYNİ DESTEK        : Sponsorluk konusu işle ilgili olarak sponsor tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcama olarak tanımlanmıştır.

  8- Sponsorluk Harcamalarını Kim Yapacaktır?

  Yönetmeliğin 12 nci maddesinde ise sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili yüklenilen sponsorluk bedelinin sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi bu bedelin sponsorluğu alanın hesabına da yatırılabileceği; sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda ise sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

  9- Nakdi Sponsorluk Harcamaları Nasıl Yapılacaktır?

  Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.

  Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir.

  10- Ayni (Malzeme) Sponsorluk Harcamaları Nasıl Verilecektir?

  Desteğin nakdi olarak değil de ayni olarak yapılmış olunması durumunda;

  • İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde,
  • Teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi;
  • Faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna,
  • Teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi;
  • Faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması;
  • Faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması
  • Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda,
   • Bağışlanan kıymetlerin değerlerinin,
   • Cinsinin,
   • Miktarlarının,
   • Adedinin v.b.

  hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması GEREKMEKTEDİR.

  • Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmış olması gerekmektedir.

  11- Makbuzsuz Bağış Ve Yardımlar Gider Yazılabilir Mi?

  • Makbuz karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.

  12- Sponsorluk Harcamaları Hangi Yıl Gider Yazılabilir?

  • Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.

  13- Sponsorluk Harcamaları İndirimi İçin Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinde Bir Belge Verilecek Midir?

  • Hayır. Sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz edilmesine gerek yoktur.

  14- Süresiz Sponsor Olunabilir Mi?

  • Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamazlar! Sponsorluk için taraflar aralarında kanun ve yönetmelikte belirtilen şart ve yükümlülükler dahilinde süresi belli olarak sözleşme yapmak zorundadırlar.

  15- Sponsor Olanın Vergi Borcu Sponsorluğa Engel Midir? 

  • EVET ENGELDİR. Sponsor olacak Gerçek ve Tüzel kişilerin herhangi bir şekilde vergi borçlarının bulunmaması gerekmektedir!
  • Kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları GEREKMEKTEDİR.

  16- Sponsorluk Sözleşmesi Bir Yere İbraz Edilecek Midir?

  • Sponsor olan kurumlar bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ibraz etmelidirler.

  Özellikle gençlerimizin Amatör Spor dalları kanalıyla desteklenmesi topluma katkı sağlayacak bireyler olması için çok öne arz etmektedir. Gelecek kuşaklarımız için bu desteği vermek başta firmalarımız olmak üzere herkesin sorumluluğu ve görevidir.

  Yazarın Diğer Yazıları İçin Tıklayınız

  Önceki İçerikYurtdışı İş Seyahatlerinde Harcırah (Yolluk) Uygulaması
  Sonraki İçerikMali Tatil

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz