Ana Sayfa Vergi Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemeler gider olarak indirilebilir mi?

Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemeler gider olarak indirilebilir mi?

1129
0

Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemeler gider olarak indirilebilir mi?

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 
Sayı : 38418978-125[6-15/2]-9097 08.01.2018
Konu : Sözleşme devir bedeli olarak yapılan ödemenin gider olarak indirilmesi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından ….. 06.09.2012 tarihinde ihale olunan ve daha sonra adı geçen Adi Ortaklık tarafından İş Ortaklığınıza 07.08.2014 tarihinde devredilen “……”ne ilişkin olarak 07.08.2014 – 06.03.2018 tarihleri arası toplam 44 ay hizmet verecek olan İş Ortaklığınızca ödenen sözleşme devir bedelinin, sözleşmenin kalan süresi olan 44 aya bölünerek maliyet unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasında müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  • İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  • İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, yedinci bendinde ise “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar. (İşletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir.)” safi kazancın tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır.

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 – 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği, değeri (01.01.2017 den itibaren) 900 TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2017 den itibaren) 900 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği,

 – 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

 – 328 inci maddesinde ise devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, mezkûr Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmış olup, bahse konu Listede “55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri” bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 olarak belirlenmiştir.

 Bu bağlamda, somut olayda, esas itibariyle, “…….” sözleşmesi ile adi ortaklığa tanınmış bir imtiyazın satış yoluyla devri gerçekleştiğinden, devre konu imtiyaz hakkının gayri maddi hak olarak aktife alınması ve devir bedelinin, anılan listenin (55.) bölümü uyarınca faydalı ömür 15 yıl ve normal amortisman oranı %6,66 dikkate alınarak itfa edilmesi icap etmektedir.

 Ancak, şirketinizce devir alınacak (5 yıl 6 aylık süreden kalan 44 ay için) imtiyaz hakkı 15 yıllık faydalı ömür süresinden daha kısa bir süreyi kapsaması nedeniyle, söz konusu hak bedelinin hakkın geçerli olduğu sürenin inhisar ettiği hesap dönemlerinde eşit yüzdeler halinde itfa olunması gerekmektedir.

 


 

Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikİstiklal Marşı
Sonraki İçerikDevam Eden İnşaata Ait Reklam ve Pazarlama Harcamaları Doğrudan Gider Kaydedilebilir mi?