Ana Sayfa Vergi Sinema, Film ve TV Dizilerinin Bir Yıldan Uzun Süreli Sözleşme İle Yurt...

  Sinema, Film ve TV Dizilerinin Bir Yıldan Uzun Süreli Sözleşme İle Yurt Dışı Firmalara Satılmasından Dolayı Elde Edilen Gelir Hangi Döneme Kaydedilmelidir?

  1626
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Sinema filmleri ve TV dizilerinin gösterim haklarının bir yıldan uzun süreli sözleşme düzenleyerek yurt dışı mukimi firmalara satılması durumunda elde edilen gelirin hangi dönemde dikkate alınacağı hk.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sinema filmi ve dizi yapımı ile sinema salonları işletmeciliği yaptığınız ve yapımlarını üstlendiğiniz sinema filmleri ve televizyon dizilerinin gösterim haklarını yurt dışında mukim firmalarla sözleşme düzenleyerek sattığınız belirtilerek söz konusu sözleşmelerin bir yıldan uzun süreli olması durumunda peşin tahsil edilen gelirlerin hangi yıl kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinde ise her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup; anılan Kanunun, “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38’inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olacağı ve ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan, ticari kazancın tespitinde “tahakkuk esası” ve “dönemsellik esası” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, bu işlemin miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Dönemsellik, tahakkuk etmiş bir gelir için söz konusudur. Bu esaslar dikkate alındığında, bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme olmadığı sürece mahiyet veya tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  Özelge talep formunuzun incelenmesinden, yapımlarını üstlendiğiniz sinema filmleri ve televizyon dizilerinin gösterim haklarının belirli bir süreye bağlı olarak satışında, satım akdinin en önemli unsuru olan “mülkiyetin nakli” söz konusu olmamakta sadece ilgili kullanım hakkını zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkileri belli süreyle sınırlı olarak kiracıya devredilmektedir.

  Dolayısıyla; kira akdi, kiralayanın kiracının ödediği veya ödeyeceği bir bedel mukabilinde bir şeyin veya bir hakkın kullanılmasını belli bir süre için kiracıya terk etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edilebileceğinden gösterim hakkı satışı işleminin de kiralama niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapımlarını üstlendiğiniz sinema filmleri ve televizyon dizilerinin gösterim haklarının belirli bir süreye bağlı olarak satışı işleminin, kiralama olarak değerlendirilmesi, söz konusu satış işlemi karşılığında peşin olarak tahsil edilen bedellerin ise tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri çerçevesinde ilgili olduğu dönem kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  17 Mart 2015 Tarih ve 62030549-125[6-2014/153]-473 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik4857 Sayılı Kanunun 25/II (I) Bendinde Belirtilen Hususlarla İlgili İşveren Tarafından Derhal Feshi Nasıl Yapılır?
  Sonraki İçerik2017 Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi – 11.11.2017

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz