Ana Sayfa Vergi Serbest Bölgedeki İstisna Süresi Sona Eren Faaliyet İçin Yapılan Ortak Genel Giderler...

  Serbest Bölgedeki İstisna Süresi Sona Eren Faaliyet İçin Yapılan Ortak Genel Giderler Nasıl Dağıtılır?

  1341
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Serbest bölgelerde müşterek genel giderlerin dağıtılması.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; şirketinizin 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde faaliyetlerinin esas olarak kurumlar vergisinden istisna olduğu, ancak şirketiniz bünyesinde yer alan ve ayrı bir ruhsata sahip olarak yönetilen “Uzay Kampı İşletmeciliği” faaliyetinize ait faaliyet ruhsatı süresi 17.07.2015 tarihinde sona ereceğinden, bu tarihten sonra söz konusu faaliyete ait kazançlarınızın, istisna kapsamından çıkacağı belirtilerek, “Uzay Kampı İşletmeciliği” faaliyetinizle ilgili olarak, kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanının doğru olarak yapılması açısından, şirketin istisna olan ve olmayan faaliyetlerine ait ortak genel giderlerin dağıtımının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,  06/02/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağı hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası” başlıklı kısmının “5.12.3.2. Geçiş döneminde kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde;

  “Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

  Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, 06.02.2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir.

  İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde şubesi bulunan kurumlar ile kanuni veya iş merkezi serbest bölgelerde olan mükelleflerin, bu bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir.” açıklamalarına,

  “5.12.3.4. Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtımı” başlıklı bölümünde ise;

  “Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderleri, merkezde ve şubede oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Maliyetlerin hesabında, merkezde ve şubede oluşan satılan malın maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır.

  Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her bir işte kullanıldıkları gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Aynı Tebliğin “5.12.3.8.3. Faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin uzatılması” başlıklı bölümünde ise, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecekleri; bu tarihten sonra, inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere mükelleflerin faaliyet süresinin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzamasının söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; serbest bölgede 17.07.1995 başlangıç tarihli 20 yıl süreli ……….. numaralı faaliyet ruhsatı kapsamında gerçekleştirdiğiniz uzay kampı işletmeciliği faaliyetlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatınızda öngörülen sürenin sonuna kadar (17.07.2015) kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmakta olup, … Serbest Bölge Müdürlüğüne …./2010 tarihli dilekçe ile müracaatınız üzerine faaliyet ruhsatınızın süresi 30 yıla çıkarılmış olsa da istisna süresinin uzaması söz konusu olmayacaktır.

  Ayrıca, şirketiniz bünyesinde gerçekleştirilen istisna kapsamındaki işler ile 17.07.2015 tarihi itibarıyla istisna süresi sona erecek olan uzay kampı işletmeciliği faaliyetinin birlikte yapılması sonucu ortaya çıkan müşterek genel giderlerin dağıtımında, istisna kapsamındaki faaliyetlerinize ilişkin maliyetler ile istisna dışı faaliyetlerinize ilişkin maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranının dikkate alınması gerekmektedir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı …….Vergi Dairesi Başkanlığı
  14 Eylül 2015 Tarih ve 84098128-125[5-2014/17]-444 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikÖzel Bina İnşaatları ve İhale Konusu İşler İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilir?
  Sonraki İçerikGüvenlik Raporu (Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi) Nedir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz