Ana Sayfa Vergi Sabit Kıymetlerde Görünen Araç İçin Özel Matrah Uygulanabilir Mi?

  Sabit Kıymetlerde Görünen Araç İçin Özel Matrah Uygulanabilir Mi?

  124
  0

  Mükellefimiz 2.el kara taşıt al sat ve kiralama işi yapmaktadır. Yetki belgesinde sahiptir. Bu mükellefimiz kiralama için 254 hesaba kaydettiği araçlar içinde ÖZEL MATRAH uygulayabilir mi? Yoksa sadece 2.el taşı al/sat işleminde mi (mükellef olmayanlardan aldıkları araçları satarken) özel matrah uygulayacaktır?

  Özel matrah sadece Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan taşıtlar için uygulanır. 254 hesapta kayıtlı taşıt satışı için özel matrah uygulanmaz.


  İLİNTİLİ İÇERİKLER

  İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK için TIKLAYINIZ…

   


  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunlar KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 84974990-130[KDV-5\I.23.2018.02)]-E.87253 21.03.2019
  Konu : İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretinde KDV matrahı ve oranı hakkında bilgi  

  İlgi : 24/07/2018 tarihli özelge talep formu

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefiyeti olmayanlardan alınarak ve vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtlarının matrahsız veya zararına satışı durumunda KDV’nin nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne surette olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

  -23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu,

  -27/2 nci maddesinde bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal bedel veya emsal ücretin esas alınacağı

  hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-4.9 bölümünde;

  “3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.

  KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (f) fıkrasında belirtilen şartlar dahilinde alınan ikinci el motorlu kara taşıtının, emsal bedelinden düşük olmamak kaydıyla alış bedelinden daha düşük bir bedelle satılması durumunda KDV hesaplanmasını gerektirecek bir matrah oluşmadığından bu satış işlemi dolayısıyla KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

   

  Sayı

  :

  E-43735382-130[KDV:13-1]-48863

  13.10.2022

  Konu

  :

  İkinci el kara taşıt alım satımı

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el kara taşıt alım-satım belgesine sahip olduğunuzu belirterek;

  -29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği 1/4/2022 tarihinden önce gider pusulası ile mükellefiyeti olmayanlardan satın almış olduğunuz araçları yürürlük tarihinden sonra sattığınızda uygulanacak olan katma değer vergisi (KDV) oranının ne olacağı,

  -Ayrıca KDV mükellefi diğer bir galericiden satın aldığınız özel matrah uygulanarak %18 KDV oranıyla faturalandırılan araçların tarafınızca satışında, satış bedelinin tamamı üzerinden mi yoksa alış ve satış bedeli arasındaki fark üzerinden mi KDV hesaplanacağı

  hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -23/f maddesinde ise ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu

  hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan KDV oranları, aynı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

  Bu kapsamda, KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

  Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 8701.90.50.00.00 kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki kullanılmış binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların teslimi %1 oranında KDV’ye tabidir.

  Aynı sıranın sonunda yer alan parantez içi ifadenin son cümlesi ise 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe giren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

  Konuyla ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” başlıklı (III/A-4.9.) bölümünde; 

  “3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

  KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

  Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır. 

  İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Aynı Tebliğin “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi ” başlıklı (III/C-2.5.) bölümünde ise; 

  “22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 

  Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; 

  -%1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1, 

  -%18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18 

  KDV oranı uygulanacaktır. 

  Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.”

  açıklamalarına yer verilmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

  -İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesine sahip olmanız nedeniyle KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) satın aldığınız ikinci el motorlu kara taşıtlarının vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın 1/4/2022 tarihinden itibaren özel matrah uygulayarak yaptığınız satışlarda bu araçların satın alma tarihine bakılmaksızın  %18,

  -Diğer bir ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleften özel matrah uygulanarak satın aldığınız TGTC’nin 8701.90.50.00.00 kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki kullanılmış binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1

  oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “5.10. Araçların Tesliminde Oran Uygulaması” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

  -Satışa konu aracın/araçların 87.03 pozisyonunda yer almaması durumunda,

  -87.04 tarife pozisyonundaki eşya taşımaya mahsus aracın/araçların kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın satışında,

  -87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların tesliminde,

  -Ambulanslar, mahkûm taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının tesliminde

  %18 oranında KDV uygulanacağı tabiidir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikDersaneler hangi durumlarda işletme defteri hangi durumda serbest meslek defteri tutacaktır?
  Sonraki İçerikBir meslek mensubu bilimsel, düşünsel tartışmalar, seminerler ve eğitim programları organize edebilir.

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz