Ana Sayfa Vergi Restorasyon İşleri Ar-Ge Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

  Restorasyon İşleri Ar-Ge Kapsamında Değerlendirilebilir mi?

  1472
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Restorasyon işinin 4691 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.
  İlgi: 02.01.2014 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin kuruluş amacının sanayi ve üniversite işbirliği ile yeni teknolojileri üretmek, bilgi ve beceriye dayalı yenilikler üretmek olduğu ve bu bağlamda… Üniversitesi öğretim üyeleri ile … Büyükşehir Belediyesi veya başka birçok resmi kuruluşun çalışmalarının bulunduğundan bahisle, mimari dokuyu bozmadan bir yerin araştırılıp, çalışmalarının yapılarak, başka bir yerde olmayacak farklı şekilde restore edilmesi işinin 4691 sayılı Kanuna göre Ar-Ge kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

  Anılan Kanunun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde,

  c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,
  g) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,
  h) Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,
  ı) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,
  l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile
  devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,
  hükümlerine yer verilmiştir.

  Diğer yandan, aynı Kanunun geçici 2’nci maddesinde; “Yönetici şirketlerin bu Kanun kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”
  hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, söz konusu maddede yer alan kazanç istisnası hükmünden yararlanılabilmesi için;
  -Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,
  -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden veya yönetici şirketlerin bu bölgelerin yönetilmesinden ve işletilmesinden elde edilen kazançlardan olması,
  -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması
  gerekmektedir.

  Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı kısmının “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde ise;

  “Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

  Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, 4691 sayılı Kanun uyarınca, münhasıran teknoloji geliştirme bölgelerindeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna olup, mimari dokuyu bozmadan bir yerin araştırılıp, çalışmalarının yapılarak, başka bir yerde olmayacak farklı şekilde restore edilmesi işinin hem mezkûr Kanunun amacına uygun olmaması hem de bina restorasyon işinin teknoloji geliştirme bölgesinde ifa edilmeyecek olması nedeniyle, bu faaliyetin Ar-Ge kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
  22 Nisan 2014 Tarih ve 17192610-125[ÖZG-14/2]-130 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikİş Akdi Feshedilen İşçilere Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarına Ait Damga Vergileri Hangi Dönemde Beyan Edilip Ödenmelidir?
  Sonraki İçerik3M’nin Türkiye’de Başarı Hikayesi

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz