Ana Sayfa Vergi Portekiz Mukimi Firmadan Alınan Yazılım Linsansı İçin Ödenen Bedeller Üzerinden Tevkifat Yapılır...

  Portekiz Mukimi Firmadan Alınan Yazılım Linsansı İçin Ödenen Bedeller Üzerinden Tevkifat Yapılır mı?

  1362
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Portekiz mukimi firmadan alınan donanım ve yazılım lisansı için ödenen bedel üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
  İlgi: 06.09.2012 tarihli özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Portekiz mukimi firmadan ekipman, yazılım lisansı ve bakım hizmeti alınacağı belirtilerek, söz konusu hizmetler karşılığında Portekiz mukimi firmaya yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmış olup üçüncü fıkrasında, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

  Aynı Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dâhil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup anılan fıkranın (b) bendinde serbest meslek kazançları üzerinden ( 2009/14593 sayılı BKK ile petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğerlerinden %20); ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden (2009/14593 sayılı BKK ile %20) oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmış, ticari kazançlar ise tevkifata tabi kazanç ve iratlar arasında sayılmamıştır.

  Diğer taraftan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

  Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın 7’nci maddesinde ticari kazançların, 12 nci maddesinde gayri maddi hak bedellerinin, 14’üncü maddesinde ise serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

  Bu düzenlemeler çerçevesinde,

  – Türkiye mukimi şirketiniz tarafından Portekiz mukimi şirketten ekipmanların satın alınması halinde yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç, ticari kazanç niteliği taşıyacağından, söz konusu kazancın Anlaşma’nın 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, Portekiz mukimi firmanın Anlaşma’nın 5 inci maddesi kapsamında Türkiye’de bir işyerine sahip olmaksızın elde edeceği gelirleri vergilendirme hakkı Portekiz’e aittir. Bu gelirlerin Türkiye’de bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi durumunda ise bu işyerine atfedilen gelirle sınırlı olmak üzere Türkiye’nin de vergilendirme hakkı olacaktır. Anlaşma’nın 5’inci maddesinde hangi hallerde diğer devlette bir işyeri oluşacağı ve oluşmayacağı açıkça belirtilmiştir.
  – Şirketiniz tarafından Portekiz mukimi şirketten yazılım lisansı alınması halinde ise, şirketiniz tarafından bir gayri maddi hak elde edilecek olup, Portekiz mukimi firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemeleri, Anlaşma’nın 12’nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve bu gayri maddi hak bedeli ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden Anlaşma’nın 12’nci maddesinin 2’nci fıkrasına göre %10 oranını aşmayacak şekilde vergi kesintisi yapılacaktır. Söz konusu ödemelere iç mevzuatımızda daha düşük bir oranın uygulanması halinde iç mevzuatımızda belirlenen bu düşük oranın uygulanacağı tabiidir.
  – Portekiz mukimi şirketin sunduğu hizmetler, sağlanan hizmetin niteliğine göre gayri maddi hak veya serbest meslek olarak değerlendirilecektir. Portekiz mukimi şirketin sunduğu hizmet Anlaşma’nın 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen “gayri maddi hak bedelleri” tanımı kapsamına giren nitelikte bir hizmet ise bu hizmet karşılığı yapılan ödemeler, Anlaşma’nın 12 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve Türkiye kaynaklı yapılacak olan ödemelerde yukarıda belirtildiği gibi vergi tevkifatı yapılacaktır. Bahse konu hizmetler “gayri maddi hak bedelleri” terimi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte değilse Anlaşma’nın “Serbest Meslek Faaliyetleri”ni düzenleyen 14’üncü maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında ele alınacaktır.
  – Diğer taraftan, Portekiz mukimi şirket tarafından yazılım ile ilgili sağlanan teknik destek, bakım, danışmanlık vb. hizmetlerin, yazılım sözleşmesinde yer alması ve ayrı bir fiyat olarak belirtilmemesi durumunda, Portekiz mukimi firmaya yapılacak Türkiye kaynaklı ödemelerin, yine söz konusu Anlaşma’nın 12’inci maddesi kapsamında; söz konusu hizmetler için ayrı bir bedel belirlenmiş olması durumunda ise, bu hizmetlerin anılan Anlaşma’nın 14 üncü maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Söz konusu Anlaşma’nın 14’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına göre, Portekiz mukimi şirketin Türkiye’ye gelmeksizin Portekiz’de icra edeceği serbest meslek hizmetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı yalnız Portekiz’e aittir. Söz konusu hizmet faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmesi durumunda ise adı geçen teşebbüsün bu faaliyetleri Türkiye’de bir işyeri vasıtasıyla icra etmesi veya Türkiye’deki faaliyetlerinin icra edildiği süre veya sürelerin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşması halinde, Türkiye’nin de bu faaliyetler nedeniyle elde edilen gelirleri vergileme hakkı bulunmaktadır.

  Portekiz mukimi teşebbüsün Türkiye’de icra edeceği serbest meslek faaliyeti, bu teşebbüsün personelleri vasıtasıyla Türkiye’de yapacakları serbest meslek faaliyetlerini ifade etmektedir. Faaliyetin Türkiye’de icra edilmesi durumunda, yaptıkları serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları, tevkifat yükümlülüğünün doğduğu sırada, istihkak sahibi teşebbüsün faaliyet icrası amacıyla Türkiye’de herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşan bir süre kalıp kalmama durumunu bilemeyeceğinden söz konusu ödemeler üzerinden vergi tevkifatını yapmak durumundadırlar.

  Portekiz mukimi teşebbüsün Türkiye’de serbest meslek icrası için kaldığı sürenin herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşıp aşmadığının tespitinde; Türkiye’de birden fazla teşebbüse serbest meslek faaliyeti sunuluyorsa bu faaliyetlerin tamamı ve hizmetin Türkiye’ye gönderilen birden fazla personel vasıtasıyla icra edildiği durumda, bunların Türkiye’de toplam kalma süreleri dikkate alınacaktır.

  Kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılan teşebbüsler Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin Türkiye’de vergilendirilmemesinin gerektiği durumlarda, bizzat veya vekilleri vasıtasıyla, tevkif edilen vergilerin iadesi için ilgili vergi dairesine başvurabileceklerdir.

  Diğer taraftan, Anlaşma hükümlerine göre Türkiye’de vergi ödenmesi durumunda ödenen bu vergiler, Anlaşma’nın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 23’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Portekiz’de hesaplanacak vergiden mahsup edilebilecektir.

  Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için Portekiz mukimi söz konusu şirketin Portekiz’de tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Portekiz yetkili makamlarından alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Portekiz’deki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  15 Temmuz 2014 Tarih ve 62030549-125[30-2012/266]-1874 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikEk Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğuna İlişkin Had Nedir?
  Sonraki İçerikÇocuk İşçi Çalıştırırken Dikkat!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz