Ana Sayfa Özel Sigorta Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştıranlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortanızı Yaptırdınız mı?

  Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştıranlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortanızı Yaptırdınız mı?

  6122
  0

  1- Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasının konusu nedir?
  Sigortacı, sigorta ettiren tarafından istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

  Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

  2- Bu sigortada ‘’sigorta ettiren’’ adı ile bahsedilen kişi ve kurumlar hangileridir?
  Sigorta ettiren;
  İstihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla, 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”a göre faaliyet izni almış olan ve aynı kanun uyarınca özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olan;
  – Özel hukuk kişileri
  – Özel güvenlik şirketlerini,

  3- Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsama giren teminat türleri nelerdir?
      3.1- Ölüm teminatı: Ölüm teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren 2 sene içinde ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatını karşılar. Ölüm teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne neden olması halinde, hak sahibinin destekten yoksun kalma tazminatını karşılar.
      3.2- Sakatlık teminatı: Sakatlık teminatı, zarara sebebiyet veren olayın zarar görenin derhal veya olay tarihinden itibaren 2 sene içinde geçici veya sürekli bir biçimde sakatlanmasına neden olması halinde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar.
      3.3- Tedavi giderleri teminatı: Tedavi giderleri teminatı, zarara sebebiyet veren olay sonucunda zarar görenlerin; ilk yardım, muayene, kontrol veya yaralanmadan ötürü hastane veya benzeri diğer tedavi merkezlerindeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.
      3.4. Maddi zarar teminatı: Maddi zarar teminatı, zarara sebebiyet veren olay nedeniyle zarar görenlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına gelebilecek zararları karşılar.

  4- Sorumluluğu kaldıran veya azaltan haller nelerdir?
  Sigorta ettiren, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu özel güvenlik görevlilerinin kusuru bulunmaksızın, zararın meydana gelmemesi için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiği veya bütün dikkat ve özeni göstermiş olsa dahi zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini (zarara sebebiyet veren olayın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya başka bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri gelmesi) ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

  Zarara sebebiyet veren olayın meydana gelmesinde zarar görenin kusuru varsa, ödenecek tazminattan bu kusur oranında indirim yapılabilir.

  5- Teminat dışında kalan haller nelerdir?
  Aşağıda belirtilen hallerle ilgili tazminat talepleri sigorta teminatı dışındadır:

      5.1- Sigorta ettirenin uğradığı zarar ve ziyana ilişkin talepler,
      5.2- Sigorta ettirene bir hizmet veya vekâlet ilişkisiyle bağlı kimseler ile sigorta ettirenin eşinin, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşleri tarafından öne sürülecek zarar ve ziyan talepleri,
      5.3- Zarara sebebiyet veren bir olay sonucunda, sağlanan özel güvenlik hizmetinin eksik veya yetersiz olduğu iddiasıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki sorumlulukları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
      5.4- Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini görevli olmadığı süre içinde ve/veya görev alanının dışında kullanmaları nedeniyle sigorta ettirene yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
      5.5- Sigorta ettirene, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda tanımlanan terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu yöneltilebilecek zarar talepleri,
      5.6- Özel güvenlik görevlilerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin sevk ve idaresi altında bulunmaları esnasında bu kişilerin kusurlu ve/veya yetkisini aşan emirlerinin yerine getirilmesi nedeniyle uğranabilecek zarar ve ziyana ilişkin talepler,
      5.7- Sigorta ettirenin özel güvenlik görevlilerine karşı yönelteceği zarar ve ziyan talepleri,
      5.8- Sigorta ettirene dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilebilecek talepler,
      5.9- Sigorta ettirene, herhangi bir nükleer yakıt olayı ile bu yakıtın yanması sonucu oluşacak nükleer atıklar veya buna atfedilebilecek nedenlerden ötürü iyonlayıcı radyasyon veya radyoaktivite bulaşmaları sonucu yöneltilebilecek zarar ve ziyan talepleri,
      5.10- Kanunda belirtilen gerekli izin, eğitim ve ruhsatı bulunmayan kişi ve kuruluşlar tarafından verilmiş olan özel güvenlik hizmeti sonucu ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
      5.11- Özel güvenlik mevzuatı dâhilinde koruma gerektirecek bir durumda, suç teşkil edecek bir zarara sebebiyet veren olayın faili tarafından uğranılan zararlar.
      5.12- Manevi tazminat talepleri,

  6- Sigortanın geçerli olduğu bölgeler nerelerdir?
  Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

  7- Sigortanın başlangıcı ve sonu ne zamandır?
  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saatiyle öğlen saat 12:00’da başlar ve öğlen saat 12:00’da sona erer.

  8- Zarar gören veya hak sahibinin başvuru hakkı ve başvuru süresi ne zamandır?
  Zarar gören veya hak sahibi poliçede öngörülen teminat sınırları içinde sigortacıya doğrudan talepte bulunabilir.

  Sigortacı, zarar gören veya hak sahibiyle temasa geçerek anlaşma hakkına sahiptir.

  Ancak, sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar gören veya hak sahibine herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

  Zarara sebebiyet veren olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 5 gün içinde sigortacıya ihbar edilir.

  9- Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?
  Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;
      9.1- Sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren sigortacıya ihbar etmek,
      9.2- Sigortalı değilmişçesine gerekli koruma ve kurtarma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimatlara uymak,
      9.3- Sigortacının talebi üzerine, zarara sebebiyet veren olayın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
      9.4- Zarardan dolayı dava yoluyla veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar talebine ve/veya cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek,
      9.5- Sigorta konusuyla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa, bunları sigortacıya bildirmek.

  10- Tazminatın ödenmesi nasıl olur?
  Sigortacı, tazminatı belgelerin eksiksiz olarak kendisine iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde, poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder.

  11- Tazminatın ödenmesi gereken sürede ödenmemesi halinde ne tür işlem yapılır?
  Tazminatın bu süre içinde haklı bir neden olmaksızın ödenmemesi halinde, sigortacı temerrüde düşmüş olur ve ödenmemiş tazminat tutarına yasal temerrüt faizi[1] uygulanır.

  Temerrüt faizi teminat sınırları içinde yapılmış ödeme sayılmaz. Bu sigortayla ilgili olarak zarar gören veya hak sahibi tarafından dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı sınırlara kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini öder. Hükmolunan tazminatın sigorta bedelinden fazla olması halinde, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dâhilinde öder.

  1- Temerrüt faizi: Zamanında ödenmeyen borç için daha sonra ödenmesi gereken ek faizdir.

  Kaynak: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikBirleşen Kobilere Vergi İndirimi Geldi!
  Sonraki İçerikSSK’lı Sayısını Biliyor musunuz!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz