Ana Sayfa Muhasebe Oto galerisi işi yapan firmanın vergi mükellefi olmayan kişiden aldığı aracı satarken...

  Oto galerisi işi yapan firmanın vergi mükellefi olmayan kişiden aldığı aracı satarken uygulayacağı KDV oranı nedir?

  219
  0

  Araç kiralama işi yapan bir mükellefim nihai tüketiciden noter sözleşmesiyle aldığı aracı KDV olmadığı için indirim konusu yapılmamıştır sattığında KDV oranı ne olacaktır?

  % 18


  İkinci el oto ticaretinde özel matrah uygulaması

  İkinci el oto ticareti yetki belgesi sahibi işletmeler tarafından vergi mükellefi olmayan gerçek kişilerden gider pusulası ile alınan binek otonun satışında KDV yönünden özel matrah uygulaması mümkündür. Özel matrah hesaplamasına göre araç alım bedeli ile satım bedeli arasındaki tutara %18 KDV hesaplanacaktır. Yetki belgesi sahibi olmayan oto galericilerinin KDV özel matrah uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

  Örnek

  1- İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6,000 kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ticari araçlar kapsam dışındadır.

  a) 5359 Sayılı C.Başkanı Karar ile yapılan değişiklik uyarınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin, KDV mükellefi olmayanlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları teslimlerde alış ve satış arasındaki farka %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

  b) Galericilerin, Sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından veya gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinden %18 oranında KDV uygulanarak satın aldığı binek otomobillerin satışları için düzenlenecek Faturada %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

  2) Galericilerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden %1 KDV ödeyerek satın almış oldukları İKİNCİ EL BİNEK OTOMOBİL satışları için düzenlenecek Faturada %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

  Bu konuda daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) yürürlüktedir.

  Söz konusu tebliğe göre ; Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

  – %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

  – %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

  KDV oranı uygulanacaktır.

  c)- Galerici; Vergi mükellefi olmayan kişiden aldığı taşıtı kime satarsa satsın Özel matrah uygular. Özel matrah uygulanarak taşıtı alan galerici ise taşıtı kime satarsa satsın Özel matrah UYGULAYAMAZ. (Özel matrah bir kez uygulanır) Taşıtın satış bedelinin tamamı için KDV hesaplar.


  Özelge: Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

  (KDV- ÖTV Müdürlüğü)

     

   

  Sayı : 20811645-130[18-415-9]-E.9046 05.02.2019
  Konu : Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek, katma değer vergisi (KDV) mükellefi olmayanlardan alınan araçlar ile mükellef olanlardan istisna kapsamında alınan araçların vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın tesliminde faturanın nasıl düzenleneceği hususu ile bunların KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23/f maddesinde; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır.

           KDV oranları anılan Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan (87.02 pozisyonuna girenler hariç) kullanılmış olanların tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

           Ayrıca, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, 31/10/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TGTC’nin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaralarında yer alan malların KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

           Bunun yanı sıra, ikinci el motorlu kara taşıtı teslimlerinde özel matrah uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.9) bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

           Bu durumda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiniz kapsamında KDV mükellefi olmayanlardan veya KDV mükellefi olmakla birlikte istisna kapsamında satış yapanlardan satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirilen, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobil olmayan taşıtın satışı sırasındaki faturanın aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi mümkündür.

   

  Satış bedeli (KDV Hariç) (1)       40.000 TL
  Alış Bedeli (2)       35.000 TL
  KDV Matrahı (3) = (1)-(2)       5.000 TL
  KDV Tutarı (Ticari araç) (4) = (3) x % 18       900 TL
  Toplam (5) = (1)+(4)       40.900 TL

   

           Söz konusu satışta özel matrah şekli uygulanan 5.000 TL’nin, 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda gösterilmesi, alış bedelinin (35.000 TL) ise aynı beyannamenin “Sonuç Hesapları” kulakçığındaki “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterilmesi gerekmektedir.

           Diğer taraftan, 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 GTİP numaralarında yer alan taşıtların KDV mükellefi olmayanlardan veya mükellef olanlardan istisna kapsamında alınmış olması halinde bunların satışında uygulanacak KDV oranının belirlenmesinde 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının da dikkate alınacağı tabiidir.

  _____________________________________________________________________________

  2.El Araç. Uyg.KDV Oranı

  T.C. 

  RİZE VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 85550353-130[2019/2]-E.11966 15.06.2020
  Konu : 2.El Araç. Uyg.KDV Oranı  

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan firmanızın özel matrah uygulanarak satın aldığı araçların tesliminde özel matrah uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır. 

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, 

  -23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu 

  hüküm altına alınmıştır. 

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti” başlıklı (III/A-4.9.) bölümünde; 

  3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

  KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

  Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması yalnızca ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükellefler tarafından uygulanacaktır.” 

  açıklamaları yer almaktadır. 

  Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden şahsınızın, aynı faaliyetle iştigal eden başka bir mükelleften özel matrah uygulanarak satın aldığı taşıtın tesliminde özel matrah uygulanması mümkün olmayıp, satış bedeli üzerinden genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanması gerekmektedir.
  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikŞirketin fatura düzenleyerek bankadan aldığı 3 yıllık promosyon gelirinin yıllara yayılması gerekiyor mu?
  Sonraki İçerikİki ortakla kurulacak SMMM A.Ş.’nin unvanında SMMM ibaresinin bulunması zorunlu mudur?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz