Ana Sayfa Vergi Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi İşlemleri Nasıl Yapılır?

  Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi İşlemleri Nasıl Yapılır?

  1803
  0

  6 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma giriş talebinde bulunulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest dolaşıma girecek diğer eşya, işyeri nakli suretiyle serbest dolaşıma girecek sermaye malları ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak halleri ve bu muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Tebliğ yayımlanmıştır.

  1- KİMLER GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASININ SERBEST DOLAŞIM HAKKINI KULLANABİLİR?
  Aşağıda belirtilen kişiler, kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler;
  1.1- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler,
  1.2- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,
  1.3- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler,
  1.4- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları.

  2- EV EŞYASININ SERBEST DOLAŞIM MUAFİYET KOŞULLARI NEDİR?
  Muafiyetten yararlanabilmek için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir;
  2.1- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler; yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri ve Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgiler esas alınır.
  2.2- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilerin ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölmesi halinde bu kişinin yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son 10 yıl içinde en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.
  2.3- Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.
  2.4- Bu bölüm kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için, yurt dışında en az 24 ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir.

  3- KİMLER GÜMRÜK SERBEST DOLAŞIM MUAFİYETİNDEN FAYDALANAMAZ?
  3.1-
  24 ayı aşmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu bölüm hükümleri uygulanmaz.
  3.2- Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle, yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanamazlar. Ancak, çift uyruklu kişiler bu bölümde yer alan muafiyetten faydalanırlar.

  4- EŞYALARIN HANGİ SÜRE İÇİNDE GETİRİLMESİ GEREKLİDİR?
  Kullanılmış ev eşyasının serbest dolaşıma giriş beyanı, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla;
  4.1- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler; yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri ve Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki 6 ay,
  4.2- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları için veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay,
  içerisinde yapılır.

  5- BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İLE NEREYE BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR?
  Kullanılmış ev eşyalarının serbest dolaşım hakkından faydalanabilecek kişilerin kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225’inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulur.
  5.1- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler için;
  5.1.1- İkamet nakil belgesi,
  5.1.2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5.1.3- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

  5.2- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri için;
  5.2.1- Atama kararı veya kamu görevlisinin bağlı bulunduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek görevin sona erdiğini gösteren belge. (Kamu görevlilerinin görevlerinin bitiminden önce, eşi veya Gümrük Kanununun 225’inci maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından gerçekleştirilen serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, kamu görevlilerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilen belgenin ibrazı halinde, ayrıca bu kişilerin eşlerinden ikamet nakil belgesinin ibrazı istenmez.)
  5.2.2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5.2.3- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

  5.3- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler için,
  5.3.1- İkamet nakil belgesi,
  5.3.2- Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge,
  5.3.3- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5.3.4- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

  5.4- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları için;
  5.4.1- Veraset ilamı,
  5.4.2- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  5.4.3- Birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”,
  5.4.4- Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

  6- SÜREKLİ GÖREVLE YABANCI BİR ÜLKEDE BULUNMAKTA İKEN SÜREKLİ GÖREVLE BAŞKA BİR ÜLKEYE ATANAN KAMU GÖREVLİLERİNİN KULLANILMIŞ EV EŞYASINA İLİŞKİN GÜMRÜK İŞLEMLERİ
  6.1-
  Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan kamu görevlilerinin yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götüremeyecekleri ev eşyası için bu bölüm hükümleri uygulanır.

  6.2- Birinci maddede belirtilen kamu görevlilerine ait kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:
  6.2.1- Söz konusu kişiler serbest dolaşıma giriş talebinde bulundukları eşyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, 4 nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler.
  6.2.2- Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesinin 3 nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir.
  6.2.3- Gümrük idaresince eşyanın kullanılmış ev eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde işlemler tamamlanır.  Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna da bilgi verilir.
  6.2.4- Gümrük idaresi, serbest dolaşıma giren eşyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kişiye verir.

  7- HAKKIN MÜKERRER KULLANIMININ KONTROLÜ NASIL YAPILIR?
  7.1-
  Kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir.
  7.2- Belirtilen süreler içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi, hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

  Kaynak: Resmi Gazete (06.06.2017 – 30088)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikDünyanın En Kalabalık Ülkesi Çin’in 2016 Yılındaki Nüfusunun Kaç Olduğunu Biliyor musunuz?
  Sonraki İçerikKaç Milyon Kamu Çalışanı Var Biliyor musunuz?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz