Ana Sayfa Vergi K.K.T.C.’de Bulunan Binalara İnşaat Ve Elektrik İşleri Yapılması Halinde Vergi Nasıl Hesaplanır?

  K.K.T.C.’de Bulunan Binalara İnşaat Ve Elektrik İşleri Yapılması Halinde Vergi Nasıl Hesaplanır?

  3307
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bulunan Binalara Paratoner Tesis Edilmesi İşinin Vergilendirilmesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Bölge Başkanlığınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptırılacak olan faraday kafesi paratoner sistemi işinin iş ortaklığınız tarafından yapılacağı belirtilerek, söz konusu işin vergi kanunları karşısındaki durumuna ilişkin olarak Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinde; “Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

  -“5.9. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde;

  “Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

  Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

  Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.”

  -“5.9.2. Yurt dışında yapılan inşaat işleri nedeniyle, merkez ve şube arasındaki cari hesapların değerlemesi” başlıklı bölümünde ise;

  “Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak Türkiye’deki merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında ortaya çıkan ilişkilerde yurt dışındaki işyerine Türkiye’den fatura kesilmek suretiyle yapılan ve o işyerinde maliyet veya gider olarak kabul edilen mal ve hizmet hareketleri ile yurt dışındaki işyeri ile Türkiye’deki merkez arasındaki para hareketlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi ve değerlemenin buna göre yapılması gerekmektedir.

  Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve borçların aynen mal veya hizmet ihracından doğan alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi tutulacağı ve değerleme farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.

  Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve borç niteliği taşımadığı açıktır. Bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Mezkur Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği; üçüncü fıkrasında ise emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade ettiği belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4’üncü maddesinde; “Yapım” bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekupaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, … K.LIĞI, …. K.LIĞI VE … K.LIĞI’na ait 41 adet binaya faraday kafesi paratoner sistemi tesis edilmesi işine ait sözleşmenin 3’üncü maddesinde, işin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacağı, nitelik ve tür itibarıyla faraday kafesi paratoner tesisatı işinin %10,90’ını inşaat imalatından, %89,10’unu ise elektrik imalatından oluştuğu belirtilmiş olup bu kapsamda yapılacak olan faraday kafesi paratoner tesis işinin, yurt dışında bulunan iş yeri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılması halinde bu iş dolayısıyla elde edilen kazançların, Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-h maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Öte yandan, bu iş kapsamında Türkiye’deki merkezinizden temin edilen malzemelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesinin ihracat işlemi olarak değerlendirilmesi ve bu ihracat işlemleri dolayısıyla oluşan gelirin Türkiye’de kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerekmekte olup ihracattan kaynaklanan kazancınızın istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği ve ayrıca ihraç edilen malzemelere ilişkin şirketinizce hasılat olarak dikkate alınacak bedellerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi hükümleri uyarınca emsallere uygun olarak belirlenmesi gerektiği tabiidir.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE

  Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun;

  -1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -6’ncı maddesinde; işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malın teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

  -29’ncu maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikanın kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirebilecekleri,

  -30/a maddesinde ise vergiyi tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği
  hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin olarak 60 no.lu KDV Sirkülerinin “1.1.1 Yurtdışındaki İşlemler” alt başlıklı bölümünde, “KDV Kanununun 1 ve 6’ncı maddelerine göre, yurt dışında gerçekleşen mal teslimleri ile yurt dışında ifa edilip yine yurt dışında yararlanılan hizmetler KDV nin konusuna girmemektedir. Türkiye’de yapılmayan işlemin bedeli üzerinden KDV hesaplanması veya böyle bir işlemin Kanundaki herhangi bir istisna hükmü ile ilişkilendirilmesi söz konusu değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

  Bu itibarla, iş ortaklığınız tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olan faraday kafesi paratoner sistemi işine ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mukim firmalardan almış olduğunuz mal ve hizmetlere ait belgelerde gösterilen katma değer vergisi yurt dışında alınan mal ve hizmetlere ait olduğundan ve hizmetlerden yurt dışında faydalanıldığından KDV’nin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de KDV’ye tabi tutulmayacak olan teslim ve hizmete ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ödemiş olduğunuz KDV’nin de Türkiye’de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
  13 Ekim 2016 Tarih ve 84974990-130[29-2013-20]-279278 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikİşyerinde Duygular Bulaşıcı
  Sonraki İçerik8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz