Ana Sayfa Vergi Hurdacıya verilen küçük makineler ve metaller için fatura kesilmesi gerekiyor mu?

  Hurdacıya verilen küçük makineler ve metaller için fatura kesilmesi gerekiyor mu?

  85
  0

  Bir depomuzu kapattığımız için orada olan ufak tefek makineleri ve metalleri hurdacıya verdik. Mizanda sabit kıymetlerde gözüküyor. Ne yapmamız gerekir?

  Satış yapmadığınız sürece bilançoda yer almaya devam eder.

  Şirketin aktifinde kayıtlı sabit kıymetlerin hurdacıya verilmesi halinde bunlar için fatura düzenlenmelidir.

  2.el olarak KDV’li satın aldığımız inşaat iskele ve kalıp malzemelerini satmak istiyoruz. Hurda olarak KDV’siz satmamız mümkün mü?

  Aktife kayıtlı kıymetlerin normal kullanımları sonucunda hurda haline gelmeleri halinde, bunların tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV istisnası söz konusudur.

  Maddeye göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den istisnadır. Bunların satışında KDV hesaplanmaz.

  Ancak; sabit kıymetin hurda olarak ve KDV istisnası uygulanarak satılması halinde hurda satış bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, satışın yapıldığı dönem KDV beyannamesinde “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi ” satırında beyan edilecektir.


  Hurda satışlarında KDV istisnasının hangi hallerde uygulanabileceğine dair açıklamaların yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliği’ndeki bölüm aşağıda belirtilmiştir.

  Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu ile Hurda ve Atık Teslimleri 

  Değerli Maden, Değerli Kâğıt, Para, Döviz, Menkul Kıymet Teslimleri

  3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile külçe altın, külçe gümüş, döviz, para, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil), varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

  Külçe altın, külçe gümüş, döviz, para teslimleri KDV’den istisna olup, hisse senedi ve tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)* teslimleri yanında, aynı mahiyette olan kâr ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı belgesi gibi faiz veya temettü getiren kıymetli evrak teslimleri de vergiden müstesnadır. Ancak, altın ve gümüş sikkeler ile altından ve gümüşten mamul eşya teslimlerinde, Tebliğin (III/A-4.2.) bölümünde açıklandığı üzere, külçe miktarına isabet eden bedel düşüldükten sonraki tutar üzerinden KDV hesaplanır.

  Ayrıca, madde ile 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda6 düzenlenen değerli kâğıtlar istisna kapsamına alınmıştır. Buna göre 210 sayılı Kanuna ekli tabloda yer alan değerli kâğıtların teslimlerinde de KDV uygulanmaz.

  6728 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesinde yer alan “tahvil” ibaresinden sonra gelmek üzere “(elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)” parantez içi hüküm eklenmiştir. Bu çerçevede, elde edilen faiz geliri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetinin istisna kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

  Buna göre, tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından verilen finansman hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri de istisna kapsamındadır.

  Örnek: Türkiye’de mukim (A) Şirketi fon ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında tahvil ihraç etmiş, ihraç edilen tahvillerden 100.000 TL nominal bedelli tahvil yurt dışında mukim (B) Şirketi tarafından satın alınmıştır. Tahvilin itfasında (A) Şirketi tarafından yurt dışında mukim (B) Şirketine 100.000 TL nominal bedel ile bu bedel üzerinden hesaplanan 10.000 TL tutarında faiz ödenmiştir. Bu faiz ödemesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesine göre KDV’den istisna olduğundan, (A) Şirketi ödediği faiz tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmeyecektir.

  Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarının Teslimi

  Hurda veya atık metal, plastik, kâğıt ve cam ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimlerinde****KDV uygulanmaz.

  İmalathane ya da fabrikalarda, imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşların teslimi de bu kapsamda vergiden müstesnadır.

  Ancak hurda metalden elde edilen külçelerin yurt içi teslimleri ve ithali istisna kapsamında değerlendirilmez.


  Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK. Md. 94)

  Bent no GVK /94.Maddesinin açıklaması Oran
  2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)
  a. 18. madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17
  b. Diğerlerinden %20
  3 42. madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3
  4 Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden %20
  5.a. 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20
  b. Vakıflar ve derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20
  c. Kooperatiflere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20
  6.a. Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin;
  i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan %0
  ii. (b) alt bendinde yazılı kazançlardan %10
  b. i. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından
  (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz)
  %15
  ii Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir is yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karin sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) %15
  iii 75. maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden %10
  c. Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi islememelerden elde edilenler dışında kalan ve tevkif ata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifatı tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil)
  i. Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için %0
  ii. Diğer vakıf ve dernekler için %0
  MEVDAT FAİZLERİNDEN (YTL,DÖVİZ,REPO) %15
  10 a Bas bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20
  b. 4077 şayili tüketicinin korunması hakkında kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20
  11 Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
  a. Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
  i Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1
  ii (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2
  B Diğer zirai mahsuller için,
  i Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 2
  ii (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4
  C Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
  i Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için % 2
  ii Diğer hizmetler için % 4
  D çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0
  12 PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden % 20
  13 Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
  a. Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2
  B Hurda mal alımları için % 2
  C Diğer mal alımları için % 5
  D Diğer hizmet alımları (‘a’, ‘b’ ve ‘c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için % 10
  14 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar,meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardim sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) % 20
  15 a 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10
  B 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10
  C 75′ inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5

  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikGerçek kişi vergi mükellefleri gerçek faydalanıcı bilgi formunu vermek zorunda mıdır?
  Sonraki İçerikDövizli yapılan bir alışı iade ederken hangi kuru kullanacağız?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz