Ana Sayfa Vergi Gelir vergisi beyannameleri doldurulurken eğitim faturalarında ebeveynlerin isimleri olabiliyor. Eşlerden hangisinde kullanabiliriz...

  Gelir vergisi beyannameleri doldurulurken eğitim faturalarında ebeveynlerin isimleri olabiliyor. Eşlerden hangisinde kullanabiliriz o faturaları. Fatura kime kesildiyse ona mı yoksa öğrenci ismi olması yeterli mi?

  Verdiği öğrenim hizmeti için üniversitenin (bedelin kimin tarafından ödendiğine bakılmaksızın) hizmet verdiği öğrenci adına fatura düzenlemesi gerekmektedir.

  1
  0

  Gelir vergisi beyannameleri doldurulurken eğitim faturalarında ebeveynlerin isimleri olabiliyor. Eğitim faturalarında öğrenci ismi olması yeterli mi?

  Gelir İdaresi eğitim hizmetlerine ilişkin faturanın eğitim alan kişi 18 yaşından küçük olsa dahi öğrenci adına düzenlenmesi yönünde görüş vermektedir. Buna ilişkin özelge aşağıdaki gibidir.

  T.C.

  GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

  GAZİANTEP VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  VERGİ VE   ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

  Sayı

  :

  16700543-125-2

  09/01/2015

  Konu

  :

  Şirket ile üniversite arasından yapılan işbirliği   kapsamında öğrencilere yapılan burs ödemelerinin kurum kazancının tespitinde   gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile faturada gösterilen kdv’nin   indirilip indirilmeyeceği hk.

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile … Üniversitesi arasında yapılmış olan işbirliği kapsamında, ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav neticesinde … Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanmış olup kayıtlarını yaptıran öğrencilerin bir kısmı ile öğrenimlerini bitirdikten sonra şirketinizde çalışması şartıyla burs verilmesi ile ilgili olarak “Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesi” imzalandığı ve bunun karşılığında eğitim giderlerinin karşılanacağı belirtilerek kendilerine burs verildiği, burs ödemelerinin bizzat öğrencilere yapıldığı, söz konusu ödemelere ilişkin olarak düzenlenen faturaya ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ve bursların ödemenin yapıldığı dönemde kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

              VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

  – 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

  – 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

  – 231/5 inci maddesinde, “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”,

  – 234 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

              …

              Vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir…”

  hükümlerine yer verilmiştir.

              Yukarıdaki hükümlere göre, verdiği öğrenim hizmeti için … Üniversitesinin (bedelin kimin tarafından ödendiğine bakılmaksızın) hizmet verdiği öğrenci adına fatura düzenlemesi gerekmektedir.

  Öte yandan, karşılıklı burs ve zorunlu hizmet sözleşmesi imzaladığınız öğrencilere verilen öğrenim burslarının, şirketiniz tarafından gider pusulası düzenlenmek suretiyle tevsiki mümkün bulunmaktadır.

              GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, kanunun birinci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancından hangi giderlerin indirileceği ise, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespit edilmesinde indirilmesinin kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 28 inci maddesinin 2 nci bendinde, resmi ve özel müesseseler ile şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, gelir vergisinden istisna edilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Ücretler” başlıklı (V) inci bölümünün “Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler”in yer aldığı (c) bendinde;

   “Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, “Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin” ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır.

              Bu hüküm uyarınca, hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

              Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, istisna hükmü gereğince gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.”

  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre; özel müessese ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe (yiyecek), ibate (barınma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapılan ödemelerin; şirket tarafından gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için;

  -Bursun işle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elamanına kanıtlanması,

  -Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafından eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması,

  -Verilen burs süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması

  halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

  Bu kanun hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; yukarıda sayılan şartlar dahilinde, … Üniversitesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak amacıyla verilen bursların Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre “ücret gideri” olarak kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. … Üniversitesi tarafından öğrenciler adına düzenlenen eğitim faturalarında yer alan tutarların ise kurum kazancınızın tespitinde ayrıca gider konusu yapılamayacağı tabiidir.

  Ancak, yukarıda belirtilen koşulların bulunmaması durumunda, diğer bir ifade ile sadece yardım amacı ile burs verilmesi durumu söz konusu ise, şirketiniz tarafından yapılacak bu mahiyetteki burs ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

              KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

  -29/1-a maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri,

  -30/d maddesinde; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergilerinin indirilemeyeceği

  hükme bağlanmıştır.

  Buna göre; … Üniversitesince öğrenciler adına düzenlenen faturalarda gösterilen KDV nin Şirketinizce indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

   

   

   

   


  Kaynak: GİB Özelge, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikSerbest bölgede faaliyet gösteren şirketler binek otoları için gider kısıtlaması yapacak mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz