Ana Sayfa Vergi Belediyeler Tarafından Akıllı Bisiklet Kiralama İşlerinde KDV Hesaplanır mı?

  Belediyeler Tarafından Akıllı Bisiklet Kiralama İşlerinde KDV Hesaplanır mı?

  1869
  0

  (GİB – ÖZELGE)
  Konu: Büyükşehir Belediye Başkanlığının bisiklet kullanımının yaygınlaşması projesi kapsamında tahsil edeceği ücretlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ……… Büyükşehir Belediyesi tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2012 Ar-Ge ve Yenilikçi Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programına ……… isimli projeyle başvurulduğu ve kabul edilen söz konusu proje kapsamında …….. Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapıldığı, bu doğrultuda ……. ilinde yeni yapılan ya da mevcut bulunan caddelerde bisiklet yollarının inşa edildiği ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından bu yolların onaylandığı belirtilerek Belediyeniz tarafından bu sistemin kullanıma açılmasıyla birlikte kiralanan bisikletlerin kullanıldığı süre kadar tahsil edilecek kullanım ücretlerinin kurumlar vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
              5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; Belediyeler kurumlar vergisi mükellefler arasında sayılmamış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış, aynı Kanunun 2’nci maddesinde de Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadî kamu kuruluşları olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği belirtilmiştir.

  Anılan Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 4’üncü maddesinin (ı) bendinde; “İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen;
     1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri,
              2) Belediye sınırlan içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri,
              3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalardın kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altını alınmıştır.

  Bu hükme göre, Belediyelerin kendi yetki alanı içerisinde gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı kara ve deniz yolu ayrımı yapılmaksızın Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuştur. Ancak Belediyelerin yolcu taşımacılığı faaliyetini kendi yetki alanı sınırları dışındaki yerlere de süreklilik arz edecek şekilde yapmaları halinde muafiyet şartları ihlal edileceğinden iktisadi işletme olarak Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

  Konuya ilişkin olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “4.10. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen işletmeler” başlıklı bölümünde;
  “…
  Taşıma faaliyetlerinin belediye sınırlarını (büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde büyükşehir belediye sınırlarını) aşacak şekilde yapılması halinde muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. Taşıma faaliyetinin belediye sınırları içinde olup olmadığı, kalkış ve varış noktalarına bakılarak değerlendirilecek, bu noktalardan birinin belediye sınırları dışında yer alması halinde muafiyet hükmünden yararlanılamayacaktır.

              Örneğin, Kırıkkale Belediyesinin belediye sınırları içinde gerçekleştirdiği yolcu taşıma faaliyetleri muafiyet kapsamında iken, anılan belediyenin Kırıkkale-Ankara arasında gerçekleştireceği yolcu taşıma faaliyetleri muafiyet kapsamında değerlendirilemeyecek, bu faaliyet nedeniyle söz konusu yolcu taşıma işletmesi nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

  Taşıma faaliyetinin yük ve eşya taşıması şeklinde gerçekleşmesi halinde, belediye sınırlarının aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu taşımacılık işletmesi kurumlar vergisi mükellefi olacaktır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, …….. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan akıllı bisiklet sistemi kapsamındaki faaliyetin büyükşehir sınırlarını aşmaması ve bu sistemin söz konusu faaliyet dışında başka amaçlarla kullanılmaması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi muafiyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE
              3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/3-g maddesinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu; ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tayin ve tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

              Buna göre, …… Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan akıllı bisiklet sistemi kapsamındaki faaliyet nedeniyle Belediye Başkanlığınıza bağlı iktisadi işletme oluştuğundan, söz konusu akıllı bisiklet sistemi kapsamındaki faaliyet Kanunun 1/3-g maddesi uyarınca KDV’ye tabi olacaktır. Dolayısıyla bu faaliyetleri nedeniyle Belediyeniz bünyesinde oluşan iktisadi işletme adına KDV mükellefiyeti tesis edilmesi ve mükellefiyetle ilgili diğer ödevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
  7 Mart 2017 Tarih ve 49327596-125[KVK.2014.ÖZ.7]-21824 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikFaaliyet Geliri Kira Olan Firmaların, Nakdi Sermaye Artırımından Kaynaklanan Faiz İndirimi Oranı Kaçtır?
  Sonraki İçerikKuş kaçırıcı makinelerin KDV oranı nedir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz