Ana Sayfa Vergi Araç Kiralama ve Borsadan Yapılan Zirai Ürün Teslimlerinde Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla...

  Araç Kiralama ve Borsadan Yapılan Zirai Ürün Teslimlerinde Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılmasında Değişiklik Yapıldı!

  1168
  0

  1- ARAÇ KİRALAMA VE BORSADAN YAPILAN ZİRAİ ÜRÜN TESLİMLERİNDE ÖDEMELER İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) ile aşağıdaki iki konuda düzenleme yapılmıştır.
  1.1- 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7.000 TL’nin altında dahi olsa aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
  1.2- 9 Haziran 2017 tarihinden itibaren gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen süreler dâhilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

  2- İLGİLİ TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE HANGİ ÖDEMELERİN TEVSİK EDİLMESİ ZORUNLUDUR?
  Bu kapsamda örneğin;
  2.1- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
  2.2- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
  2.3- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin,
  7.000 TL’yi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

  ***09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) ile bu ödemelerin kapsamı konusunda iki temel değişiklik yapılmıştır.

  3- FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN YENİ ÖDEME:
  09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”

  Buna göre; tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18.07.1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7.000 TL’nin altında dahi olsa aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk 01.07.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.

  4- FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA YAPILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILAN ÖDEME:
  Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
  “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkûr Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen süreler dâhilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”
  Dolayısıyla, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkûr Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen süreler dâhilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu düzenleme 09.06.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  5- BELGELENDİRİLME KAPSAMINDA OLMAYAN TAHSİLAT VE ÖDEMELER HANGİLERİDİR?
  Aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmayan ödemelerin son hali aşağıdaki gibidir;
  5.1- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,
  5.2- 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,
  5.3- 11.08.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
  5.4- Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
  5.5- Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
  5.6- 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,
  5.7- 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler,
  5.8- Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler.

  Not: Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257’inci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden hazırlanan ve 24 Aralık 2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi ile ilgili bir takım açıklama ve düzenlemelerde bulunulmuş, tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limit 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000 Türk Lirasına düşürülmüş ve konuya ilişkin olarak yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınarak tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak düzenlenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 25.12.2015/169 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Söz konusu Tebliği’in “1.Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı” başlıklı bölümünün “1.1.Kapsam ve Tutar” alt başlıklı bölümü uyarınca; Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafın kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

  İlgili Tebliği İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2017 Yılı Mayıs Ayında İhracat Birim Değer Endeksi %0,9 Azaldı!
  Sonraki İçerikÜrünlerin Raflarda Sergilenmesi İçin Ödenen Bedellerin Şirket Alacağına Mahsup Edilmesi Karşılığında Düzenlenen Fatura Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz