Ana Sayfa Şirketler Ar-Ge, İnovasyon Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programına Kimler Başvurabilir?

4527
0

1- AR-GE, İNOVASYON UYGULAMA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler yararlanabilir.

2- AR-GE, İNOVASYON UYGULAMA PROGRAMINA NE ZAMAN BAŞVURU YAPILABİLİR?
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

3- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NEDİR?
Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir;
3.1- Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,
3.2- Projenin ar-ge/inovasyon yönü,
3.3- Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
3.4- Projenin sağlayacağı katma değer,
3.5- Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.,
3.6- OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları.

4- DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ NEDİR?
İşletme/Girişimci tarafından yapılan proje başvurusu,
4.1- Sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı program sayısı,
4.2- KOBİ Bilgi Beyannamesi, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanır.

***Ön değerlendirmesinde eksiklik tespit edilen başvurular için düzeltme istenir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

***Ön değerlendirmesi olumlu bulunan başvurular Kurul toplantı gündemine alınarak Kurula sevk edilir.

Kurul başvuruyu kriterlerde belirtilen ilkeler doğrultusunda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Proje Değerlendirme Formu ile değerlendirir. Projenin kabul edilebilmesi için 100 (yüz) puan üzerinden yapılan değerlendirmede;

projeye en az 3 (üç) Kurul üyesi tarafından 60 (altmış) ve üzeri puan verilmiş olması ve ayrıca verilen puanların ortalamasının da 60 (altmış) ve üzeri olması gerekir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.

5- PROJE İZLEME YÖNTEMİ NASIL YAPILIR?
Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.

6- PROJE SÜRESİNCE İZLEME NASIL YAPILIR?
Uygulama Birimi, Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje için;
6.1- Üniversitelerce bildirilen üye listesinden bir İzleyici belirler.
6.2- 60 (altmış) gün içerisinde ilgili üniversiteden İzleyici temin edilememesi veya İzleyicinin görevini yerine getirmediği durumlarda sadece söz konusu döneme mahsus olmak üzere, ilgili Uygulama Biriminden KOBİ Uzmanı/Uzman Yardımcısı İzleyici olarak görevlendirilir.
6.3- İzleyici, proje süresince, 3’er (üçer) aylık dönemler halinde projenin durumu hakkında Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu hazırlar ve ilgili Uygulama Birimi’ne sunar.
6.4- Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.

Projenin; bir izleme döneminden kısa veya eşit sürede olması durumunda Ar-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenmez. Doğrudan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Revizyon/Tamamlama Raporu Formu düzenlenerek ilgili Uygulama Birimi’ne teslim edilir.

7- PROJE SONRASINDA İZLEME NASIL YAPILIR?
Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar – Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

8- PROJE REVİZYONU/TAMAMLANMASI VE SONLANDIRILMASI NASIL OLUR?
Yöntem olarak;
Destek kapsamına alınan her bir proje için İşletme revizyon talebinde bulunabilir. Kurul revizyon talebini değerlendirerek kabul ve reddeder.

Proje tamamlandıktan sonra proje sahibi Kurul’a çağrılarak proje süresince yaptıklarını somut verilere dayanarak sunar ve Kurul’un sorularına cevap verir. Bunun neticesinde Kurul projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir.

***Dönemsel İzleme Raporunun olumsuz olması veya uygulama esasındaki diğer nedenlerden dolayı proje Kurul tarafından sonlandırılabilir.

9- ÖDEME YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
9.1- İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek Formlar bölümünde yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

9.2- İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği için destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.

10- ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI KAPSAMINDA NELER BULUNUR?
Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin;
10.1- Üretilmesi,
10.2- Kalitesinin artırılması,
10.3- Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması,
10.4- Ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

11- ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Endüstriyel Uygulama Programına;
11.1- Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
11.2- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
11.3- Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

12- ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş bölümünden online olarak yapılabilir.

13- ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİR?
Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir;
13.1- Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,
13.2- Projenin ar-ge/inovasyon yönü,
13.3- Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
13.4- Projenin sağlayacağı katma değer,
13.5- Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.,
13.6- OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları.

14- DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?
İşletme/Girişimci tarafından yapılan proje başvurusu sorumlu personel tarafından işletmenin KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yararlandığı
14.1- Program sayısı,
14.2- KOBİ Bilgi Beyannamesi,
14.3- Mevzuata uygunluk,
14.4- Bilgi,
14.5- Belge,
14.6- Şekil yönünden
incelenerek ön değerlendirme formu hazırlanır.

15- İZLEME YÖNTEMİ SÜRECİ NASIL İŞLER?
Destek kapsamına alınan her bir projenin faaliyet aşamaları ile proje sonucunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, proje süresince ve sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılır.
15.1- Proje Süresince İzleme: Kurul’da destekleme kararı alınan her bir proje, işletmeden sorumlu personel tarafından Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu düzenlenerek 6 (altı) aylık dönemlerde izlenir. Raporda projenin ilerleyişini önemli şekilde etkileyen olumsuz görüşlerin yer alması halinde bu durum Kurul’da görüşülür.
15.2- Proje Sonrasında İzleme: Projenin başarı ile tamamlanmasından 1 (bir) yıl sonra, sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu Formunda belirtilen bilgilere göre bir kez izleme yapılır. İzleme sonunda Ar – Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu düzenlenir.

16- PROJE REVİZYONU, TAMAMLANMASI VE SONLANDIRILMASI NASIL OLUR?
Destek kapsamına alınan her bir proje için İşletme revizyon talebinde bulunabilir. Kurul revizyon talebini değerlendirerek kabul ve reddeder.

Proje tamamlandıktan sonra proje sahibi Kurul’a çağrılarak proje süresince yaptıklarını somut verilere dayanarak sunar ve Kurul’un sorularına cevap verir. Bunun neticesinde

Kurul projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verir.
Dönemsel İzleme Raporunun olumsuz olması veya uygulama esasındaki diğer nedenlerden dolayı proje Kurul tarafından sonlandırılabilir.

17- ÖDEME YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
İşletme, uygun bulunan desteklere ilişkin mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirerek Formlar bölümünde yer alan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu ve Tablo 1’de belirtilen belgeleri Uygulama Birimine sunar.

İlgili KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar. Ancak işletmenin talebi ve KOSGEB Biriminin uygun bulması halinde, Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği için destek ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı tedarikçinin banka hesabına da yapılabilir.
Kaynak: Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikKurumlar Vergisinden Neleri İndirebilirsiniz?
Sonraki İçerikYıllık İzin Süresi İçin Ücret Alınabilir mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz