Ana Sayfa Vergi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Şirketin Aynı Bölge İçindeki Şirketlere Hizmeti Vermesi Halinde...

  Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Şirketin Aynı Bölge İçindeki Şirketlere Hizmeti Vermesi Halinde Kurumlar Vergisinden Muaf Olunur mu?

  1239
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurumlar vergisi mükellefiyeti.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin ……..Teknoloji Geliştirme Bölgesi ………… binası bünyesinde 28/03/2014 tarihinde kurulduğu, …… Teknoloji Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ile 25/03/2014 tarihinde yapılan sözleşme ile şirketinize sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyet konularının uygun görüldüğü belirtilerek, bu durum çerçevesinde kurumlar vergisinden muaf olduğunuza dair işlemlerin yapılması ile konu ile ilgili olarak tarafınıza yazılı bir belge verilmesi istenilmektedir.

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12/03/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde;

  “c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

  l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü, ifade eder.”
  hükümlerine yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun Geçici 2’nci maddesinde; “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”  hükmü yer almaktadır.

  Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;
  – Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,
  – Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,
  – Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması
  gerekmektedir.

  1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan İstisna” başlıklı kısmının “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde;
  “Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, (6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9 uncu maddesiyle değişen ibare) 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

  Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

  Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.”

  Diğer yandan, aynı Tebliğin “5.12.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre bildirim ve beyanın yapılması gereken yer” başlıklı bölümünde;
  “…

  Söz konusu yönetmelikte başvuru, müracaat ve bildirimlerin yapılacağı yer Maliye Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte, bu bildirimler bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yapılacak olup bunların bir örneğinin de muhtasar beyanname yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Vergi dairelerince mükelleflere istisna uygulamasına ilişkin olarak herhangi bir belge verilmesi söz konusu değildir.

  Bölgede faaliyete geçen mükellefler, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadır.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

              Bu hüküm ve açıklamalara göre; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin bölge içinde gerçekleştirdikleri ve 4691 sayılı Kanunda tanımı yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. ……… Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinizin yine bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete vermiş olduğu danışmanlık hizmetinden elde ettiği kazançların ise kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
  16 Haziran 2015 Tarih ve 84098128-125[10-2014-7]-280 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikTarım Kredi Kooperatifinin Kullandığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kredilerine Ait Vazgeçilen Faizler Nasıl Kaydedilebilir?
  Sonraki İçerikYurt Dışında Yaşayan Kişilerin Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması İçin Danışmanlık Yapan Firmanın Kazançları, Kurumlar Vergisi ve KDV’den İstisna mıdır?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz