Ana Sayfa Vergi Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefin Otobüsü Yenileme Halinde KDV Uygulaması Nasıl Olacak?

  Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefin Otobüsü Yenileme Halinde KDV Uygulaması Nasıl Olacak?

  1
  0

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Kdv ve Ötv Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  84974990-130[KDV4-I-38-2020/4]-E.313355

  18.11.2020

  Konu

  :

  Hasılat Esaslı Vergilendirilen Mükellefin Otobüs Satışı.

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olduğunuz, özel halk otobüsünüzü satıp yerine yeni otobüs almanız halinde satış bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi (KDV) ile alınan araca ilişkin yüklenilen KDV’nin nasıl beyan edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  3065 sayılı KDV Kanununun 38 inci maddesinde, “Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. 

  Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.” hükümlerine yer verilmiştir.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (V/A-2.) bölümünde hasılat esaslı vergilendirme uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

  Mezkur Tebliğin;

  – (V/A-2.3.) bölümünde, “Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeller üzerinden mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki listelerde belirlenen oranlara göre KDV hesaplar, fatura ve benzeri belgeler üzerinde bu KDV’yi gösterirler. 

  Bu usule tabi mükelleflerin ödeyecekleri vergi, vergiye tabi işlemlerin bedeli ve buna ilişkin hesaplanan KDV tutarlarının toplamına ilgili Cumhurbaşkanı Kararında belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. 

  Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler, bu usule göre hesapladıkları vergiyi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar öderler.

   Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile 2 No.lu KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ve ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamazlar. Bu kapsamdaki mükellefler, indirilecek KDV tutarları ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV tutarlarını, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri KDV’yi ise gelir olarak dikkate alırlar.“,

  – (V/A-2.5.) bölümünde, “Bu kapsamda vergilendirilenler, özel halk otobüsü işletmeciliği ile ilgili elde ettikleri diğer hasılatı da (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışları, reklam gelirleri vb.) hasılat esaslı vergilendirme matrahına dahil ederler.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında hasılat esaslı vergilendirme usulünden yararlanabilecek otobüs işletmeleri belirlenmiş; bu Karar kapsamındaki otobüs işletmelerinin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı (%1,5) olarak tespit edilmiştir.

  Buna göre, hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olan Ortaklığınızın sahip olduğu özel halk otobüsünü satışında, satış bedeli ve bu bedele 2007/13033 sayılı BKK uyarınca belirlenen KDV oranı uygulanarak hesaplanan KDV tutarı toplamına (%1,5) oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV’nin 4 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, satın alacağınız otobüse ilişkin yüklenilen KDV tutarının Ortaklığınız tarafından indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkündür.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikGemi Adamları İçin İş Akdinin Feshinde Bildirim Süresi
  Sonraki İçerikİş Kanununa göre işçi hangi hallerde sözleşmesini haklı nedenle ve tazminat isteyerek sonlandırabilir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz