Ana sayfa Vergi Yurt dışından uçak motoru kiralanırsa ithalat sırasında KDV istisnası uygulanır mı?

Yurt dışından uçak motoru kiralanırsa ithalat sırasında KDV istisnası uygulanır mı?

627
0

Yurt dışından uçak motoru kiralanırsa ithalat sırasında KDV istisnası uygulanır mı?

KONU

Yurt dışından uçak ana motoru kiralanması ve geçici olarak ithal edilmesi işlemlerinde KDV uygulaması

SORU

şirketinizin havacılık sektöründe faaliyette bulunduğu ve yurt dışından

uçak ana motoru kiraladığı, kiralanan ana motorun uçağın gövdesine takılabilmesi için (geçici olarak) ithal edilmesi

gerektiği belirtilerek, gümrükleme işlemleri sırasında ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere Katma Değer

Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna belgesi alıp alamayacağınız konusunda Başkanlığımız

görüşü talep edilmektedir.

CEVAP

Buna göre;  uçak motorunun şirketinize teslimi KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV den istisna olmakla birlikte söz konusu uçak motorunun kiralanması işlemi istisna kapsamında yer almadığından, şirketinize KDV Kanununun 13/a maddesine göre istisna yazısı verilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, şirketiniz ana sözleşmesinde amaç ve faaliyet konularınız arasında uçak kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti bulunması halinde, yurt dışından uçak ana motoru kiralanması işlemi %1 oranında KDV ye tabi olacak, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, KDV Kanununun 9 uncu maddesi gereğince şirketinizce sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenecektir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-859 05/03/2012
Konu : Yurt dışından uçak ana motoru kiralanması ve geçici olarak ithal edilmesi işlemlerinde KDV uygulaması  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin havacılık sektöründe faaliyette bulunduğu ve yurt dışından uçak ana motoru kiraladığı, kiralanan ana motorun uçağın gövdesine takılabilmesi için (geçici olarak) ithal edilmesi gerektiği belirtilerek, gümrükleme işlemleri sırasında ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna belgesi alıp alamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

4/1 inci maddesinde, hizmetin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

16/1-a maddesinde, bu kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin KDV den istisna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

48 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde; Kanunun 13/a maddesinde istisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçlarının girmekte olduğu, bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanamayacağı, ancak araçlarda hareket ettirici rol oynayan “ana motor”ların, aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru olmaları nedeniyle araçlardan ayrı olarak mütalaa edilemeyeceğinden, istisna kapsamı içinde yer alacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) Sayılı Listenin 15 inci sırasında  “3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti,” yer almaktadır.

15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde; “KDV Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye’de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye’de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.” denilmektedir.

Buna göre;  uçak motorunun şirketinize teslimi KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV den istisna olmakla birlikte söz konusu uçak motorunun kiralanması işlemi istisna kapsamında yer almadığından, şirketinize KDV Kanununun 13/a maddesine göre istisna yazısı verilmesi mümkün değildir.

Öte yandan, şirketiniz ana sözleşmesinde amaç ve faaliyet konularınız arasında uçak kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti bulunması halinde, yurt dışından uçak ana motoru kiralanması işlemi %1 oranında KDV ye tabi olacak, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, KDV Kanununun 9 uncu maddesi gereğince şirketinizce sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenecektir.


Kaynak:gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here