Ana sayfa Muhasebe Yurt dışındaki bir firmaya Türkiye’de Müşteri veya tedarikçi bulma işinde komisyon bedeli...

Yurt dışındaki bir firmaya Türkiye’de Müşteri veya tedarikçi bulma işinde komisyon bedeli KDV’ye tabi olacak mıdır?

1041
0

KONU: 

Yurt dışı komisyon geliri.


SORU : 

…yurt içinden veya yurt dışından mal talep eden firmalara yurt dışından tedarikçiler (satıcılar) bulunduğu, bu işlemler nedeniyle yurt dışındaki tedarikçi firmalardan komisyon alındığı belirtilerek bu komisyon gelirinin banka dekontu ile hasılat kaydedilip edilmeyeceği, yurt dışı firma adına fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği, muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı, mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin Form Ba/Bs bildirim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ile bankaya gelen komisyon tutarının KDV karşısındaki durumu ve KDV beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği hususlarında?


CEVAP :


1-VERGİ USUL KANUNUN BAKIMINDAN:

Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından yapılan mal ve/veya hizmet alım-satımlarının 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve/veya hizmet satışlarının ise, “”Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirilmesi gerekmektedir.

2-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BAKIMINDAN:

Buna göre, şirketiniz tarafından yurt içinde yerleşik mal talep eden firmalar ile yurtdışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde verilen müşteri bulma yani aracılık hizmetlerinden Türkiye’de yararlanıldığından, söz konusu hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmeyecek olup bu hizmetlerin genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik mal talep eden firmalar ile yurt dışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde Türkiye’den verilen müşteri bulmaya yönelik aracılık hizmetleri yurtdışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından, söz konusu hizmet KDV’nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen hizmetler bakımından KDV istisnası uygulanmayacağı tabiidir.


 


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2012-32]-91

29/08/2013

Konu

:

Yurt dışı komisyon geliri.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurt içinden veya yurt dışından mal talep eden firmalara yurt dışından tedarikçiler (satıcılar) bulunduğu, bu işlemler nedeniyle yurt dışındaki tedarikçi firmalardan komisyon alındığı belirtilerek bu komisyon gelirinin banka dekontu ile hasılat kaydedilip edilmeyeceği, yurt dışı firma adına fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği, muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı, mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin Form Ba/Bs bildirim yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ile bankaya gelen komisyon tutarının KDV karşısındaki durumu ve KDV beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

            1-VERGİ USUL KANUNUN BAKIMINDAN:

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

            Anılan Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları iş için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, yazınız eki özelge talep formu ve eki dekont ile, şirketinizce yurt içinden veya yurt dışından mal talep eden firma ile yurt dışındaki tedarikçilerin (satıcılar) karşılaştırılması karşılığında yurt dışındaki tedarikçi firmalardan elde edildiği belirtilen komisyon gelirinin ödemesine ilişkin döviz cinsinden düzenlenen dekont ödemeye ilişkin bir belge olup, verilen söz konusu hizmet için fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

            Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 21/07/2005 tarihli ve 25882 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            Aynı Tebliğin 1.2.1. ayrımında bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği,

            1.2.2. ayrımında ise mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirileceği

            açıklamaları yer almaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından yapılan mal ve/veya hizmet alım-satımlarının 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve/veya hizmet satışlarının ise, “”Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirilmesi gerekmektedir.

            2-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BAKIMINDAN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -4/1 inci maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

            -12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hükme bağlanmıştır.

            Hizmet ihracı ile ilgili açıklamalara 17, 26, 30 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

            26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümü uyarınca, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için şu dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.

            1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

         2-Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.

            3-Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.

            4-Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.

       Buna göre, şirketiniz tarafından yurt içinde yerleşik mal talep eden firmalar ile yurtdışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde verilen müşteri bulma yani aracılık hizmetlerinden Türkiye’de yararlanıldığından, söz konusu hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmeyecek olup bu hizmetlerin genel hükümlere göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik mal talep eden firmalar ile yurt dışında yerleşik tedarikçi firmaların tanıştırılması şeklinde Türkiye’den verilen müşteri bulmaya yönelik aracılık hizmetleri yurtdışında ifa edildiğinden ve bu hizmetten yurtdışında faydalanıldığından, söz onusu hizmet KDV nin konusuna girmemekte olup, verginin konusuna girmeyen hizmetler bakımından KDV istisnası uygulanmayacağı tabiidir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here