Ana sayfa Vergi Yurt dışı merkezli firmaya yurt içinde yaptığımız teslimler istisna kapsamında mıdır?

  Yurt dışı merkezli firmaya yurt içinde yaptığımız teslimler istisna kapsamında mıdır?

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan taşımacılık hizmetinde KDV iadesinde kara taşımacılığında tevsik edici belge olarak ibraz edilebilecek belgeler hakkında

  68
  0

  Kıbrıs adresli firmaya İstanbul’da ürün (termostat) teslim edeceğiz. 

  • Faturaya KDV uyguluyoruz. KKTC için istisna söz konusu mu? 
  • KDV’li fatura düzenlendiğinde ürün KKTC girmeden Gümrük idaresinden (havaalanı vs.) KDV iade alınabilir mi? 

  1-KKTC ne yapılan satışlar İHRACAT Kapsamındadır. İhracat istisnası uygulanır. Faturada KDV hesaplanmaz. 

  2-Böyle bir işlem olmaz.

  Özelge: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan taşımacılık hizmetinde KDV iadesinde kara taşımacılığında tevsik edici belge olarak ibraz edilebilecek belgeler hk.

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

     
  Sayı : 35672403-010.01[130-14-01-2013]-50 28/04/2014
  Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan taşımacılık hizmetinde KDV iadesinde kara taşımacılığında tevsik edici belge olarak ibraz edilebilecek belgeler hakkında  

   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyetine yapılan taşımacılık hizmeti esnasında ilgili gümrük müdürlüğü tarafından aracın çıkış işlemi ile ilgili herhangi bir belgenin düzenlenmediği belirtilerek, mal ihracına konu olan gümrük çıkış beyannamesinde taşıma hizmetinin gerçekleştirildiği aracın plakasının geçtiği durumlarda taşımacılık istisnasından dolayı düzenleyeceğiniz katma değer vergisi (KDV) iadesi talep dosyanıza tevsik edici belge olarak ekleyip ekleyemeyeceğiniz konusunda görüş  talep edilmektedir.

           3065 sayılı KDV Kanununun 14/1 maddesinde; transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işlerinin vergiden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

           Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin 61 No.lu KDV Sirkülerinin “3.4.3.İade” başlıklı bölümünde;

           “Öte yandan, 31/05/2002 tarih ve 24771 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği (mülga), 07/10/2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği (mer’i) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, mer’i Gümrük Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi uyarınca, özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin olarak 1/1/2012 tarihine kadar mülga Gümrük Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam edilmiş, 1/1/2012 tarihi itibariyle mer’i Gümrük Yönetmeliği hükümleri uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda uluslararası taşımacılığa yönelik özet beyanın elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçilmiştir.

           Mer’i Gümrük Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesinde, bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği sürece, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için Gümrük Kanununun 35/A maddesine göre özet beyan verileceği, 61 inci maddesinde, özet beyan aranmayacak haller düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde ise, manifesto veya konşimento bilgilerinin özet beyan olarak bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gümrük idaresine gönderilmesi durumunda, özet beyana orijinal manifesto veya konşimentonun eklenmesinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir. Uygulamada da manifesto ve konşimento bilgileri özet beyan olarak elektronik ortamda gümrük idaresine gönderildiğinden, özet beyana ayrıca manifesto ve konşimento eklenmemektedir.

           Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde uluslar arası taşımacılıkta kullanılan belgeleri düzenlenmiştir. Söz konusu maddede,

           -Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedi(CMR)     gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgelerinin kullanılacağı belirtilmiştir.

           Dolayısıyla, manifesto veya konşimento bilgilerini içeren özet beyanın yanı sıra, bu beyana dayanak oluşturan mer’i Gümrük Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yazılı belgelerin de uluslar arası taşımacılığı tevsik eden belgeler olduğu açıktır. Özet beyan verilmeksizin, özet beyana dayanak teşkil eden belgeler olan deniz taşımacılığında manifesto veya konşimento, hava taşımalarında manifesto veya hava konşimentosu, kara taşımacılığında kara manifestosu, tır karnesi veya yük senedi (CMR), demiryolu taşımacılığında ise CIM ve CIV belgelerinden birisi iade talebinde kullanılabilecektir.

           Öte yandan, transit taşımacılıkta transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyanname bilgileri doğrultusunda alınan Transit Refakat Belgesinin tevsik edici belge olarak kullanılabileceği tabiidir. Ayrıca, mer’i Gümrük Yönetmeliğinin 61 inci maddesinde yer alan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgelerin de tevsik edici belge olarak kabulü mümkün bulunmaktadır.

           Yukarıda sayılan belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilecek; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenebilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

           Buna göre; KDV Kanununun 14 ncü maddesi gereğince  uluslararası taşımacılık faaliyeti nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan taşımacılık hizmetlerinde Gümrük Müdürlükleri tarafından  farklı bir uygulama söz konusu olmadığından kara taşımacılığında tevsik edici belge olarak özet beyan veya özet beyan verilmeksizin özet beyana dayanak teşkil eden belgelerden olan kara manifestosu, tır karnesi veya yük senedi (CMR), transit taşımacılıkta da  transit rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyanname bilgileri doğrultusunda transit refakat belgesinin tevsik edici belge olarak ibraz edilmesi gerekmekte olup, uluslararası taşımacılığa konu olan malın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinin, iade talebinde tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün değildir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here