Ana sayfa Vergi Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin damga...

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

106
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketiniz ile … Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen “… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi” başlıklı kağıda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünler, 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6’da sayılmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen “… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi” kapsamında Şirketinizce entegrasyon, montaj, prototipleme, muayene, kontrol, testler vb. mal/hizmetlerin verileceği ve bu hizmetlerin verilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan … Fabrika Müdürlüğünden (…) hizmet alımı yapılacağı; gerçekleştirilen tank modernizasyonu faaliyeti nedeniyle düzenlenen kağıtlar için 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında istisna uygulanabilmesi bakımından söz konusu üretim faaliyetinin 2012/3305 sayılı Karar’ın Ek 6’sında belirtilen faaliyetler arasında yer alıp almadığına ilişkin mülga Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden bilgi talep edilmesi üzerine, anılan Genel Müdürlükçe, gerçekleştirilmesi planlanan tank modernizasyonu faaliyetinin teşvik uygulamaları açısından US-97 sınıflandırmasına göre “2927.0.06-Silah ve Silah Sistemlerinin Kurulumu” kodundan desteklenebileceği kanaatine varıldığı şeklinde bilgi verildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, söz konusu düzenleme ile yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ve tedarikçiler arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna tanındığı dikkate alındığında, bahse konu projenin yüklenicisi … Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketiniz arasında …/…/2018 tarihinde düzenlenen “… Projesi İşgücü Hizmet Alımı ve Altyapı Kullanımı Sözleşmesi”ne, münhasıran 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın ekinde yer alan EK-6’da sayılan ürünlerin imalatına ilişkin düzenlenmiş olması koşuluyla 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

 


Kaynak: GİB Özelge, 26/09/2019, 90792880-155.01.01.01[5734]-E.324351, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here