Ana sayfa Vergi YMM Karşıt İnceleme Tutanakları, E-Defter Mükellefleri İçin Nasıl Düzenlenecektir?

  YMM Karşıt İnceleme Tutanakları, E-Defter Mükellefleri İçin Nasıl Düzenlenecektir?

  8016
  0

  1- E-DEFTER KULLANAN MÜKELLEFLERE, YMM’LERİN DÜZENLEDİKLERİ TAM TASDİK RAPORLARI HAZIRLANIRKEN DEFTER TASDİK BİLGİLERİNE YER VERİLMESİ VE BELGELERİN KAYITLARININ TESPİTİNİN YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
  E-defter uygulamasına dâhil olan mükelleflere yönelik olarak yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak tasdik raporları ile bu mükelleflere mal ve hizmet sağlayan ve e-defter uygulaması kapsamında defter tutmakta olan alt mükellefler nezdinde yeminli mali müşavirler tarafından tanzim olunacak karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde, defter tasdik bilgisine yer verilmesi ve iade ile ilişkili fatura vb. belgelerin defter kayıtlarının tespitinin yapılması gerekmektir.

  2- KARŞIT İNCELEME YAPILAN ALT MÜKELLEFİN VEYA İADE TALEBİNDE BULUNAN MÜKELLEFİN E-DEFTER UYGULAMASINA YÜKLENMİŞ BERAT DOSYASI VAR İSE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
  İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise
  2.1- YMM tasdik raporları/ karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında, yeminli mali müşavirlerce, mükellefin ilgili dönemde e-defter uygulaması kapsamında kanuni defter kayıtlarını tutmakta olduğunun belirtilmesi,
  2.2- İlgili aya ait Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylı berat dosyalarının Defterin Nev’i ve Dönemi, Berat Dosyasının Tekil No’su ve Oluşturma Tarihi, 2017 yılının Mayıs ayından itibaren yüklenecek Berat Dosyaları için Evrensel Tekil No’su (ETTN) bilgisine ayrı bir tabloda
  yer verilmesi gerekmektedir.
  2.3- Berat dosyalarının bilgileri vergi dairelerince elektronik ortamda sorgulanıp görüntülenebildiğinden, berat dosyalarının kâğıt çıktısının ilgili rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

  3- BERAT DOSYASININ SİSTEME YÜKLENMEMESİ HALİNDE HANGİ BİLGİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
  İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, Mükellef  e-defter uygulamasına dahil olmuş olup ilgili döneme ilişkin e-defter ve berat dosyasının oluşturulma ve berat dosyalarının GİB sistemine yüklenme süresi, işbu rapor/tutanak/yazı tarihi itibariyle dolmadığından, GİB sistemine yüklenmemiştir bilgisine yer verilmesi gerekmektedir.

  ***1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen süreler, e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve e-defter uygulaması aracılığı ile berat dosyalarının GİB onayına sunulması için öngörülen sürenin son günü olup, bu süreden önce de dileyen mükellefler tarafından e-defter ve berat dosyalarının oluşturulması, imzalanması, onaylanması ve berat dosyalarının GİB onayına sunulması mümkündür.

  4- İADE TALEBİNDE BULUNAN MÜKELLEFİN E-DEFTER UYGULAMASINA YÜKLENMİŞ BERAT DOSYALARI VARSA YMM TASDİK RAPORLARINDA FATURA VE BELGELERİN YEVMİYE TARİH VE NUMARASINA YER VERİLMESİ GEREKİR.
  İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellefin ilgili dönem için e-defter uygulamasına yüklenmiş berat dosyaları var ise YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarında fatura vb. belgelerin kaydedildiği yevmiye maddelerinin tarih, numarasına yer verilmesi gerekmektedir.

  5- E-DEFTER SİSTEMİNE, BERAT DOSYALARININ YÜKLENME SÜRELERİ DOLMAMIŞ İSE YMM RAPOR VE TUTANAKLARINDA HANGİ BİLGİLERE YER VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR?
  İade talebinde bulunan veya nezdinde karşıt inceleme yapılan alt mükellef hakkında tanzim olunan YMM tasdik raporları/karşıt inceleme tutanakları ve teyit-bilgi isteme cevap yazılarının düzenlendiği tarih itibariyle ilgili döneme ait berat dosyalarının 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirlenen sürenin dolmamış olması nedeniyle e-defter sistemine henüz yüklenmemiş olması halinde rapor, tutanak veya yazılarda, fatura vb. belgelerin kaydına ilişkin olarak aşağıda açıklandığı şekilde gerekli bilgi ve belgelere yer verilmesi gerekmektedir;
  5.1- İade talebinde bulunan mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 219’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre 10 gün içerisinde yapıyor olması halinde, muhasebe kayıt sisteminden alınacak incelemeye konu fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümünün ilgili YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.
  5.2- İade talebinde bulunan mükellefin, defter kayıtlarını 213 sayılı VUK göre
  5.2.1- Muhasebe fişi,
  5.2.2- Primanota (icmal belgesi, banka dekont, fişleri vb.),
  5.2.3- Bordro
  gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikaları kullanmak suretiyle yapıyor olması halinde, bu belgelerin ya da muhasebe kayıt sistemlerinden alınacak iade talebine ilişkin fatura vb. belgelerin ilgili muhasebe hesaplarına intikalini gösteren muavin hesap dökümlerinin YMM tarafından meslek mührü tatbik edilerek düzenlenen rapor, tutanak veya yazılara eklenmesi ya da yetkili merciler tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmek üzere rapor, tutanak veya yazıyı tanzim eden YMM uhdesinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

  Kaynak: Resmi Gazete (22.04.2017 – 30046)

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here